C# KOD ÖRNEKLERİ

C# Kod Örnekleri

Soru 1: Kullanıcının adı ve bir sayı klavyeden girilerek, girilen sayı kadar ekrana kullanıcının adını yazan konsol programını yapınız.
Cevap:
string ad;
int adet=0;
Console.Write(“Adınızı giriniz: “);
ad = Console.ReadLine();
Console.Write(“Kaç kere tekrarlansın :”);
adet = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (int i = 0; i < adet; i++)
{
Console.WriteLine(ad);
}
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 2: 2+5+8+11+14+17+20+23+26+29+32+35…….+50 şeklindeki matematiksel serinin toplamını bulup, ekrana yazan konsol programını yapınız.
Cevap:
int toplam = 0;
for (int i = 2; i {
toplam += i;
}
Console.Write(“Toplam= ” + toplam);
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-

Soru 3: Klavyeden 10 adet sayı girilerek, bu sayılardan çift olanların toplamını bulup, ekrana yazan konsol programını yapınız.

Cevap:
int sayi=0,toplam=0;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
Console.Write(“{0} Sayıyı giriniz: “, i);
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi % 2 == 0)
{
toplam += sayi;
}
}
Console.Write(“Çift Sayıların Toplamı: ” + toplam);
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-

Soru 4: Aşağıda kodları yazılmış olan programın bellek değişken değerlerini ve ekran çıktısını bulunuz.
int i=10;
while (i>1)
{
for (int j=1 ; j<i ; j=j+2)
{
Console.Write(i);
}
Console.WriteLine();
i‐‐;
}

———————————————————————————————————————————-
Soru 5. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ……………. 10 şeklindeki matematiksel serinin toplamını bulup ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.
Cevap:
int toplam = 0;
for (int i = 1; i {
toplam += i;
}
Console.Write(“Toplam= ” + toplam);
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 6.
*
**
***
****
*****
******
Yukarıda görüldüğü gibi bir ekran çıktısı veren consol programını yapınız. NOT: Program döngü kullanılarak yapılacaktır.
Cevap:
for (int i = 1; i {
for (int k = 1; k {
Console.Write(“*”);
}
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 7: Klavyeden girilen 5 adet sayıdan kaç tanesinin negatif olduğunu bulan konsol programını yapınız.
Cevap:
int sayilar = 0, adet=0;
for (int i = 1; i < 6; i++)
{
Console.Write(“{0} Sayıyı giriniz: “, i);
sayilar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayilar < 0)
{
adet++;
}
}
Console.Write(“{0} Adet sayı negatif”, adet);
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 8: Kullanıcı tarafından girilen taban ve us değerlerini UsAl() isimli bir fonksiyona göndererek, tabanın üssünü alıp, sonucu ana programda yazdıran console uygulamasını yapınız.
static void Main(string[] args)
{
int taban, us;
taban = int.Parse(Console.ReadLine());
us = int.Parse(Console.ReadLine());
int sonuc = UsAl(taban,us);
Console.WriteLine(sonuc);
Console.ReadKey();
}
//UsAl() Fonksiyonu
static int UsAl(int x, int y)
{
int sonuc=1;
for (int i = 1; i {
sonuc *= x;
}
return sonuc;
}

———————————————————————————————————————————-

Soru 9 : Kullanıcı tarafından girilen bir cümlede sesli harflerin sayısını bulan konsol uygulamasını yapınız.
Cevap:
static void Main(string[] args)
{
int adet = 0;
string cumle;
cumle = Console.ReadLine();
for (int i = 0; i < cumle.Length; i++)
{
if (cumle[i]==’a’ || cumle[i]==’e’ || cumle[i]==’ı’|| cumle[i]==’i’ ||
cumle[i]==’u’ || cumle[i]==’ü’ || cumle[i]==’o’ || cumle[i]==’ö’)
{
adet++;
}
}
Console.WriteLine(“sesli harf sayısı: {0}”,adet);
Console.ReadKey();
}
// 2.yolu
static void Main(string[] args)
{
string cumle;
char[] sesli = { ‘a’,’e’,’ı’,’i’,’u’,’ü’,’o’,’ö’};

int adet = 0;
cumle = Console.ReadLine();
for (int i = 0; i < cumle.Length; i++)
{
for (int k = 0; k < sesli.Length; k++)
{
if (cumle[i]==sesli[k])
{
adet++;
}
}
}
Console.WriteLine(“sesli harf sayısı : {0}”,adet);
Console.ReadKey();
}
// 3.yolu
static void Main(string[] args)
{
string cumle;
int adet;
cumle = Console.ReadLine();
adet = SesliBul(cumle);
Console.WriteLine(“sesli harf sayısı : {0}”,adet);
Console.ReadKey();
}
// SesliBul() Fonksiyonu
static int SesliBul(string a)
{
char[] sesli = { ‘a’, ‘e’, ‘ı’, ‘i’, ‘u’, ‘ü’, ‘o’, ‘ö’ };
int b = 0;
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{
for (int k = 0; k < sesli.Length; k++)
{
if (a[i] == sesli[k])
{
b++;
}
}
}
return b;
}

———————————————————————————————————————————-
Soru 10 : Kullanıcının girmiş olduğu bir ismi, program içinden atanan 10 elemanlı bir dizide arayan ve ismin bu dizide bulunup bulunamadığını, varsa kaçıncı indiste olduğunu yazan console uygulamasını yapınız. Bul() isimli bir fonksiyon kullanınız.
Cevap
static void Main(string[] args)
{

string isim;
isim = Console.ReadLine();
int indis = Bul(isim);
if (indis == ‐1)
{
Console.WriteLine(“girilen isim dizide yoktur!”);
}
else
{
Console.WriteLine(“isminiz dizinin {0}. elemanıdır”, indis+1);
}
Console.ReadKey();
}
//Bul() Fonksiyonu
static int Bul(string ad)
{
string[] isimler = {“ahmet”,”mehmet”,”hasan”,”şakir”,
“şevket”,”hüseyin”,”mert”,”murtaza”,”muhittin”,”ali”};
for (int i = 0; i < isimler.Length; i++)
{
if (ad==isimler[i])
{
return i;
}
}
return ‐1;
}

———————————————————————————————————————————-
Soru 11 : Kullanıcının girdiği 5 adet sayıyı bir diziye atayarak, bu dizide bulunan çift sayıların ortalamasını ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.
Cevap
static void Main(string[] args)
{
int adet=0,toplam=0;
int[] sayi=new int[5];
for (int k=0;k<5;k++)
{
Console.Write(“{0}. sayıyı giriniz:”,k);
sayi[k]=int.Parse(Console.ReadLine());
}
for (int k=0;k= 1; i‐‐)
{
for (int k = i; k >= 1; k‐‐)
{
Console.Write(x);
}
Console.WriteLine();
}
}

———————————————————————————————————————————-

Soru 12 : Kullanıcı klavyeden bir harf girerek ve bir sayı girerek , yazdır() isimli fonksiyon ile girilen sayı kadar harfi 1 eksilterek ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.
Harf giriniz: a
Sayı giriniz:5
aaaaa
aaaa
aaa
aa
a
Cevap
static void Main(string[] args)
{
string harf;
int sayi;
Console.WriteLine(“harfi giriniz”);
harf = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“sayıyı giriniz”);
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
Yazdir(harf, sayi);
Console.ReadKey();
}
//Yazdir() Fonksiyonu
static void Yazdir(string x, int y)
{
for (int i = y; i >= 1; i‐‐)
{
for (int k = i; k >= 1; k‐‐)
{
Console.Write(x);
}
Console.WriteLine();
}
}

———————————————————————————————————————————-
Soru 13: Girilen bir metni tersten yazdıran konsol uygulamasını yapınız.
Cevap
string metin;
int uzunluk;
metin = Console.ReadLine();
uzunluk = metin.Length;
for (int a = uzunluk ‐ 1; a >= 0; a‐‐)
{
Console.Write(metin[a]);
}
Console.ReadKey();
———————————————————————————————————————————-
Soru 14: Girilen bir cümlede, bulunan kelimeler arasındaki boşluklar olmadan bitişik bir şekilde ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.
Cevap
int uzunluk;
string metin;
metin = Console.ReadLine();
uzunluk=metin.Length;
for (int a=0;a<=uzunluk‐1;a++)
{
if (metin[a]!= ‘ ‘)
{
Console.Write(metin[a]);
}
}
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 15: Ekrana 10 kez “Bilişim Teknolojileri” yazan konsol uygulamasını yapınız.
Cevap
// Ekrana 10 kez “Bilişim Teknolojileri” yazan consol uygulaması
int a; //burada tanımlamayıp, for(int a=1;a for (a = 1; a {
Console.WriteLine(“bilişim öğrenci”);
}
Console.ReadKey();
// Programın 2. yolu şu şekildedir.
int a=1;
while (a<=10)
{
Console.WriteLine(“bilişim öğrenci”);
a++;
}
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 16: Klavyeden kullanıcının adı okunarak, ekrana 20 kez adını yazan konsol uygulamasını yapınız.
Cevap
//Klavyeden kullanıcının adı okunarak, ekrana 20 kez adını yazan konsol uygulaması
string ad;
ad = Console.ReadLine();
for (int b=1;b {
Console.WriteLine(ad);
}
Console.ReadKey();
// Programın 2.yolu şu şekildedir.
string isim;
int i=1;
isim=Console.ReadLine();
while(i<=20)
{
Console.WriteLine(isim);
i++;

}
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 17: 1 den 30′a kadar olan sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız.
Cevap
for (int a=1 ; a {
Console.WriteLine(a);
}
Console.ReadKey();
// Programın 2.yolu şu şekildedir.
int sayi=1;
while(sayi<=30)
{
Console.WriteLine(sayi);
sayi++;
}
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 18. 1 den 50′ye kadar olan sayılardan 5′in katı olanları ekrana yazan konsol programını yapınız.
Cevap
for(int a=5;a {
Console.WriteLine(a);
}
Console.ReadKey();
// Programın 2.yolu şu şekildedir.
int i=5;
while(i<=50)
{
Console.WriteLine(i);
i+=5; // Bu kod yerine i=i+5 kullanılabilir.
}
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 19: 1′den 50′ye kadar olan tek sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız.
Cevap
for(int a=1 ; a {
Console.WriteLine(a);
}
Console.ReadKey();
// Programın 2.yolu şu şekildedir.
int i=1;
while(i<=50)
{
Console.WriteLine(i);
i+=2; // bu kod yerine i=i+2 kullanılabilir.
}
Console.ReadKey();
———————————————————————————————————————————-
Soru 20: 1′den 50′ye kadar olan çift sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız.
Cevap
for(int a=0;a<=50;a+=2)
{
Console.WriteLine(a);
}
Console.ReadKey();
// Programın 2.yolu şu şekildedir.
int sayi=0;
while(sayi<=50)
{
Console.WriteLine(sayi);
sayi+=2;
}
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 21: Klavyeden bir sayı girilerek, 1 den bu sayıya kadar olan tüm sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız.
int a;
a = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int b = 1; b {
Console.WriteLine(b);
}
Console.ReadKey();
//Programın 2.yolu şu şekildedir.
int sayi,i=1;
sayi=int.Parse(Console.ReadLine());
while(i<=sayi)
{
Console.WriteLine(i);
i=i+1;
}
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 22: Klavyeden iki sayı girilerek, girilen bu iki sayı arasında kalan tüm sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız.
Cevap
int a, b;
a = int.Parse(Console.ReadLine());
b = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int c = a ; c {
Console.WriteLine(c);
}
Console.ReadKey();
//Programın 2.yolu şu şekildedir.
int sayi1, sayi2;
sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());

sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());
while(sayi1=1; a‐‐ )
{
Console.WriteLine(a);
}
Console.ReadKey();
//Programın 2.yolu şu şekildedir.
int sayi=20;
while (sayi>=1 )
{
Console.WriteLine(sayi);
sayi=sayi‐1;// ya da sayi‐=1
}
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 24: 1′den 10′a kadar olan sayıların karelerini ekrana yazan konsol programını yapınız.
Cevap
int a = 1, t = 0;
for (int b = 1; b {
t = a * a;
Console.WriteLine(“{0}’in karesi :{1}”, b, t);
a++;
}
Console.ReadKey();
//Programın 2.yolu şu şekildedir.
int kare, sayi=1;
while(sayi<=10)
{
kare = sayi * sayi;
Console.WriteLine(“{0}’in karesi :{1}”, sayi, kare);
sayi++;
}
Console.ReadKey();

Soru 25: Klavyeden girilen 5 sayının çarpımını ekrana yazan consol programını yapınız.
Cevap
int c = 1 , sayi;
for (int i = 1; i {
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
c = sayi * c;
}
Console.WriteLine(“Sayıların çarpımı={0}”,c);
Console.ReadKey();
//Programın 2.yolu şu şekildedir.
int carpim = 1 , sayi, sayac=1;
while(sayac<=5)
{
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
carpim = sayi * carpim;
sayac=sayac+1;
}
Console.WriteLine(“Sayıların çarpımı={0}” , carpim);
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 26: Klavyeden girilen 5 adet sayıdan yalnızca pozitif olanların toplamını bulan konsol programını yapınız.
Cevap
int toplam = 0, sayi;
for (int a = 1; a0)
{
toplam = toplam+sayi;
}
}
Console.WriteLine(toplam);
Console.ReadKey();
//Programın 2.yolu şu şekildedir.
int toplam = 0, sayi,sayac=1;
while(sayac0) toplam = toplam+sayi;
sayac=sayac+1;
}
Console.WriteLine(toplam);
Console.ReadKey();

Soru 27: Klavyeden girilen 5 adet sayıdan pozitif sayıların ve negatif sayıların toplamını ayrı ayrı bulan konsol programını yapınız.
Cevap
int pt = 0, nt = 0, sayi;
for (int a = 1; a 0)
{
pt = sayi + pt;
}
else
{
nt = sayi + nt;
}
}
Console.WriteLine(“pozitif sayilarin toplami: {0}”, pt);
Console.WriteLine(“negatif sayilarin toplami: {0}”, nt);
Console.ReadKey();
//Programın 2.yolu şu şekildedir.
int ptoplam = 0,ntoplam=0, sayi,sayac=1;
while(sayac0) ptoplam = ptoplam+sayi;
if (sayi sayac=sayac+1;
}
Console.WriteLine(“pozitif sayilarin toplami: {0}”, ptoplam);
Console.WriteLine(“negatif sayilarin toplami: {0}”, ntoplam);
Console.ReadKey();


Soru 28: Klavyeden girilen 5 adet sayıdan kaç tanesinin tek olduğunu bulup, ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.
Cevap
int sayi, adet = 0;
Console.WriteLine(“sayilari giriniz”);
for (int a = 1; a {
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi % 2 == 1)
{
adet++;
}
}
Console.WriteLine(“{0} teksayi var”, adet);
Console.ReadKey();
//Programın 2.yolu şu şekildedir.
int sayi, adet = 0, sayac=1;

while (sayac<=5)
{
Console.WriteLine(“Sayı giriniz”);
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi % 2 == 1) adet++;
sayac=sayac+1;
}
Console.WriteLine(“{0} teksayi var”, adet);
Console.ReadKey();

———————————————————————————————————————————-
Soru 29: Klavyeden “1″ girilinceye kadar girilen tüm sayıların toplamını ekrana yazan konsol programını yapınız.
Cevap
int toplam = 0, sayi;
sayi=5; // Burada sayi değişkenine döngünün içine girebilsin diye
// 1 den farklı herhangi bir değer atıyoruz.
while (sayi != 1)
{
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
toplam = sayi + toplam;
}
Console.WriteLine(“sayıların toplamı= {0}”, toplam);
Console.ReadKey()

———————————————————————————————————————————-
Soru 30: Sayı tahmin oyununu yapınız. Kullanıcıya 3 tahmin hakkı verilecektir.
Cevap
int a,sayi,tutulan_sayi ;
//Rastgele sayı üretmek için Random deyimi kullanıyoruz.
Random rasgele = new Random();
tutulan_sayi = rasgele.Next(1, 50);
for (a = 1; a {
sayi= int.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi== tutulan_sayi)
{
Console.WriteLine(“tebrik ederiz dogru bildiniz”);
break;
}
else
{
Console.WriteLine(“bir daha deneyin”);
}
}
if (a==4) Console.WriteLine(“Hakkınız bitti.Tuttuğum sayı={0}”,tutulan_sayi);
Console.ReadKey();

Csharp Uygulamaları Pdf Formatında İndirmek İçin Tıklayınız

23.059 defa okundu.

2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir