C# Yemek Tarifi Programı

C# Yemek Tarifi Programı

Form1(Ana Menü)

</pre>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
 public partial class Form1 : Form
 {
 public Form1()
 {
 InitializeComponent();
 }

private void kullanıcıGirişiToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 Form4 a = new Form4();
 a.Show();
 this.Hide();
 }

private void programıBaşlatToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 Form3 b = new Form3();
 b.Show();
 this.Hide();
 }

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
 {

}
 }
}
<pre>

Form2(Programı Başlat)

</pre>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace WindowsFormsApplication1
{
 public partial class Form2 : Form
 {
 public Form2()
 {
 InitializeComponent();
 }
 string sorgu,ss;
 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=yemekler.accdb");
 private void göster()
 {

sorgu = "Select*From corbalar";
 baglan.Open();
 OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
 DataSet göster = new DataSet();
 getir.Fill(göster, "corbalar");
 dataGridView1.DataSource = göster.Tables["corbalar"];
 getir.Dispose();
 baglan.Close();
 }
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 sorgu = "SELECT*FROM corbalar WHERE yemeginturu='" + comboBox1.Text + "'";

baglan.Open();
 OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
 DataSet göster = new DataSet();
 getir.Fill(göster, "corbalar");
 dataGridView1.DataSource = göster.Tables["corbalar"];
 getir.Dispose();
 baglan.Close();
 ss = Convert.ToString(comboBox1.Text);

}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 göster();
 }

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
 {
 OleDbCommand veri = new OleDbCommand("Select*From corbalar", baglan);
 OleDbDataReader datare;
 baglan.Open();
 datare = veri.ExecuteReader();
 while (datare.Read())
 {
 if (datare[1].ToString() == "yemeginturu")
 {
 comboBox1.Text = datare[1].ToString();
 }
 }
 datare.Close();
 baglan.Close();
 }

private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
 {

&nbsp;

int secili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
 textBox1.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString();
 textBox2.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[4].Value.ToString();
 label4.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();
 pictureBox1.ImageLocation = "Resimler/"+ label4.Text.ToString() + ".jpg";

 }

private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 }

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 Form1 z =new Form1();
 z.Show();
 this.Hide();
 }

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 printDialog1.ShowDialog();
 }
 }
}
<pre>

Form3(Kullanıcı Girişi)

</pre>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace WindowsFormsApplication1
{
 public partial class Form3 : Form
 {
 public Form3()
 {
 InitializeComponent();
 }
 string sorgu, ss;
 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=yemekler.accdb");

private void guncelkayit()

{
 label7.Text = dataGridView1.RowCount.ToString();
 }

 private void yap()
 {
 baglan.Open();
 sorgu = "Select * From corbalar";

 OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
 DataSet göster = new DataSet();
 getir.Fill(göster, "corbalar");
 dataGridView1.DataSource = göster.Tables["corbalar"];
 getir.Dispose();
 baglan.Close();
 guncelkayit();

 }

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
 {
 pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
 }
 }

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 sorgu = "Insert into corbalar([yemeknu],[yemeginturu],[yemekadı],[yemeginmalzemeleri],[yemegintarifi],[resim]) Values('"+textBox6.Text+"','" + comboBox1.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + pictureBox1.ImageLocation + "')";
 baglan.Open();
 OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);

pictureBox1.Image.Save("Resimler/" + textBox3.Text.ToString() + ".jpg");
 uygula.ExecuteNonQuery();
 baglan.Close();
 yap();
 guncelkayit();
}

 private void guncelkayıt()
 {
 baglan.Open();
 sorgu = "Select Count(*) From corbalar";
 int a = dataGridView1.RowCount;
 a++;
 label7.Text = a.ToString();
 OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
 DataSet göster = new DataSet();
 getir.Fill(göster, "corbalar");
 dataGridView1.DataSource = göster.Tables["corbalar"];
 getir.Dispose();
 baglan.Close();

}
 private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 yap();
 guncelkayit();
 label7.Text = dataGridView1.RowCount.ToString();
 }

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 OleDbCommand guncelle = new OleDbCommand("Update corbalar SET [yemeknu]=@yemeknu,[yemeginturu]=@yemeginturu,[yemekadı]=@yemekadı,[yemeginmalzemeleri]=@yemeginmalzemeleri,[yemegintarifi]=@yemegintarifi,[resim]=@resim WHERE [yemeknu]=@yemeknu", baglan);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@yemeknu", textBox6.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@yemeginturu", comboBox1.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@yemekadı", textBox3.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@yemeginmalzemeleri", textBox4.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@yemegintarifi", textBox5.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@resim", pictureBox1.ImageLocation);
 pictureBox1.Image.Save("Resimler/" + textBox3.Text.ToString() + ".jpg");
 baglan.Open();
 guncelle.ExecuteNonQuery();
 baglan.Close();
 MessageBox.Show("Kayıt Güncellendi", "Bilgi");
 textBox6.Clear();
 comboBox1.Text = " ";
 textBox3.Clear();
 textBox4.Clear();
 textBox5.Clear();
 yap();
 guncelkayit();

&nbsp;

}

private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
 {

&nbsp;

&nbsp;

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 DialogResult durum;
 durum = MessageBox.Show("Silmek istediğinizden emin misiniz", "Yemek tarifi kayıt programı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question);
 if (durum == DialogResult.Yes)
 {
 baglan.Open();
 OleDbCommand sil = new OleDbCommand("Delete from corbalar where [yemeknu]=@pyemeknu", baglan);

sil.Parameters.AddWithValue("@pyemeknu", textBox6.Text);
 sil.ExecuteNonQuery();
 MessageBox.Show("Kayıt Silindi");
 baglan.Close();
 yap();
 }
 else
 {
 if (durum == DialogResult.No)
 MessageBox.Show("Programınız devam ediyor...");
 }

}
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 sorgu = "SELECT*FROM corbalar WHERE yemeginturu='" + comboBox1.Text + "'";

baglan.Open();
 OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
 DataSet göster = new DataSet();
 getir.Fill(göster, "corbalar");
 dataGridView1.DataSource = göster.Tables["corbalar"];
 getir.Dispose();
 baglan.Close();
 ss = Convert.ToString(comboBox1.Text);
 }

private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
 {
 sorgu = "Select*From corbalar Where yemekadı='" + textBox3.Text + "'";
 baglan.Open();
 OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
 DataSet göster = new DataSet();
 getir.Fill(göster, "corbalar");
 dataGridView1.DataSource = göster.Tables["corbalar"];
 getir.Dispose();
 baglan.Close();

}

private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
 {

}

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
 {
 groupBox1.Visible = true;

int secili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
 textBox6.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[0].Value.ToString();
 comboBox1.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[1].Value.ToString();
 textBox3.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();
 textBox4.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString();
 textBox5.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[4].Value.ToString();
 pictureBox1.ImageLocation = "Resimler/" + textBox3.Text.ToString() + ".jpg";
 }

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 Form1 a = new Form1();
 a.Show();
 this.Hide();
 }
 private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 textBox6.Text = label7.Text;
 comboBox1.Text = " ";
 textBox3.Clear();
 textBox4.Clear();
 textBox5.Clear();

}

private void textBox6_TextChanged(object sender, EventArgs e)
 {

}
 }
}

&nbsp;
<pre>

2.761 defa okundu.

3 yorum

  1. Ayşe Yanıtla

    çok güzel olmamış ihtiyaçlarımı karşılamadı daha iyi bir program yaparsanız sevinirim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir