C# Genel Veritabanı İşlemleri

Programımızda veri tabanına bilgi ekleme, silme, güncelleme, arama ve datagridview’de gösterme komutları kullanılmıştır (Microsoft Visual Studio Ortamında veritabanı ile işlem yapabilmek için “using System.Data.OleDb;” kütüphanesini programlarımıza eklemeliyiz)

Kayıt Ekleme
string a = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data source=personel.accdb";
string askerlik;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (radioButton1.Checked == true)
{
askerlik = "Yaptı";
}
else
{
askerlik = "Yapmadı";
}
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(a);
baglan.Open();
string save = "insert into kimlik([TC],[Ad],[Soyad],[Cinsiyet],[Askerlik]) values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + comboBox1.Text + "','" + askerlik+"')";
OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(save, baglan);
kaydet.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
}

Güncelleme

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(a);
baglan.Open();
string guncelle = "update kimlik set Ad='" + textBox2.Text + "',Soyad='" + textBox3.Text + "' where TC='" + textBox1.Text + "' ";
OleDbCommand update = new OleDbCommand(guncelle, baglan);
update.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
}

Silme

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(a);
baglan.Open();
string sil = "delete from kimlik where TC='" + textBox1.Text + "'";
OleDbCommand delete = new OleDbCommand(sil, baglan);
delete.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
}

Datagridview'de Gösterme

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
radioButton2.Enabled = false;
radioButton1.Enabled = false;
string sorgu = "select * from kimlik";
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(a);
baglan.Open();
OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
DataSet göster = new DataSet();
getir.Fill(göster,"kimlik");
dataGridView1.DataSource=göster.Tables["kimlik"];
getir.Dispose();
baglan.Close();
}
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (comboBox1.Text == "Erkek")
{
radioButton1.Enabled = true;
radioButton2.Enabled = true;
}
if (comboBox1.Text == "Bayan")
{
radioButton1.Enabled = false;
radioButton2.Enabled = false;
}
}

Bilgi Getirme

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(a);
baglan.Open();
OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("select * from kimlik order by TC", baglan);
OleDbDataReader datare;
datare = sorgu.ExecuteReader();
while (datare.Read())
{
string b = Convert.ToString(textBox1.Text);
if (b == datare[0].ToString())
{
textBox2.Text = datare[1].ToString();
textBox3.Text = datare[2].ToString();
comboBox1.Text =datare[3].ToString();
}
}
datare.Close();
baglan.Close();
}

5.411 defa okundu.

2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir