C# Araba Kiralama Projesi

 • Oto kiralama programında  otomobil özelliklerine göre , otomobil ekleme,silme , güncelleme işlemi
 • Otomobili kiralayacak müşteriyi kaydetmei
 • Rezarvasyon yapma gibi işlemler yapılmaktadır.

Anamenü

Programda 4 Adet Form kullanılmıştır. Ana Formdan diğerlerine menüstrip ile bağlantı yapılmıştır.


private void aracEklemeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 Form2 frm = new Form2();//Menustripte formlar arası geçiş için kullanılır.
 frm.Show();
 }

private void aracKiralamaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 Form3 frm = new Form3();//Menustripte formlar arası geçiş için kullanılır.
 frm.Show();
 }

private void rezervasyonToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 Form4 frm = new Form4();//Menustripte formlar arası geçiş için kullanılır.
 frm.Show();
 }

Form2

Bu Formda araç bilgilerini ekleme ekranı.

Araç Ekleme Formunun Veri Tabanı Görünümü.


public partial class Form2 : Form
 {
 public Form2()
 {
 InitializeComponent();
 }
 void goster()//Veritabanıntaki değişiklikleri program çalışırken göstermek için kullanılır.
 {
 string sorgu, baglanti;
 baglanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=otokiralama.accdb";
 sorgu = "SELECT * FROM araclar";
 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(baglanti);
 OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
 baglan.Open();
 DataSet goster = new DataSet();
 getir.Fill(goster, "araclar");
 dataGridView1.DataSource = goster.Tables["araclar"];
 getir.Dispose();
 baglan.Close();
 }
 // Veri Tabanına Yeni Araç Eklemek İçin Kullanılır
 OleDbConnection kayıt = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=otokiralama.accdb");
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {

 kayıt.Open();
 OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand("INSERT INTO araclar([Marka],[Model],[Uretimyili],[Renk],[Plaka],[Kasatipi],[Yakitturu],[KM],[Kiraucreti],[Durum],[Fotograf]) Values (@Marka,@Model,@Uretimyili,@Renk,@Plaka,@Kasatipi,@Yakitturu,@KM,@Kiraucreti,@Durum,@Fotograf)", kayıt);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@Marka", textBox1.Text);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@Model", textBox2.Text);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@Uretimyili", textBox7.Text);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@Renk", comboBox1.Text);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@Plaka", textBox5.Text);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@Kasatipi", comboBox5.Text);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@Yakitturu", comboBox4.Text);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@KM", textBox4.Text);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@Kiraucreti", textBox6.Text);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@Durum", "Kiralanmadı");

 kaydet.Parameters.AddWithValue("@Fotograf",pictureBox1.ImageLocation);
 pictureBox1.Image.Save("Fotograf/" + textBox5.Text.ToString() + ".jpg");
 kaydet.ExecuteNonQuery();
 MessageBox.Show("Araç Eklendi");
 kayıt.Close();
 goster();
 textBox1.Clear();
 textBox2.Clear();
 textBox5.Clear();
 textBox4.Clear();
 textBox6.Clear();
 textBox7.Clear();
 comboBox1.Text = "";
 comboBox4.Text="";
 comboBox5.Text="";
 }

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 goster();
 goster3();
 }

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
 { // Veritabanındaki kayıtları güncellemek için kullanılır.
 OleDbConnection kayıt = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=otokiralama.accdb");
 kayıt.Open();
 OleDbCommand guncelle = new OleDbCommand("update araclar SET [Marka]=@Marka,[Model]=@Model,[Uretimyili]=@Uretimyili,[Renk]=@Renk,[Plaka]=@Plaka,[Kasatipi]=@Kasatipi,[Yakitturu]=@Yakitturu,[KM]=@KM,[Kiraucreti]=@Kiraucreti Where [Plaka]=@Plaka", kayıt);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@Marka", textBox1.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@Model", textBox2.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@Uretimyili", textBox7.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@Renk", comboBox1.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@Plaka", textBox5.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@Kasatipi", comboBox5.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@Yakitturu", comboBox4.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@KM", textBox4.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@Kiraucreti", textBox6.Text);
 guncelle.ExecuteNonQuery();
 MessageBox.Show("Kayıt Güncellendi");
 kayıt.Close();
 goster();
 }

 private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
 { // Veritabanındaki kayıtları silmek için kullanılır.
 OleDbConnection kayıt=new OleDbConnection ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=otokiralama.accdb");
 kayıt.Open();
 OleDbCommand sil = new OleDbCommand("DELETE From araclar Where [Plaka]=@Plaka", kayıt);
 sil.Parameters.AddWithValue("@Plaka", textBox5.Text);
 sil.ExecuteNonQuery();
 sil.Dispose();
 MessageBox.Show("Kayıt Silindi");
 kayıt.Close();
 goster();
 }
 void goster3()
 { // //Veritabanıntaki değişiklikleri program çalışırken göstermek için kullanılır.
 OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter("Select * From araclar", kayıt);
 kayıt.Open();
 DataSet goster = new DataSet();
 getir.Fill(goster, "araclar");
 dataGridView1.DataSource = goster.Tables["araclar"];
 getir.Dispose();
 kayıt.Close();
 }

private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
 {
 int secili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;//DatagridView 'e tıklayınca textboxları doldurmak için kullanılır .
 textBox1.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[0].Value.ToString();
 textBox2.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[1].Value.ToString();
 textBox7.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();
 comboBox1.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString();
 textBox5.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[4].Value.ToString();
 comboBox5.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[5].Value.ToString();
 comboBox4.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[6].Value.ToString();
 textBox4.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[7].Value.ToString();
 textBox6.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[8].Value.ToString();

 pictureBox1.ImageLocation = "Fotograf/" + textBox5.Text.ToString() + ".jpg";
 }

 private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
 {
 // DatagridView'de Arama Yapmak İçin kullanılır.
 OleDbDataAdapter getir=new OleDbDataAdapter("Select * From araclar",kayıt);
 kayıt.Open();
 getir.SelectCommand.CommandText="Select * From araclar" + " where(Marka like'%" + textBox3.Text + "%')";
 DataSet goster=new DataSet();
 getir.Fill(goster,"araclar");
 goster.Tables["araclar"].Clear();
 dataGridView1.DataSource = goster.Tables["araclar"];
 getir.Fill(goster,"araclar");
 getir.Dispose();
 kayıt.Close();
 }


private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
 {
 pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
 }

 }

Form3

Bu form günlük araç kiralama için kullanılır.

Araç kiralama formunun veri tabanı görünümü.

public Form3()

{

InitializeComponent();

}

OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=otokiralama.accdb");

void markagetir()//Veri tabanındaki Bütün Araç Markalarını Combobox'a getirir.

{

OleDbCommand veri = new OleDbCommand("SELECT DISTINCT Marka FROM araclar", baglantı);

OleDbDataReader oku;

baglantı.Open();

oku = veri.ExecuteReader();

while (oku.Read())

{

comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());

}

oku.Close();

baglantı.Close();

}

void goster()//Yapılan İşlemleri Program Çalışırken Gösterir.

{

string sorgu, baglanti;

baglanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=otokiralama.accdb";

sorgu = "SELECT * FROM kiralananlar";

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(baglanti);

OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);

baglan.Open();

DataSet goster = new DataSet();

getir.Fill(goster, "kiralananlar");

dataGridView4.DataSource = goster.Tables["kiralananlar"];

getir.Dispose();

baglan.Close();

}

void satıcıgetir()//Kiralanmayan Araçları Combobox'a getirir.

{

string baglantı, sorgu;

baglantı = "provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=otokiralama.accdb";

sorgu = "SELECT * FROM araclar";

OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);

OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);

OleDbDataReader oku;

yeni.Open();

oku = veri.ExecuteReader();

while (oku.Read())

{

string a = Convert.ToString(comboBox1.Text);

if (a == oku[0].ToString() && oku[9].ToString() == "Kiralanmadı")

{

comboBox3.Items.Add(oku[1].ToString());

}

}

oku.Close();

yeni.Close();

}

void gez()//Data gridview deki bilgileri textboxa aktarır

{

baglantı.Open();

OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("SELECT * FROM araclar order by Marka", baglantı);

OleDbDataReader datare;

datare = sorgu.ExecuteReader();

while (datare.Read())

{

string a = Convert.ToString(comboBox1.Text);

if (a == datare[0].ToString() && datare[9].ToString() == "Kiralanmadı")

{

textBox12.Text = datare[0].ToString();

textBox13.Text = datare[1].ToString();

textBox6.Text = datare[2].ToString();

textBox5.Text = datare[3].ToString();

textBox19.Text = datare[5].ToString();

textBox14.Text = datare[6].ToString();

textBox16.Text = datare[7].ToString();

textBox3.Text = datare[8].ToString();

comboBox4.Text = datare[9].ToString();

pictureBox1.ImageLocation = "Fotograf/" + textBox15.Text.ToString() + ".jpg";//Araçların Fotoğraflarını getirir.

}

}

datare.Close();

baglantı.Close();

}

void modelgetir()

{

OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter("Select * From araclar", baglantı);

baglantı.Open();

DataSet goster = new DataSet();

getir.Fill(goster, "araclar");

dataGridView1.DataSource = goster.Tables["araclar"];

getir.Dispose();

baglantı.Close();

gez();

baglantı.Open();

OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("SELECT * FROM araclar order by Marka", baglantı);

OleDbDataReader datare;

datare = sorgu.ExecuteReader();

while (datare.Read())

{

string a = Convert.ToString(comboBox1.Text);

if (a == datare[0].ToString() && datare[9].ToString() == "Kiralanmadı")

{

comboBox3.Items.Add(datare[1].ToString());

}

}

datare.Close();

baglantı.Close();

}

void plakagetir()

{

OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter("Select * From araclar", baglantı);

baglantı.Open();

DataSet goster = new DataSet();

getir.Fill(goster, "araclar");

dataGridView1.DataSource = goster.Tables["araclar"];

getir.Dispose();

baglantı.Close();

gez();

baglantı.Open();

OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("SELECT * FROM araclar order by Marka", baglantı);

OleDbDataReader datare;

datare = sorgu.ExecuteReader();

while (datare.Read())

{

string a = Convert.ToString(comboBox3.Text);

if (a == datare[1].ToString())

{

textBox12.Text = (datare[0].ToString());

textBox13.Text = (datare[1].ToString());

textBox6.Text = (datare[2].ToString());

textBox5.Text = (datare[3].ToString());

textBox15.Text = (datare[4].ToString());

textBox19.Text = (datare[5].ToString());

textBox14.Text = (datare[6].ToString());

textBox16.Text = (datare[7].ToString());

textBox3.Text = (datare[8].ToString());

comboBox4.Text = (datare[9].ToString());

pictureBox1.ImageLocation = "Fotograf/" + textBox15.Text.ToString() + ".jpg";

}

}

datare.Close();

baglantı.Close();

}

void gez2()//Data gridview deki bilgileri textboxa aktarır

{

baglantı.Open();

OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("SELECT * FROM araclar order by Marka", baglantı);

OleDbDataReader datare;

datare = sorgu.ExecuteReader();

while (datare.Read())

{

string a = Convert.ToString(comboBox3.Text);

if (a == datare[0].ToString())

{

textBox12.Text = datare[0].ToString();

textBox13.Text = datare[1].ToString();

textBox6.Text = datare[2].ToString();

textBox5.Text = datare[3].ToString();

textBox15.Text = datare[4].ToString();

textBox19.Text = datare[5].ToString();

textBox14.Text = datare[6].ToString();

textBox16.Text = datare[7].ToString();

textBox3.Text = datare[8].ToString();

comboBox4.Text = datare[9].ToString();

}

}

datare.Close();

baglantı.Close();

}

void textboxlarigizle()//TextBoxları gizlemek için kullanılan prosedürdür.

{

textBox12.Enabled = false;

textBox15.Enabled = false;

textBox16.Enabled = false;

textBox19.Enabled = false;

textBox5.Enabled = false;

textBox13.Enabled = false;

textBox14.Enabled = false;

textBox3.Enabled = false;

textBox6.Enabled = false;

}

private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)

{

timer1.Start();

markagetir();

gez();

satıcıgetir();

goster();

textboxlarigizle();

plakagetir();

modelgetir();

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

baglantı.Open();//Araç Kiralar.

OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand("INSERT INTO kiralananlar([Arac],[Kiralayanad],[Kiralayansoyad],[Kirasüresi],[Tutar],[Birim],[Telno],[Durum],[Kiralamatarihi],[Kiralamasaati]) Values (@Arac,@Kiralayanad,@Kiralayansoyad,@Kirasüresi,@Tutar,@Birim,@Telno,@Durum,@Kiralamatarihi,@Kiralamasaati)", baglantı);

kaydet.Parameters.AddWithValue("@Arac", textBox12.Text);

kaydet.Parameters.AddWithValue("@Kiralayanad", textBox17.Text);

kaydet.Parameters.AddWithValue("@Kiralayansoyad", textBox18.Text);

kaydet.Parameters.AddWithValue("@KiraSüresi", textBox7.Text);

kaydet.Parameters.AddWithValue("@Tutar", textBox8.Text);

kaydet.Parameters.AddWithValue("@Birim", comboBox2.Text);

kaydet.Parameters.AddWithValue("@Telno", textBox9.Text);

kaydet.Parameters.AddWithValue("@Durum", comboBox4.Text);

kaydet.Parameters.AddWithValue("@Kiralamatarihi", label13.Text);

kaydet.Parameters.AddWithValue("@Kiralamasaati", label12.Text);

kaydet.ExecuteNonQuery();

MessageBox.Show("Araç Kiralandı");

comboBox4.Text = "Kiralandı";

baglantı.Close();

goster();

OleDbConnection kayıt = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=otokiralama.accdb");

kayıt.Open();

OleDbCommand guncelle = new OleDbCommand("update araclar SET [Marka]=@Marka,[Model]=@Model,[Renk]=@Renk,[Plaka]=@Plaka,[Kasatipi]=@Kasatipi,[Yakitturu]=@Yakitturu,[KM]=@KM,[Kiraucreti]=@Kiraucreti,[Durum]=@Durum Where [Plaka]=@Plaka", kayıt);

guncelle.Parameters.AddWithValue("@Marka", textBox12.Text);

guncelle.Parameters.AddWithValue("@Model", textBox13.Text);

guncelle.Parameters.AddWithValue("@Renk", textBox5.Text);

guncelle.Parameters.AddWithValue("@Plaka", textBox15.Text);

guncelle.Parameters.AddWithValue("@Kasatipi", textBox19.Text);

guncelle.Parameters.AddWithValue("@Yakitturu", textBox14.Text);

guncelle.Parameters.AddWithValue("@KM", textBox16.Text);

guncelle.Parameters.AddWithValue("@Kiraucreti", textBox3.Text);

guncelle.Parameters.AddWithValue("@Durum", "Kiralandı");

guncelle.ExecuteNonQuery();

kayıt.Close();

goster();

}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

comboBox3.Items.Clear();

comboBox3.Text = "Model Seçiniz";

gez();

modelgetir();

}

private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

kurhesap();

}

private void comboBox3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

gez2();

plakagetir();

}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

{   // Labellara Saat-Tarih Ekler(Timer yardımıyla).

label12.Text = DateTime.Now.ToShortTimeString();

label13.Text = DateTime.Now.ToShortDateString();

}

void kurhesap()

{

double gnlk, sure, ttr = 0, a, b;//Kur hesaplar.

string brm;

gnlk = double.Parse(textBox3.Text);

sure = double.Parse(textBox7.Text);

a = double.Parse(textBox4.Text);

b = double.Parse(textBox2.Text);

brm = comboBox2.Text;

if (brm == "TL")

{

ttr = gnlk * sure;

textBox8.Text = ttr.ToString();

}

if (brm == "€")

{

ttr = (gnlk * sure) / a;

textBox8.Text = ttr.ToString();

}

if (brm == "$")

{

ttr = (gnlk * sure) / b;

textBox8.Text = ttr.ToString();

}

}

private void textBox7_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

kurhesap();

}

private void dataGridView4_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)

{

int secili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;//DatagridView 'e tıklayınca textboxları doldurmak için .

textBox12.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[0].Value.ToString();

textBox13.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[1].Value.ToString();

textBox6.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();

textBox5.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString();

textBox15.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[4].Value.ToString();

textBox19.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[5].Value.ToString();

textBox14.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[6].Value.ToString();

textBox16.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[7].Value.ToString();

textBox3.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[8].Value.ToString();

comboBox4.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[9].Value.ToString();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

DialogResult durum;

durum = MessageBox.Show("Kiralamayı İptal Etmek İstediğinizden Emin misiniz?.", "      R   E   N   T     A       C   A   R", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Stop);

if (durum == DialogResult.Yes)

{

baglantı.Open();

OleDbCommand sil = new OleDbCommand("DELETE From kiralananlar Where [Arac]=@Arac", baglantı);

sil.Parameters.AddWithValue("@Arac", textBox12.Text);

sil.ExecuteNonQuery();

sil.Dispose();

MessageBox.Show("Rezervasyon İptal Edildi.");

baglantı.Close();

goster();

}

Form4

Bu formda ileriye dönük bir tarihte  araç kiralamak için kullanılır.

Rezerve edilen araçların veri tabanı.

22.918 defa okundu.

13 Responses to C# Araba Kiralama Projesi

 1. Mehmet dedi ki:

  Merhab kolay gelsin .. Paşam Eline Sağlık .. Benimde Projemin konusu budur. Bu konu hakkında yardımcı olur musun ? veya Projeyi gönderebilir misin yardımcı olursan çok sevinirim …

 2. Ahmetcan Kızılgedik dedi ki:

  rent a car projesinin veritabanı kısmını sql ini de yayınlarmısınız cok lazım yardım edin…..!!

 3. Fyz dedi ki:

  Merhaba ellerinize sağlık çok güzel bir paylaşım olmuş.Veritabanı kısmını yayınlaman da mümkün mü acaba? Şimdiden çok teşekkür ederimm:)

 4. ELA dedi ki:

  lütfen bu projeyi yollayın bu projeyi yapıyorum ama bir türlü veri tabanını yapıp form nesneleriyle baglantı yapamıyorum ! lütfen yrdm edin lütfen!

 5. esin dedi ki:

  Merhaba ellerinize sağlık çok güzel bir proje olmuş ama aklıma takılan bir soru var yalnızca inşAllah cvp verirsiniz acil olarak veri tabanında arac sorguyu paylaşmamışsınız arac sorgu da ne var?

 6. adöim lütfen dedi ki:

  admin projeyi paylaşırsan çok yararlı olur hoca final yerine bu projeye not verecek

 7. sfgsaedr dedi ki:

  veritabanı kısmını yayınlar mısınız

 8. Mahmut Tarlacı dedi ki:

  Paşam Eliine Sağlık Sağlam Proje Olmuş Adamsın Bremin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri