İnkılap Tarihi ile İlgili Çalışma Notları3

*Laiklik ilkesinin ilk adımı→Saltanatın kaldırılması.

*Tevhid-i Tedrisat→Eğitim Birliği

*Okuryazar oranını arttırmak için→ Millet Mektepleri. 1928

*Halkevleri→1932

*İtilaf Devl. Boğazları işgal eder→ Mondros 7. Maddeye göre

*Wilson ilkeleri→Türk egemenliğinde yaşayan başka uluslara kendini yönetme hakkı verir.

*M.Kemal’in ilk siyasi kişiliği→Amasya

*”Millet işgale karşı birlikte karşı koyacaktır.”→Erzurum Kong.

*Sivas Kongr. sonrası→ Damat Ferit Paşa hükümeti düşürüldü, Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu.

*1919 Meclisi Mebusan’a milletvekili adayı M.Kemal→Erzurum’dan

*Büyük devletlerle şartsız işbirliği yok.

*Sevr Ant.→TBMM tarafından tanınmaz.

*Takriri Sükun→Şeyh Sait ve Menemen sonrası

*M.Kemal Anafartalar Komutanlığına Albay olarak atanmıştır.Çanakkkale.

*Kadınlara seçme ve seçilme hakkı→Halkçılık

*M.Kemal tarih sahnesinde→ 31 Mart Ayaklanması. Hareket Ordusu Kom.

*Osmanlı hükümeti Temsil Heyeti’ni Sivas Kong.sonrası Amasya Görüşmesi ile tanıdı

*T.C.yi ilk tanıyan devlet→Sovyetler B.

*Kurtuluş Savaşı Aşamaları→ Milli birlik+Kongreler+Silahlı Mücadele+Siyasi Sonuç

*Hürriyet ve İtilaf Fırkası→ İngiliz yanlısı, zararlı cemiyet, meşrutiyette İttihat ve Terakki P.karşı

*Yararlı cemiyet Klikyalılar→Adana

*Kurtuluş Savaşı başlangıcı→ 19 Mayıs 1919

*TBMM açıldı, Sivas Temsil Heyeti görevi sona erdi.

* Türk vatanını parçalayan, yaşama hakkı tanımayan ant.→Sevr

*1.TBMM mebusları→ Tesanüt grupları, ıslahat grupları, istiklal grupları

*Londra Konferansı→1.İnönü sonrası. TBMM katıldı, Türk halkının haklarını dünyaya duyurdu.

*Antep, Maraş, Urfa→Kahramanlıklarını Fransa’ya karşı

*2.İnönü’den sonra antlaşma yok.

*İlk 5 yıllık kalkınma→1934 yılında yürürlüğe girdi.

*Brest-Litows ant. ile Rusya 1.Dünya Savaşı’ndan çekildi.1918.

*İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne → Vahdettin ve Sadrazam D.Ferit Paşa üye

*Mondros Ant.→Vahdettin-Ahmet İzzet Paşa Hükümeti imzalamış.

*Misak-ı Milli kararlarını→ TBMM almış.

*Tanzimat Fermanı→M.Reşit Paşa

*M.Kemal ve arkadaşları→ Şam.1926. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

*Aşar Vergisi kaldırılması→ Köylüye önem, iktisat savaşı tarım yeniliği

*1.İnönü siyasi sonucu→ TBMM’nin Londra Konferansına çağrılması

*Kültürel çatışmaların önlenmesi için→Medreseler kapatıldı.

*1.Dünya Savaşı’nda taraf değiştiren ülke→İtalya

*1915 Londra Ant. İle İtalya taraf değişt.

*1915 Tehcir Yasası ile Doğu Anadolu’daki Ermeniler→Suriye’ye göç

*Wilson ilkeleri→ Ermeni Devleti’nden söz eden ilk belge

*Hınçak+Taşnak Cemiyetleri→ Doğu’da Ermeni Devl. Fikrini savunur.

*Etnik-i Eterya →Bizans Dev. diriltmek

**31 Mart Vakası→ 1909. Volkan Gazetesi, Kıbrıslı Şeyh, 2.Abdülhamit tahttan düştü, Hareket Ordusu bastırdı. M.Kemal komutan.

*Temsil Heyeti→Ankara’da Hâkimiyeti Milliye Gazetesi çıkardı.

*Felah-ı Vatan Grubu Misakı Milliyi İstanbul Hükümetine kabul ettirdi.

*Konya ayaklanması→Düzenli ordunun bastırdığı ilk ayaklanma

*Sevr Ant.→10 Ağustos 1920. Damat Ferit Paşa. Osmanlının son antl.

*1921 Teşkilatı Esasiye→ 1. ve 7. maddeler günümüz Anayasada var.

*Fiili savaşı bitiren → Mudanya Ant.1922

*2 Mart 1926→Maarif Teşkilatı Kanunu

*1924→Tevhid-i Tedrisat

*Şapka İnkılâbı→Kastamonu–1925

*Soyadı Kanunu→1934

*İlk demiryolu→İzmir-Aydın→Fransızlar

*İlk 5 yıllık kalkınma planı→1933–1938

*2.Dünya Sav. çıkması nedeniyle ikinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanamıyor.

*Amasya Gen. de →Kurtuluş Savaşı gerekçesi ve yöntemi var.

*Havza Gen.→M.Kemal İzmir işgaline karşı tepkileri arttırmak için yayınladı.

*Kapitülasyonlar ilk kez Misakı Milli’de reddedildi.

*TBMM İstanbul’un işgalinden sonra toplandı.

*Çerkez Ethem düzenli orduya karşı

*Lozan’da Sovyetler Boğazlara karşı Türk görüşünü destekledi.

*Saltanatın geç kaldırılmasının sebebi Saltanat çevrelerinin desteğini kazanmak

*Büyük Taarruz’dan sonra TBMM’ye işbirliği önerdi→ İstanbul başkent olsun

*Saltanat ve ulusal devlet tartışmaları en çok 1923–1925

*Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması sonucu→Halifelik dinsel bir sembol oldu.

*Kuvayı Milliye’ye son verilip→ Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu.

*Atatürk dönemindeki barışçıl politika nedeniyle Milletler Cemiyeti’ne ‘Cemiyeti Akvam”a üye olmamız için çağrıda bulunulmuştur. Üye olduk.1932. Hatay’da seçim ve Boğazlar konularında Milletler Cemiyeti söz sahibi.

*1918’de Brest-Litowsk Ant.ile→Rusya 1.Dünya Sav.dan çekildi.

*Rum ve Ermeni azınlıkları→Wilson Prensiplerini kullanarak, yurdumuzdan pay istediler.

*Zararlı Cemiyetler→Mavri Mira-Pontus Rum}Rumlar

Ermeniler→Etnik-i Eterya                Hürriyet ve İtilaf Fırkası→İngiliz yanlısı

İngiliz Muhipleri Cemiyetleri →Vahdettin ve Damat Ferit Paşa üye

Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası→Damat Ferit Paşa taraftarı

İslam Teali Cemiyeti→Konya çevresinde medreseliler tarafından

Kürt Teali Cemiyeti→Kürdistan kurmak

*Yararlı Cemiyetler→Şark Vilayetleri Müdafaai Hukuk Cemiyeti→Ermenilere karşı

Trakya Paşaeli Cemiyeti→Edirne’de Yunanistan’a karşı

İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti→Daha sonra Reddi İlhak

Klikyalılar Cemiyeti→Adana ve Çukurova’yı savunmak

Trabzon Muhafazai Hukuki Milliye Cemiyeti→Rumlara karşı

Milli Kongre Cemiyeti→Dr.Esat Paşa tarafından İstanbul’da

*1918’de Mebusan Meclisi dağıtıldı.

*1919→Damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu.    *15 Mayıs 1919’da İzmir işgali-Yunanlılar

*İzmir’in işgaliyle çatışma dönemi başlamıştır.  *Gazeteci Hasan Tahsin→İzmir-ilk kurşun

*Batıda kongreler→Balıkesir, Nazilli, Alaşehir, Edirne

*İzmir işgalinden sonra→1919’da Paris Barış Konferansı-Amiral Bristol’un görüşleri

*Amasya Genelgesi→Ulusal egemenlik kavramı ilk kez

Vatanın ve milletin bağımsızlığı tehlikededir

Milletin bağımsızlığını milletin kendi azim ve kararı kurtaracak

Sivas’ta kongre toplanacak

10 Temmuz’da Erzurum’da kurultay toplanacak

İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir.

*Erzurum Kongresi–10 Temmuz 1919→Bir hükümetin kurulması fikri ilk kez ortaya atıldı.

Vatan bir bütündür bölünemez, Manda ve himaye kabul edilemez.

Azınlıklara ayrıcalıklar verilemez.

Milli güçleri ve ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.

Geçici bir hükümet kurulacaktır.

Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.

*Sivas Kongresi–4 Eylül 1919→Temsil heyeti oluşturuldu.

Bütün cemiyetler birleştirildi.

*Sivas Kongresi sonundaki Ali Galip olayıyla, yenilgiyi kabul eden Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir.

*Damat Ferit Paşa hükümetinden sonra→Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur.

*Amasya görüşmeleri→Ali Rıza Paşa hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile M.Kemal arasında yapıldı.

*Amasya Görüşmelerinde→Amasya Genelgesi değil

Müdafaai Hukuk Örgütü hükümetçe tanındı

Mebuslar Meclisi toplandı.

*Atatürk Erzurum’dan milletvekili→Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne

*27 Aralık 1919→Atatürk Ankara’ya geldi.

*28 Ocak 1920→Misak-ı Milli, Mebuslar Meclisinde kabul edildi

*16 Mart 1920 →İstanbul işgal edildi.

*İstanbul’un işgali ile Osmanlı Devleti sona ermiş sayılır.

*29 Nisan 1920→Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı.

*İst.Hükümetinin desteklediği ayaklanmalar→Ahmet Aznavur+Kuvayı İnzibatiye

*24 Mayıs 1920→M.Kemal ve arkadaşlarına ölüm cezası verildi.

*Kışkırtma Sonucu çıkan ayaklanmalar→Bolu-Düzce, Yozgat, Afyon, Konya, Milli Aşiret, Azınlık ayaklanmaları

*Kuvayı Milliye birliklerinin ayaklanmaları→Demirci Mehmet Efe, Çerkez Ethem

*TBMM’nin yargılama ve cezalandırma yetkisini İstiklal Mahkemeleri kullandı

*20 Ocak 1921→Teşkilatı Esasiye→ilk anayasa-kuvvetler birliği var

*18 Haziran 1920→TBMM İstanbul hükümetinin aldığı kararları tanımayacağını açıkladı.

**10 Ağustos 1920→Sevr Ant.-İst.hükümeti imzaladı.

Sevr Antlaşması→Boğazlar komisyon tarafından yönetilecek

Ermenistan ve Kürdistan kurulacak

Yunanistan’a adalar verilecek.

Anlaşma Devletleri yurdu paylaşacak.

Osm.hük.50 binden fazla asker bulundurmayacak.

Azınlıkların hakları tanınacak, azınlıklar istedikleri devletin himayesine girecek

Kapitülasyonlara devam edilecek.

*Fransızlar→Güneyde Maraş, Urfa, Antep—Ayrıca Ermenileri örgütlediler

*Ankara Antl.ile Suriye sınırı çizildi→Şubat 1921

*1878 Berlin Ant.→Kars elimizden çıkmıştı.→3 Aralık 1920 Gümrü Ant. ile geri alındı.

*İlk Kuvayı Milliye Cephesi 28 Mayıs 1919→Ayvalık

*Servi TBMM’ye kabul ettirmek için 1.İnönü Savaşı başladı.

*1.İnönü→Düzenli ordu birliklerinin ve Ulusal Kurtuluş Savaşının batıdaki ilk zaferi

*Londra Konferansıyla Ankara hükümeti siyasal alanda tanındı.

*İlk kez bir büyük devlet TBMM’yi tanıdı→Moskova Ant.16 Mart 1921

*2.İnönü sonucunda İtalya Anadolu’daki askerlerini geri çekmeye başladı.

*5 Ağustos 1921→Başkomutanlık unvanı

*19 Eylül 1921→Sakarya’dan sonra Mareşallik ve Gazilik unvanı

*Unvanları veren →TBMM

*3 Ekim 1922 yılında Mudanya Ateşkes Ant.→

Bu ant. savaşı bitirdi.         İst.ve Doğu Trakya savaşılmadan alındı

İngiltere ve Yunanistan’da yönetimler değişti.

*Sevr + Mondros→Osmanlı hük. imzaladı.

*Lozan’a İst.hükümetinin çağrılması Saltanatın kaldırılmasına neden oldu.1 Kasım 1922

*Lozan’da→sınırlar+kapitülasyonlar+azınlıklar+borçlar+boğazlar görüşüldü

*1926’da Türk Medeni Kanunu kabulü ile azınlıklar rahatladı.

*6 Ekim 1923→Türk orduları İstanbul’a geldi.

1.886 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir