C# Basit Ajanda Programı

C# ile basit bir ajanda ve hatırlatma programı yapacağız.

Kayıt yaptığımız notları, hatırlatmaları, özel günleri, doğum günlerini gördüğümüz ana formumuz.

private void notEkleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form form2 = new Form2();
form2.Show();
}

private void hatırlatmaEkleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form form3 = new Form3();
form3.Show();
}

private void özelGünlerEkleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form form4 = new Form4();
form4.Show();
}

private void doğumGünleriEkleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form form5 = new Form5();
form5.Show();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
label1.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
notgetir();
hatırlatmagetir();
özelgüngetir();
doğumgünügetir();
}
private void notgetir()
{
string baglantı, sorgu;
baglantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=Ajanda.accdb";
sorgu = "SELECT NotAdı FROM NotBilgileri";
OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
OleDbDataReader oku;
yeni.Open();
oku = veri.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
listBox1.Items.Add(oku["NotAdı"].ToString());
}
oku.Close();
yeni.Close();
}
private void hatırlatmagetir()
{
string baglantı, sorgu;
baglantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=Ajanda.accdb";
sorgu = "SELECT HatırlatmaAdı FROM Hatırlatma";
OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
OleDbDataReader oku;
yeni.Open();
oku = veri.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
listBox2.Items.Add(oku["HatırlatmaAdı"].ToString());
}
oku.Close();
yeni.Close();
}
private void özelgüngetir()
{
string baglantı, sorgu;
baglantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=Ajanda.accdb";
sorgu = "SELECT ÖzelGünAdı FROM ÖzelGün Where ÖzelGünTarihi='"+label1.Text+"'";
OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
OleDbDataReader oku;
yeni.Open();
oku = veri.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
listBox3.Items.Add(oku["ÖzelGünAdı"].ToString());
}
oku.Close();
yeni.Close();
}
private void doğumgünügetir()
{
string baglantı, sorgu;
baglantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=Ajanda.accdb";
sorgu = "SELECT DoğumGünüSahibi FROM DoğumGünü Where DoğumGünüTarihi='"+label1.Text+"'";
OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
OleDbDataReader oku;
yeni.Open();
oku = veri.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
listBox4.Items.Add(oku["DoğumGünüSahibi"].ToString());
}
oku.Close();
yeni.Close();
}


Notları Kaydettiğimiz, güncellediğimiz ve sildiğimiz formumuz.

private void göster()
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0; Data Source=Ajanda.accdb";
      sorgu = "Select*From NotBilgileri";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "NotAdı");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["NotAdı"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ajanda.accdb";
      sorgu = "Insert Into NotBilgileri([NotAdı],[NotGir],[NotTarihi]) Values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + dateTimePicker1.Text + "')";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Kaydedildi");
      göster();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ajanda.accdb";
      sorgu = "Delete*From NotBilgileri Where NotAdı='" +textBox1.Text+ "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Silindi");
      göster();
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      göster();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ajanda.accdb";
      sorgu = "Update NotBilgileri Set NotAdı='" + textBox1.Text + "',NotGir='" + textBox2.Text + "',NotTarihi='" +dateTimePicker1.Text + "' Where NotAdı='" +textBox1.Text+ "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Güncellendi");
      göster();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection
     ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ajanda.accdb;");
      bağlantı.Open();
      OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand
      ("Select*From NotBilgileri order by NotAdı", bağlantı);
      OleDbDataReader oku;
      oku = sorgu.ExecuteReader();
      while (oku.Read())
      {
        string a = Convert.ToString(textBox1.Text);
        if (a == oku[0].ToString())
        {
          textBox2.Text = oku[1].ToString();
          dateTimePicker1.Text = oku[2].ToString();

        }
      }
      oku.Close();
      bağlantı.Close();
    }


Hatırlatmaları Kaydettiğimiz, güncellediğimiz ve sildiğimiz formumuz.

rivate void göster()
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0; Data Source=Ajanda.accdb";
      sorgu = "Select*From Hatırlatma";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "HatırlatmaAdı");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["HatırlatmaAdı"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ajanda.accdb";
      sorgu = "Insert Into Hatırlatma([HatırlatmaAdı],[Hatırlatma],[HatırlatmaTarihi]) Values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + dateTimePicker1.Text + "')";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Kaydedildi");
      göster();
    }

    private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      göster();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ajanda.accdb";
      sorgu = "Delete*From Hatırlatma Where HatırlatmaAdı='" + textBox1.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Silindi");
      göster();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ajanda.accdb";
      sorgu = "Update Hatırlatma Set HatırlatmaAdı='" + textBox1.Text + "',Hatırlatma='" + textBox2.Text + "',HatırlatmaTarihi='" + dateTimePicker1.Text + "' Where HatırlatmaAdı='" + textBox1.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Güncellendi");
      göster();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection
    ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ajanda.accdb;");
      bağlantı.Open();
      OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand
      ("Select*From Hatırlatma order by HatırlatmaAdı", bağlantı);
      OleDbDataReader oku;
      oku = sorgu.ExecuteReader();
      while (oku.Read())
      {
        string a = Convert.ToString(textBox1.Text);
        if (a == oku[0].ToString())
        {
          textBox2.Text = oku[1].ToString();
          dateTimePicker1.Text = oku[2].ToString();

        }
      }
      oku.Close();
      bağlantı.Close();
    }


Özel Günleri Kaydettiğimiz, güncellediğimiz ve sildiğimiz formumuz.

private void göster()
{
string sorgu, bağlantı;
bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0; Data Source=Ajanda.accdb";
sorgu = "Select*From ÖzelGün";
OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
bağlan.Open();
DataSet göster = new DataSet();
getir.Fill(göster, "ÖzelGünAdı");
dataGridView1.DataSource = göster.Tables["ÖzelGünAdı"];
getir.Dispose();
bağlan.Close();
}
private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
{
göster();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string bağlantı, sorgu;
bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ajanda.accdb";
sorgu = "Insert Into ÖzelGün([ÖzelGünAdı],[ÖzelGünTarihi],[Açıklama]) Values('" + textBox1.Text + "','" + dateTimePicker1.Text + "','" + textBox2.Text + "')";
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
baglan.Open();
uygula.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
MessageBox.Show("Kaydedildi");
göster();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
string bağlantı, sorgu;
bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ajanda.accdb";
sorgu = "Delete*From ÖzelGün Where ÖzelGünAdı='" + textBox1.Text + "'";
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
baglan.Open();
uygula.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
MessageBox.Show("Silindi");
göster();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
string bağlantı, sorgu;
bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ajanda.accdb";
sorgu = "Update ÖzelGün Set ÖzelGünAdı='" + textBox1.Text + "',ÖzelGünTarihi='" + dateTimePicker1.Text + "',Açıklama='" +textBox2.Text + "' Where ÖzelGünAdı='" + textBox1.Text + "'";
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
baglan.Open();
uygula.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
MessageBox.Show("Güncellendi");
göster();
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection
("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ajanda.accdb;");
bağlantı.Open();
OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand
("Select*From ÖzelGün order by ÖzelGünAdı", bağlantı);
OleDbDataReader oku;
oku = sorgu.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
string a = Convert.ToString(textBox1.Text);
if (a == oku[0].ToString())
{
dateTimePicker1.Text = oku[1].ToString();
textBox2.Text = oku[2].ToString();

}
}
oku.Close();
bağlantı.Close();
}


Doğum Günleri Kaydettiğimiz, güncellediğimiz ve sildiğimiz formumuz.

11.198 defa okundu.

3 Responses to C# Basit Ajanda Programı

 1. Hakan Yıldız dedi ki:

  admin basit ajanda programının veritabanı dosyasını paylaşırmısınız?

 2. Ramazan AKKOÇAN dedi ki:

  admin programın veritabanı dosyasını paylaşabilirmisiniz ? çok acil .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri