C# Otel Resepsiyon Programı

Odaların Durumlarını Görebileceğimiz, Müşteri ve Rezervasyon Kayıt Yapabileceğimiz ,Resepsiyon/Giriş, Çıkış İşlemlerini Yapabileceğimiz Oda Durumlarını Güncelleyebileceğimiz C# Otel Resepsiyon Programı Yapacağız.


Giriş Yaptığımız Boş ve Temiz, Kirli ve Dolu Odaları Görebileceğimiz ve Diğer Formlara Ulaşmamızı Sağlayan Ana Formumuz.

int yıldızsayısı;
    string oteladı, kullanıcıadı, sifre;
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.Hide();
      pictureBox2.Hide();
      pictureBox3.Hide();
      pictureBox4.Hide();
      pictureBox5.Hide();

      panel1.Hide();
      panel2.Enabled = false;
      menuStrip1.Enabled = false;

      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Select*From İşletmeci";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
      OleDbDataReader oku;
      yeni.Open();
      oku = veri.ExecuteReader();

      while (oku.Read())
      {

        oteladı = (oku[0]).ToString();
        label3.Text = (oku[2]).ToString();
      }
      oku.Close();
      yeni.Close();

      yıldızsayısı =int.Parse(label3.Text);
      if (yıldızsayısı == 1)
      {
        pictureBox1.Show();
      }
      if (yıldızsayısı == 2)
      {
        pictureBox1.Show();
        pictureBox2.Show();
      }
      if (yıldızsayısı == 3)
      {
        pictureBox1.Show();
        pictureBox2.Show();
        pictureBox3.Show();
      }
      if (yıldızsayısı == 4)
      {
        pictureBox1.Show();
        pictureBox2.Show();
        pictureBox3.Show();
        pictureBox4.Show();
      }
      if (yıldızsayısı == 5)
      {
        pictureBox1.Show();
        pictureBox2.Show();
        pictureBox3.Show();
        pictureBox4.Show();
        pictureBox5.Show();
      }
      label3.Text = oteladı.ToString();

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.Hide();
      panel1.Show();

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      girişişlemleri();
      textBox1.Text = "";
      textBox2.Text = "";

    }

    private void çıkışToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel2.Enabled = false;
      menuStrip1.Enabled = false;
      panel1.Show();

    }

    private void işletmeciBilgileriToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form form2 = new Form2();
      form2.ShowDialog();
    }

    private void kullanıcıAyarlarıToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form form3 = new Form3();
      form3.ShowDialog();
    }

    private void odalarDurumuToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form form4 = new Form4();
      form4.ShowDialog();
    }

    private void işletmeciKayıtToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form form5 = new Form5();
      form5.ShowDialog();
    }

    private void rezervasyonToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form form6 = new Form6();
      form6.ShowDialog();
    }

    private void girişToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form form8 = new Form8();
      form8.ShowDialog();
    }

    private void çıkışToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form form7 = new Form7();
      form7.ShowDialog();
    }

    private void odaİşlemleriToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form form10 = new Form10();
      form10.ShowDialog();
    }

    private void kapatToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Program Yeniden Başlatılıyor");
      Application.Restart();
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (comboBox1.Text == "Boş ve Temiz Odalar")
      {
        listBox1.Items.Clear();
        string bağlantı, sorgu;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
        sorgu = "Select OdaAdı From BoşveTemiz";
        OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbCommand baglan = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
        OleDbDataReader oku;
        yeni.Open();
        oku = baglan.ExecuteReader();
        while (oku.Read())
        {
          listBox1.Items.Add(oku["OdaAdı"].ToString());
        }
        oku.Close();
        yeni.Close();
      }
      else
      {
        if (comboBox1.Text == "Kirli Odalar")
        {
          listBox1.Items.Clear();
          string bağlantı, sorgu;
          bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
          sorgu = "Select OdaAdı From Kirli";
          OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlantı);
          OleDbCommand baglan = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
          OleDbDataReader oku;
          yeni.Open();
          oku = baglan.ExecuteReader();
          while (oku.Read())
          {
            listBox1.Items.Add(oku["OdaAdı"].ToString());
          }
          oku.Close();
          yeni.Close();

        }
        else
        {
          if (comboBox1.Text == "Dolu Odalar")
          {

            listBox1.Items.Clear();
            string bağlantı, sorgu;
            bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
            sorgu = "Select OdaAdı From Dolu";
            OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlantı);
            OleDbCommand baglan = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
            OleDbDataReader oku;
            yeni.Open();
            oku = baglan.ExecuteReader();
            while (oku.Read())
            {
              listBox1.Items.Add(oku["OdaAdı"].ToString());
            }
            oku.Close();
            yeni.Close();
          }
        }
      }

    }

    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      Form form10 = new Form10();
      form10.ShowDialog();
    }
    private void girişişlemleri()
    {
      string baglantı2, sorgu2;
      baglantı2 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu2 = "Select KullanıcıAdı,Sifre From Kullanıcı";
      OleDbConnection yeni2 = new OleDbConnection(baglantı2);
      OleDbCommand veri2 = new OleDbCommand(sorgu2, yeni2);
      OleDbDataReader oku2;
      yeni2.Open();
      oku2 = veri2.ExecuteReader();
      while (oku2.Read())
      {
        sifre = (oku2["Sifre"]).ToString();
      }
      oku2.Close();
      yeni2.Close();

      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Select KullanıcıAdı,Sifre From Kullanıcı";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
      OleDbDataReader oku;
      yeni.Open();
      oku = veri.ExecuteReader();
      while (oku.Read())
      {
        kullanıcıadı = (oku["KullanıcıAdı"]).ToString();

      }
      oku.Close();
      yeni.Close();

      if (kullanıcıadı == textBox1.Text)
      {
        if (sifre == textBox2.Text)
        {
          panel2.Enabled = true;
          menuStrip1.Enabled = true;
          panel1.Hide();

        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Şifre Yanlış");
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Kullanıcı Adı Yanlış");
      }

    }


Otel Adını, Oda Sayısını, Yıldız Sayısını
Kayıt Ettiğimiz ve Güncellediğimiz Formumuz.

private void goster()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=Otel.accdb";
      sorgu = "Select*From İşletmeci2";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "Personel");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["Personel"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();
    }

    private void sil()
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Delete From İşletmeci Where İşlem='" + 1 + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
    }

    private void kayıt()
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Insert into İşletmeci([OtelAdı],[OdaSayısı],[YıldızSayısı],[İşlem]) Values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + 1 + "')";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
    }

    private void odalarekle()
    {
      int odasayısı;
      odasayısı = int.Parse(textBox2.Text);
      int x;
      for (x = 1; x <= odasayısı; x++)
      {
        string bağlantı2, sorgu2;
        bağlantı2 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
        sorgu2 = "Insert into Odalar([OdaAdı],[Müsteri],[Temizlik],[Kullanabilirlik],[Rezervasyon],[İşlem]) Values('" + "Oda" + x + "','" + "Boş" + "','" + "Temiz" + "','" + "Kullanılabilir" + "','"+"Rezervasyon Yapılmamış"+"','"+"Sil"+"')";
        OleDbConnection baglan2 = new OleDbConnection(bağlantı2);
        OleDbCommand uygula2 = new OleDbCommand(sorgu2, baglan2);
        baglan2.Open();
        uygula2.ExecuteNonQuery();
        baglan2.Close();
      }

    }

    private void odalarsil()
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Delete From Odalar Where İşlem='" +"Sil"+ "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
    }
    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      goster();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      sil();
      kayıt();
      odalarsil();
      odalarekle();
      MessageBox.Show("Kaydedildi");
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Update İşletmeci Set OtelAdı='" + textBox1.Text + "',OdaSayısı='"+textBox2.Text+"',YıldızSayısı='"+textBox3.Text+"',İşlem='"+1+"' Where İşlem='" + 1 + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();

      odalarsil();

      odalarekle();
      MessageBox.Show("Güncellendi");
    }


Kullanıcı Adımızı ve Şifremizi Değiştirebildiğimiz Formumuz.

private void Form9_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      panel1.Hide();
      panel2.Hide();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel1.Show();
      button1.Hide();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel2.Show();
      button2.Hide();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel1.Hide();
      button1.Show();

    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel2.Hide();
      button2.Show();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Update Kullanıcı Set KullanıcıAdı='" + textBox1.Text + "' Where Numara='" + 1 + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Değiştirildi");
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Update Kullanıcı Set Sifre='" + textBox2.Text + "' Where Numara='" + 1 + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Değiştirildi");
    }
    string ipucu;
    private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      ipucu = "göster";
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Update Kullanıcı Set İpucu='" + ipucu + "' Where Numara='" + 1 + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();

    }

    private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      ipucu = "gösterme";
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Update Kullanıcı Set İpucu='" + ipucu + "' Where Numara='" + 1 + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();

    }


Odalarımızın Durumlarını Tablo Halinde Gösteren Formumuz.

private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=Otel.accdb";
      sorgu = "Select*From Odalar2";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster,"Odalar2");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["Odalar2"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();
    }


Odalarımızın Durumlarını Görebildiğimiz ve Güncellediğimiz Formumuz.

string müsteri, temizlik, kullanabilirlik;
    string sil = "Sil";
    private void Form10_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      label6.Hide();
      label7.Hide();
      label8.Hide();
      label9.Hide();
      radioButton1.Enabled = false;
      radioButton2.Enabled = false;

      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Select OdaSayısı From İşletmeci";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
      OleDbDataReader oku;
      yeni.Open();
      oku = veri.ExecuteReader();
      while (oku.Read())
      {
        label6.Text = (oku["OdaSayısı"]).ToString();
      }
      oku.Close();
      yeni.Close();
      int odasayısı;
      odasayısı = int.Parse(label6.Text);
      int x;
      for (x = 1; x <= odasayısı; x++)
      {
        listBox1.Items.Add("Oda" + x);
      }
    }

    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text=(listBox1.SelectedItem).ToString();

      OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb;");
      bağlantı.Open();
      OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("Select*From Odalar order by OdaAdı", bağlantı);
      OleDbDataReader oku;
      oku = sorgu.ExecuteReader();
      while (oku.Read())
      {
        if (oku[0].ToString()==label1.Text)
        {
          label7.Text = oku[1].ToString();
          label8.Text = oku[2].ToString();
          label9.Text = oku[3].ToString();
          label10.Text = oku[4].ToString();
        }
      }
      oku.Close();
      bağlantı.Close();

      if (label7.Text == "Boş")
      {
        radioButton2.Checked = true;
      }
      else
      {
        radioButton1.Checked = true;
      }

      if (label8.Text == "Temiz")
      {
        radioButton3.Checked = true;
      }
      else
      {
        radioButton4.Checked = true;
      }

      if (label9.Text == "Kullanılabilir")
      {
        radioButton5.Checked = true;
      }
      else
      {
        radioButton6.Checked = true;
      }
      if (label10.Text == "Rezervasyon Yapılmamış")
      {
        label10.ForeColor = Color.Green;

      }
      else
      {
        label10.ForeColor = Color.Red;
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Update Odalar Set OdaAdı='"+label1.Text+"',Müsteri='" +müsteri+ "', Temizlik='"+temizlik+"', Kullanabilirlik='"+kullanabilirlik+"', İşlem='" +sil+"' Where OdaAdı='" + label1.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Kaydedildi");

    }

    private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      müsteri = "Boş".ToString();
    }

    private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      müsteri = "Dolu".ToString();

    }

    private void radioButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      temizlik = "Temiz".ToString();
    }

    private void radioButton4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {

      temizlik = "Kirli".ToString();
    }

    private void radioButton5_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      kullanabilirlik = "Kullanılabilir".ToString();
    }

    private void radioButton6_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {

      kullanabilirlik = "Kullanılamaz".ToString();
    }


Müşteri Bilgilerini Kayıt Yaptığımız Formumuz.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Insert into Müşteri([Ad],[Soyad],[CepTelefonu],[EvTelefonu],[İşTelefonu],[Email],[Adres],[Şehir],[SeriNo],[Cinsiyet],[AnaAdı],[BabaAdı],[DoğumYeri],[DoğumTarihi],[İl],[İlçe],[MahalleKöy],[PasaportNo],[VerildiğiÜlke],[VerildiğiTarih],[Not]) Values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "','" + textBox10.Text + "','" + textBox11.Text + "','" + textBox12.Text + "','" + textBox13.Text + "','" + textBox14.Text + "','" + textBox15.Text + "','" + textBox16.Text + "','" + textBox17.Text + "','" + textBox18.Text + "','" + textBox19.Text + "','" + textBox20.Text + "','" + textBox21.Text + "')";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Kaydedildi");
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Delete From Müşteri Where SeriNo='" + textBox9.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Silindi");
    }


Rezervasyon Kayıt ve Silme İşlemi Yaptığımız Formumuz.

 private void goster()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=Otel.accdb";
      sorgu = "Select*From Rezervasyon";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "Personel");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["Personel"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();
    }

    private void Form6_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Select OdaSayısı From İşletmeci";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
      OleDbDataReader oku;
      yeni.Open();
      oku = veri.ExecuteReader();
      while (oku.Read())
      {
        label9.Text = (oku["OdaSayısı"]).ToString();
      }
      oku.Close();
      yeni.Close();
      int odasayısı;
      odasayısı = int.Parse(label9.Text);
      int x;
      for (x = 1; x <= odasayısı; x++)
      {
        comboBox1.Items.Add("Oda" + x);
      }

      label9.Hide();
      label8.Hide();
      goster();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Insert into Rezervasyon([KimlikSeriNo],[OdaAdı],[Ad],[Soyad],[GirişTarihi],[Telefon],[Açıklama]) Values('" + textBox1.Text + "','" + comboBox1.Text + "','" + textBox3.Text + "','" +textBox4.Text+ "','"+dateTimePicker1.Text+"','"+textBox5.Text+"','"+textBox6.Text+"')";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      goster();

      odagetir();
      odagüncelle();
      MessageBox.Show("Kaydedildi");

    }
    private void odagüncelle2()
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Update Odalar Set Rezervasyon='" + "Rezervasyon Yapılmamış" + "' Where OdaAdı='" + comboBox1.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
    }
    private void odagüncelle()
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Update Odalar Set Rezervasyon='"+"Rezervasyon Yapılmış"+"' Where OdaAdı='" + comboBox1.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
    }
    private void odagetir()
    {
      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Select*From Odalar";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
      OleDbDataReader oku;
      yeni.Open();
      oku = veri.ExecuteReader();
      string a = Convert.ToString(comboBox1.Text);
      while (a==0.ToString())
      {

         odaadı = (oku[0]).ToString();
         müsteri = (oku[1]).ToString();
         temizlik = (oku[2]).ToString();
         kullanabilirlik = (oku[3]).ToString();
         rezervasyon = (oku[4]).ToString();
         işlem = (oku[5]).ToString();

      }
      oku.Close();
      yeni.Close();
    }
    string odaadı, müsteri, temizlik, kullanabilirlik, rezervasyon, işlem;
    private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      label8.Text = comboBox1.Text;
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Delete From Rezervasyon Where OdaAdı='" + comboBox1.Text+ "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      odagetir();
      odagüncelle2();
      MessageBox.Show("Silindi");
    }


Resepsiyon Giriş İşlemlerini Yaptığımız Formumuz.

string odaadı, müsteri, temizlik, kullanabilirlik, rezervasyon, işlem;
    private void Form8_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Select OdaSayısı From İşletmeci";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
      OleDbDataReader oku;
      yeni.Open();
      oku = veri.ExecuteReader();
      while (oku.Read())
      {
        label9.Text = (oku["OdaSayısı"]).ToString();
      }
      oku.Close();
      yeni.Close();
      int odasayısı;
      odasayısı = int.Parse(label9.Text);
      int x;
      for (x = 1; x <= odasayısı; x++)
      {
        comboBox1.Items.Add("Oda" + x);
      }

      label9.Hide();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Insert into GirişÇıkış([OdaAdı],[Ad],[Soyad],[GirişTarihi],[Açıklama]) Values('" + comboBox1.Text + "','" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + dateTimePicker1.Text + "','"+textBox3.Text+"')";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();

      odagetir();
      odagüncelle();
      MessageBox.Show("Kaydedildi");
    }
    private void odagüncelle()
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Update Odalar Set Müsteri='" + "Dolu" + "' Where OdaAdı='" + comboBox1.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      uygula.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
    }
    private void odagetir()
    {
      string baglantı, sorgu;
      baglantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Otel.accdb";
      sorgu = "Select*From Odalar";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
      OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
      OleDbDataReader oku;
      yeni.Open();
      oku = veri.ExecuteReader();
      string a = Convert.ToString(comboBox1.Text);
      while (a == 0.ToString())
      {

        odaadı = (oku[0]).ToString();
        müsteri = (oku[1]).ToString();
        temizlik = (oku[2]).ToString();
        kullanabilirlik = (oku[3]).ToString();
        rezervasyon = (oku[4]).ToString();
        işlem = (oku[5]).ToString();

      }
      oku.Close();
      yeni.Close();
    }


Resepsiyon Çıkış İşlemlerini Yaptığımız Formumuz.

21.316 defa okundu.

17 Responses to C# Otel Resepsiyon Programı

 1. Mert dedi ki:

  Admin bunun bide indirme linkini versen süper olur

 2. Oguzhan dedi ki:

  AdmınBey Bide İndirme linki yolarmisini Programi Acaba 😕

 3. Hakan dedi ki:

  Bi dowland link Yolarsan Süper OLurdi Admin bey 😕

 4. mehmet dedi ki:

  Hocam vallaha indirme linkide olsa gercekten supre olacak!!!

 5. mrv dedi ki:

  indirme linki yollarmısınız.proje ödevim varrrr

 6. EMİN SOLCAN dedi ki:

  bu listbox,comboBox,label,buttonlar bu ve geri kalan tüm verilerin yerlerini görsel bir şekilde gösterir misiniz?.Proje ödevim için gerekli.Ben kendi çapımda iyi bir otel programı yaptım ama biraz eksiklikleri var.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM SYN hocam

 7. nazlı dedi ki:

  Bir sorum olacaktı bu kodlarda her sayfa için ayrı ayrı web form açarak mı yaptınız?

 8. önder dedi ki:

  hocam meraba veritabanı tabloların görüntüsünü atabilirmisin rica etsem

 9. ömer dedi ki:

  xml oluşturma varmı?

 10. eyüp dedi ki:

  millet beleşçi olmuş cıkmış.
  arkadaşımız uğraşmış yapmış
  barı butonları labelleri vs. yerleştirip kodları kopyalandığında zaten yapılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri