MEB ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK-ÖZET

Soru: Aday memurlara devlet memurlarının ortak özellik ve nitelikleriyle ilgili konularda verilen eğitim?

– Temel Eğitim

Soru: Aday memurlara atandığı sınıf ve görevleriyle ilgili olarak verilen eğitim?

– Hazırlayıcı Eğitim

Soru: Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu nerede kurulur?

– Bakanlık merkez teşkilatında

Soru: Merkezi eğitim yönetme kurulu kimlerden oluşur?

– Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Hizmetiçi eğitim dairesi başkanı ile müsteşarda görevlendirilecek yeteri kadar öğretim dairesi amiri

Soru: Merkezi eğitim yönetme kurulunun sekretaryasını kim yapar?

– Hizmetiçi eğitim daire başkanlığı

Soru: Merkez teşkilatında Eğitim ve sınav yürütme komisyonu kimlerden oluşur?

– Hizmetiçi eğitim dairesi başkanlığında, Merkez Eğitim Yönetme Kurulunu oluşturan birimlerin her birinde en az şube müdürü düzeyinde görevlendirilecek üyelerden oluşur.

Soru: Adaylık eğitiminde Temel ve hazırlayıcı eğitim sonlarında yapılan sınav sorularını kim hazırlar?

– Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu

Soru: Taşra teşkilatında Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu kimlerden oluşur?

– İl Milli Eğitim Müdürünün başkanlığında, ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, bir il Mem Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, özel öğretim ve yaygın eğitim kurumlarının temsilen birer üyeden oluşur.

Soru: Temel eğitim süresi ne kadardır_

-50 saat. 10 günden az 2 aydan çok olamaz.

Soru: Hazırlayıcı eğitim süresi ne kadardır?

– En az 110 saat. 1 aydan az 3 aydan çok olamaz.

Soru: Hazırlayıcı ve Temel Eğitim sınavları ile ilgili evraklar ne kadar saklanır?

– 2 Yıl

Soru: Uygulamalı Eğitim süresi ne kadardır?

–  En az 220 saat. 2 aydan az 5 aydan çok olamaz.

Soru: Uygulamalı eğitim sonunda adayın başarılı olabilmesi için en az kaç puan alması gerekir?

– 60

Soru: Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesini dolduracak sicil amiri aday memur ile kaç ay çalışması gerekir?

– 6 ay

Soru:Adaylığın kaldırılması teklifi ne zaman yapılır?

– Adaylığın kaldırılması gereken tarihten 1 ay önce

Soru: Öğretmenlerin adaylık kaldırma teklifi nereye sunulur?

– İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki adaylık işlemlerini yürüten birime sunulur.

Soru: Adaylık süresi ne kadar uzatılabilir?

–    2 yıl

Soru: Bir eğitim devresinin herhangi birinde başarısız olanlara bu eğitimleri kaç defa tekrarlattırılır?

– Bir kez

Soru: Uygulamalı eğitim devresinde başarılı olamayanların durumu ne olur?

– Başka bir sicil amiri maiyetine verilir.

Soru: Aday memurların adaylı süresi ne kadardır?
– 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.

Soru: Eğitm programlarını bir bölümünü tamamlamayan adayla ilgili hangi işem yapılır?

– 1/5 oranındaki devamsızlıkları tamamlattırılır.

Soru: Adaylık süresi içinde kimlerin görevine son verilir?

– Adaylık eğitiminin her bir devresinde başarısız olanlar ile

– Disiplin cezası vermeyi gerektirecek vea memuriyetle bağdaşmayacak durmları tespit edilenlerin görevine son verilir.

Soru: Adaylık süresi içinde görevine son verme işlemi nasıl yapılır?

– 657 DMK’nın 56 ve 57. maddelerine göre disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile memuriyetle ilişikleri esilir.

Soru: Adaylık dönemi içinde başarısız olanlar kaç yıl süreyle memuriyete alınmaz?

– 3 yıl

Soru: Diğer hizmet sınıflarında adaylığı kaldırılmış iken Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına öğretmen olarak ataanların adaylık eğitimleri nasıl yapılır?

– Sadece Uygulamalı Eğitime tabi tutulur.

Soru: Görevlerine son verilen devlet memurları ne kadar süre içinde nereye bildirilir?

– En geç 1 ay içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Soru: Görevlerine son verilen aday memurları kim Devlet Personel Başkanlığına bildirir?

– Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

2.108 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir