C# ile Ödev Dağıtım Programı…

C# ile Ödev Dağıtım Programı…

Form1 Kodlar :

 


    private void göster()
    {
      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
      sorgu = "select*from ödevdağıtım";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "ödevdağıtım");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["ödevdağıtım"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 r = new Form2();
        r.Show();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 a = new Form3();
      a.Show();
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string baglan, sorgu;
      baglan = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
      sorgu = "select*from konu order by ders";
      OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection(baglan);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglantı);
      baglantı.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {
        string ders = comboBox1.Text;
        if (ders == data[0].ToString())
        {
          comboBox1.Items.Add(data["ders"].ToString());
          comboBox2.Text = data[1].ToString();
          textBox6.Text = data[2].ToString();

        }
      }
      data.Close();
      baglantı.Close();

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//ara button'u
    {
      try
      {
        string baglan, sorgu;
        baglan = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
        sorgu = "select*from öğrencikayıt order by no";
        OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection(baglan);
        OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglantı);
        baglantı.Open();
        OleDbDataReader data;
        data = yeni.ExecuteReader();
        while (data.Read())
        {
          string no = textBox1.Text;
          if (no == data[0].ToString())
          {
            textBox2.Text = data[1].ToString();
            textBox3.Text = data[2].ToString();
            textBox4.Text = data[3].ToString();
          }
        }
        data.Close();
        baglantı.Close();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Kayıt Bulunamadı");

      }

    }
    private void oku()
    {
      comboBox1.Items.Clear();
      string baglan, sorgu;
      baglan = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
      sorgu = "select*from ders order by dersadı";
      OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection(baglan);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglantı);
      baglantı.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        comboBox1.Items.Add(data["dersadı"].ToString());
      }
      data.Close();
      baglantı.Close();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      göster();
      oku();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)//ara button'u
    {
      try
      {
        string baglan, sorgu;
        baglan = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
        sorgu = "select*from öğrencikayıt order by ad";
        OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection(baglan);
        OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglantı);
        baglantı.Open();
        OleDbDataReader data;
        data = yeni.ExecuteReader();
        while (data.Read())
        {
          string ad = textBox2.Text;
          if (ad == data[1].ToString())
          {
            textBox1.Text = data[0].ToString();
            textBox3.Text = data[2].ToString();
            textBox4.Text = data[3].ToString();
          }
        }
        data.Close();
        baglantı.Close();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Kayıt Bulunamadı");
      }
    }
    string a;
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        if (radioButton1.Checked == true)
        {
          a = radioButton1.Text;
        }
        else
        {
          a = radioButton2.Text;

        }
        string baglantı, sorgu;
        baglantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
        sorgu = "insert into ödevdağıtım([no],[ad],[soyad],[sınıf],[ders],[konu],[açıklama],[alıştarihi],[teslimtarihi],[notu],[ödevdurumu])Values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + comboBox1.SelectedItem + "','" + comboBox2.SelectedItem + "','" + textBox6.Text + "','" + dateTimePicker1.Value + "','" + dateTimePicker2.Value + "','" + textBox8.Text + "','" + a + "')";
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(baglantı);
        OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        uygula.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        göster();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Tüm Alanları Doldurunuz");
      }

    }

    private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
      sorgu = "select*from ödevdağıtım where ad like '%" + textBox2.Text + "%' ";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "ödevdağıtım");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["ödevdağıtım"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int secili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      textBox1.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[0].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[1].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString();
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {

        string bağlantı, sorgu;
        bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
        sorgu = "delete from ödevdağıtım where [no]='" + textBox5.Text + "'";
        OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        uygula.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        göster();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Kayıt Bulunamadı");
      }
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form6 efkan = new Form6();
      efkan.Show();
    }


Form2 Kodlar :


    private void göster()
    {
      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
      sorgu = "select*from öğrencikayıt";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "öğrencikayıt");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["öğrencikayıt"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//kaydet button'u
    {
      try
      {
        string baglantı, sorgu;
        baglantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
        sorgu = "insert into öğrencikayıt([no],[ad],[soyad],[sınıf],[cinsiyet]) Values ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + comboBox1.SelectedItem + "','" + textBox4.Text + "')";
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(baglantı);
        OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        uygula.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        göster();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Tüm Alanları Doldurunuz");
      }
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      göster();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 g = new Form5();
      g.Show();
    }

    private void comboBox1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      comboBox1.Items.Clear();
      string baglan, sorgu;
      baglan = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
      sorgu = "select*from sınıf order by sınıfadı";
      OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection(baglan);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglantı);
      baglantı.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

          comboBox1.Items.Add(data["sınıfadı"].ToString());

      }
      data.Close();
      baglantı.Close();

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        string bağlantı, sorgu;
        bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
        sorgu = "delete from öğrencikayıt where [no]='" + textBox1.Text + "'";
        OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        uygula.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        göster();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Kayıt Giriniz");
      }
    }


Form3 Kodlar:


private void göster()
    {
      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
      sorgu = "select*from konu";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "konu");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["konu"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();

    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//kaydet button'u
    {
      try
      {

        string baglantı, sorgu;
        baglantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
        sorgu = "Insert into konu([ders],[konu],[açıklama]) Values ('" + comboBox1.SelectedItem + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "')";
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(baglantı);
        OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        uygula.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        göster();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Boş Alan Bırakmayınız");
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 y = new Form4();
      y.Show();
    }

    private void oku()
    {
      comboBox1.Items.Clear();
      string baglan, sorgu;
      baglan = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
      sorgu = "select*from ders order by dersadı";
      OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection(baglan);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglantı);
      baglantı.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        comboBox1.Items.Add(data["dersadı"].ToString());
      }
      data.Close();
      baglantı.Close();

    }
    private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      göster();
      oku();

    }

    private void comboBox1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      oku();

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      sorgu = "delete from konu where [ders]='" + a + "'";
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      göster();
    }
    string a;
    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int secili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      a = dataGridView1.Rows[secili].Cells[0].Value.ToString();

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        string bağlantı, sorgu;
        bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
        sorgu = "delete from ders where [dersadı]='" + textBox1.Text + "'";
        OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        uygula.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        göster();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Silinecek Dersi Giriniz");
      }

    }

Form4 Kodlar:

 


 private void goster()
    {
      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
      sorgu = "select*from ödevdağıtım";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "ödevdağıtım");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["ödevdağıtım"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();

    }

    private void Form6_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string baglan, sorgu;
      baglan = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
      sorgu = "select*from ödevdağıtım order by sınıf ";
      OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection(baglan);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglantı);
      baglantı.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {
          comboBox1.Items.Add(data[3].ToString());
      }
      data.Close();
      baglantı.Close();
      goster();
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=oğrenciodev.accdb";
      sorgu = "select*from ödevdağıtım where sınıf='" + comboBox1.Text + "'";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "ödevdağıtım");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["ödevdağıtım"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();

    }
 

3.733 defa okundu.

One Response to C# ile Ödev Dağıtım Programı…

 1. emre dedi ki:

  bana bunun haftalık ders programı ogretmenler ve gırdıgı derslıklere gore dagıımı nerden bulaılerım bıtırme odeveım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri