657 Değişen Kısımları – Torba Yasası

MADDE 98- 6219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4- 6219 sayılı Kanunun değişik 18 inci maddesi, 1/1/2004 tarihinden itibaren geçerli olup,
Banka ve ortaklıkları hakkında yargı mercilerine açılmış davalar ve icra takipleri hakkında da uygulanır.”

MADDE 99- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinin üçüncü ve
dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, 53 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü:

MADDE 53- Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında
özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam
dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

Özürlü personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile özürlülerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır.

Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya
yaptırabilir.

Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin
bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet
Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 100- 657 sayılı Kanununun 64 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kademe ve kademe ilerlemesi:

MADDE 64- Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki
ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan
memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli
olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.
Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir.
Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.”

MADDE 101- 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin
(A) bendinin (d) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (B) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında;
8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır

MADDE 102- 657 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya
uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile
görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç
yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti
süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on
yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız
izin verilebilir.”

MADDE 103- 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 91- Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir
kadroya atanırlar.
Bu memurlar, kurumlarında atama
imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre içinde başka bir
kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel
Başkanlığına bildirilir. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya
kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve
yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait
malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya
devam ederler.

Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son
ayda aldığı malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan
her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları
yeni kadrolarına ait malî haklar kapsamında fiilen
yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net
tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık
giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu
kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda
kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutad olarak
yapılmayıp belirli bir dönemi kapsayan ödemelerin
ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde
çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en
son ayda aldığı aylık tutarına ilave edilir. Fazla çalışma
ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve
nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde
edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere
Devlet Personel Başkanlığına bildirilen memurların 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan
kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet
Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan
Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde ataması teklif
edilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen
atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve
kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde bu kurum
ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması
zorunludur. Bunlardan unvanları müdür ve daha üst
olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun
kadrolara atanırlar.

MADDE 101- Günün yirmidört saatinde devamlılık
gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma
saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.
Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi
hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her
hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve
doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece
vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği
dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”

“MADDE 104-
A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan
sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta
süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda,
doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki
hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden
sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun
çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla
belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan
önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu
durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak
fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni
süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi
sebebiyle, doğum öncesi analık izninin
kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni
süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum
sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü
hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için
öngörülen süre kadar izin verilir.
B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği
üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya
çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun,
kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin
ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.
C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında,
merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede
kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi
tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde
toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle
memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde
öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün
daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez
verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.
D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum
sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren
ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler
arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda,
kadın memurun tercihi esastır.
E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile
sosyal yardımlara dokunulmaz.”

MADDE 105- Memura, aylık ve özlük hakları
korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine,
kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir
tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya
kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin
verilir.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi
kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık
iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen
memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için,
iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için
mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi
zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam
ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun
izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu
sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında
emeklilik hükümleri uygulanır.
Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden
kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve
emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden
memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun
kadrolara öncelikle atanırlar.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya
veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan
memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler
veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu
konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri
Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri
alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir
yönetmelikle belirlenir.
Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya
memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek
ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır
bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir
hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu
raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları
korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre
bir katına kadar uzatılır.”

MADDE 108-
A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca
verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu
raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine
onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca
verilen doğum sonrası analık izni süresinin
bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum
tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya
kadar aylıksız izin verilir.
C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya
münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde
memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının
rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet
dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri
üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat
edinen her iki eşin memur olması durumunda bu
süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi
geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm
hâlinde eşlere kullandırılabilir.

Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için
kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak
üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla
yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli
görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az
altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak
görevlendirilen memurlar veya diğer personel
kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu
kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur
olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin
memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi
içinde aylıksız izin verilebilir.
E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla
beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde
memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada
kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin
verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya
genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere
72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak
üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar
hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu
fıkra hükmü uygulanmaz.
F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti
gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün
içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin
süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin
kalkmasını izleyen on gün içinde görevine
dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik
süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli
sayılır.”

MADDE 109- 657 sayılı Kanunun 109 uncu maddesi
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Memur bilgi sistemi, özlük dosyası:
MADDE 109- Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel
bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük
dosyası tutulur.
Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal
bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları,
disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine
ilişkin bilgi ve belgeler konulur.
Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin
tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece
yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle
ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük
dosyaları göz önünde bulundurulur.
Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük
dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar
Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.”

MADDE 110- 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül:

MADDE 122- Görevli oldukları kurumlarda
olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre
başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli
ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının
oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu
zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda
ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya
sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde
somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları
tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan,
illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı
belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün
başarı belgesi verilir.
Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı
veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun
görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek
gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.
Bu maddeye göre bir malî yıl içinde
ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu
kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı,
Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde
ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın
Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına
bildirilir.
Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları
hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak
memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek
üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü
alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.”

MADDE 111- 657 sayılı Kanunun 125 inci
maddesinin, (C) bendinin (g), (h) ve (j) alt bentleri
yürürlükten kaldırılmış; (E) bendinin (a) alt bendinde yer
alan “engelleme” ibaresi “kamu hizmetlerinin yürütülmesini
engelleme” olarak, (f) alt bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “sicilden” ibaresi
“özlük dosyasından” ve üçüncü fıkrasında yer alan “iyi
veya çok iyi derecede sicil alan” ibaresi “ödül veya başarı
belgesi alan” olarak değiştirilmiştir.
“f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili
tecavüzde bulunmak,”
MADDE 112- 657 sayılı Kanunun 132 nci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sıralı sicil amirine”
ibaresi “üst disiplin amirine” olarak değiştirilmiş, dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
“Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl,
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye
edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire
başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge
ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici
ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve
büyükelçi kadrolarına atanamazlar.”
MADDE 113- 657 sayılı Kanunun 135 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 135- Disiplin amirleri tarafından verilen
uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı
disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması
cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren
yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin
cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin
kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını
vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden
geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen
kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna
başvurulabilir.”
MADDE 114- 657 sayılı Kanunun 231 inci maddesi
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kamu personeli bilgi sistemi:
MADDE 231- Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş
kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın, tüm
kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve
personeline ilişkin konularda, gerekli gördüğü bilgi ve
belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder.
Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle
yükümlüdür.
Kamu kurum ve kuruluşları; atama, yer değiştirme,
görevde yükselme, unvan değişikliği ve Devlet Personel
Başkanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini
bildirmek zorundadır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar
ile istisna tutulacak kamu kurum ve kuruluşları Bakanlar
Kurulunca belirlenir.”
MADDE 115- 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:
EK MADDE 8- Memurlar, geçici görevlendirme
yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun
izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda
belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:
a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç
olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda
göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden
boş bir kadronun bulunması şarttır.
b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli
olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına
uymakla yükümlüdür.
c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar,
yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç
olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal
haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları
ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve
emeklilik hakları devam eder.
d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı
geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik
görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki
yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına
kadar uzatılabilir.
e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle
ilgili olması şarttır.
f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati
aranır.
Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar,
kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç
duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel
Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum
ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak
görevlendirilebilir.”

MADDE 116- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri:
GEÇİCİ MADDE 36- A) Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın
sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların
itirazları ve bu itirazların sonuçlandırılması hakkında, 657
sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla
değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin
hükümleri uygulanır.
B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı
yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı
olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye
yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar
hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen
37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu
maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci
maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem
için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha
yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha
yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha
yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha
yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi
yıl olarak uygulanır.
C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı
yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı
olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından
yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci
fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64
üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık
süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha
yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha
yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha
yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha
yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi
yıl, olarak uygulanır.
D) 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi
itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye
dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak
sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaz.
MADDE 117- 657 sayılı Kanunun;
a) 37 nci maddesinde yer alan “son altı yıllık sicil notu
ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son
sicil notu olumlu bulunanların” ibaresi “son sekiz yıllık
süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların”
olarak değiştirilmiştir.

b) 56 ncı maddesinde yer alan “sicil” ibaresi “disiplin”
olarak değiştirilmiştir.
c) 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru
olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil
amirlerinin teklifi” ibaresi “Adaylık süresi içinde
disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin
teklifi” olarak değiştirilmiştir.
d) 58 inci maddesinde yer alan “ve olumlu sicil alan
adaylar sicil amirlerinin teklifi” ibaresi “adaylar disiplin
amirlerinin teklifi” olarak değiştirilmiştir.
e) “Hizmet Şartları ve Şekilleri” başlıklı (IV) numaralı
kısmının 6 ncı bölümünün başlığı “Özlük Dosyası”
olarak değiştirilmiştir.
f) 129 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sicil
dosyasını” ibaresi “özlük dosyasını” olarak
değiştirilmiştir.
g) 133 üncü maddesinin madde başlığında yer alan
“sicilden” ibaresi “özlük dosyasından”, birinci
fıkrasında yer alan “siciline” ibaresi “özlük
dosyasına”, “sicil dosyasından” ibaresi “özlük
dosyasından”, ikinci fıkrasında yer alan “sicil
dosyasına” ibaresi “özlük dosyasına”, üçüncü
fıkrasında yer alan “sicilden silinmesinde” ibaresi
“özlük dosyasından çıkarılmasında” olarak
değiştirilmiştir.
h) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 26
ncı maddesinin birinci fıkrası, 98 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve sicil”
ibaresi, 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan “sicil dosyası hariç,” ibaresi, 160 ıncı
maddesinin ikinci fıkrası, 202 nci maddesinin ikinci
fıkrasının ikinci cümlesi, 208 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “ikiden fazla dahi olsa” ibaresi ile
38 inci, 65 inci, 66 ncı, 106 ncı, 110 uncu, 111 inci,
112 nci, 113 üncü, 115 inci, 117 nci, 118 inci, 119
uncu, 120 nci, 121 inci, 123 üncü, 136 ncı, 226 ncı,
227 nci; ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 6 ncı, ek 7
nci, ek 9 uncu, ek 13 üncü, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek
18 inci, ek 20 nci, ek 21 inci, ek 25 inci, ek 30 uncu;
geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 8 inci, geçici 12 nci,
geçici 13 üncü, geçici 20 nci, geçici 23 üncü, geçici
26 ncı, geçici 27 nci, geçici 28 inci, geçici 29 uncu,
geçici 30 uncu, geçici 31 inci, geçici 32 nci, geçici 33
üncü; ek geçici 4 üncü, ek geçici 6 ncı, ek geçici 7
nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 18
inci, ek geçici 22 nci, ek geçici 23 üncü, ek geçici 24
üncü, ek geçici 26 ncı, ek geçici 28 inci, ek geçici 30
uncu, ek geçici 32 nci, ek geçici 33 üncü, ek geçici
34 üncü, ek geçici 35 inci, ek geçici 37 nci, ek geçici
40 ıncı, ek geçici 41 inci, ek geçici 42 nci, ek geçici
43 üncü, ek geçici 44 üncü, ek geçici 46 ncı, ek
geçici 47 nci, ek geçici 49 uncu, ek geçici 50 nci, ek
geçici 51 inci, ek geçici 52 nci, ek geçici 54 üncü, ek
geçici 55 inci, ek geçici 56 ncı, ek geçici 57 nci, ek
geçici 58 inci maddeleri ve 22/9/1991 tarihli ve 458
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek
geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

433 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir