Mesleki Gelişim 2.Dönem 2.Sınav Yazılı Soruları

Mesleki Gelişim 2.Dönem 2.Sınav Soruları

S-1) Mesajın taşıması gereken özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir?
a) Mesaj açık olmalıdır.
b) mesaj uygun kanalı izlemelidir.
c) Mesajda süslü kelimeler kullanılabilir
d) Mesaj anlaşılır olmalıdır.

S-2) Hangisi iletişim sürecini başlatır ?
a) Alıcı b) Kanal
c) Mesaj d) Kaynak

S-3) Alıcıdan kaynağa yönelen tüm tepkilere ne denir?
a) Dönüt b) Eleştiri
c) Kod açma d) Kodlama

S-4) Kaynağın özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
a) Göndereceği mesaj konusunda bilgili olmalıdır
b) Kaynağın alıcılar tarafından tanınmasına gerek yoktur.
c) Kaynak çeşitli kanallar kullanabilir.
d) Kaynak mesajı net bir dille aktarmalıdır.

S-5) Etkili iletişim ile ilgili verilenlerden hangisi yanlış verilmiştir?
a) İleti alıcının düzeyine uygun olmalıdır.
b) En uygun iletişim kanalı ve araç seçilmelidir
c) Süslü kelimelerden faydalanmalıdır.
d) İletişim destekleyici olmalıdır.

S-6) Hangisi iletişim engellerinden değildir?
a) Teknik engeller b) Örgütsel etmenler
c) Dil engeli d) Biyolojik engeller

S-7) ” DİAA” ya göre verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Eleştiri yapınız.
b) Dikkat kazanınız
c) İlgi çekiniz
d) Arzu yaratınız

S-8) Hangisi toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan değildir?
a) Dini kurallar c) Gelenekler
b) Trafik kuralları d) Görgü kuralları

S-9) Hangisi görgü kurallarına aykırıdır?
a) Yüksek sesle müzik dinlemek
b) Derste arkadaşıyla konuşmak
c) Hasta ziyaretini uzun tutmak
d) Büyüklerinin yanında düzgün oturmak

S-10) 1. Küfürlü konuşmak
2. Yalan söylemek
3. Sözünde durmamak
Yukarıdaki davranışlar hangi kurallara uygun değildir?
a) Gelenek ve görenekler
b) Görgü kuralları
c) Dini kurallar
d) Hepsi

S-11) Bireylerin toplumla, birbirleriyle ve devletle ilişkilerini, haklarını, yükümlülüklerini, ödevlerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle sağlanan kurallar hangisidir?
a) Hukuk kuralları
b) Dini kurallar
c) Gelenek ve görenekler
d) Ahlak kuralları

S-12) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hangi tarihte kabul edilmiştir?
a) 10 Kasım 1948 b) 10 Aralık 1948
c) 10 Kasım 1949 d) 10 Aralık 1949

S-13) Hangisi temel insan haklarından değildir?
a) Seyahat hakkı
b) Hak arama hakkı
c) Yasalar önünde ayrıcalık hakkı
d) Yaşama hakkı

S-14) Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere ne denir?
a) Görgü kuralları
b) Hukuk kuralları
c) Ahlak kuralları
d) İnsan hakları

S-15) Hangisi örf ve âdet kuralı olarak kabul edilebilmesi için gerekli şartlardan biridir?
a) Kesinlik b) Kurallı
c) Kolay d) Hızlı

S-16) Bireyin huy, karakter, ilgi, tutum, tavır, yetenek ve çevreye uyum biçiminin bütün özelliklerini kapsayan sistem hangisidir?
a) Huy b) Kişilik
c) Tavır d) Karakter

S-17) Kişiler arası ilişkileri, insan ve çevresi arasındaki ilişkileri, kişilerin çevreye uyumunu inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Sosyoloji b) Mantık
c) Psikoloji d) Biyoloji

S-18) Hangisi beş duyu organlarımızdan değildir?
a) Görme b) Koklama
c) Tat alma d) Sindirme

S-19) Karşılaşılan bir problemi zihinde çözebilme gücü olarak tanımlanabilir?
a) Düşünme b) Algılama
c) Öğrenme d) Zeka

S-20) Zihinsel becerilerin tümüne ne denir?
a) Duygu b) Zeka
c) Dikkat d) Güdü

S-21) İhtiyacı gidermek için gösterilen eğilime ne denir?
a) Zeka b) Algı
c) Güdü d) Bilinç
S-22) Kişinin, olayların ve çevrenin farkında olmasına ne denir?
a) Kişilik b) Güdü
c) Değer yargıları d) Şuur

S-23) Tek eşli evlilikler sonucu oluşan aileye ne denir?
a) Monogami b) Poligami
c) Ataerkil d) Anaerkil

S-24) Aşağıdakilerden hangisi statünün özelliklerinden biri değildir?
a) Statülerin bazıları doğuştan gelir, bazıları sonradan kazanılır.
b) İnsanlar tek bir statüye sahip olabilir.
c) Her statü belli kurallara bağlıdır.
d) Statüler arası ilişkiler ağı vardır.

S-25) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yönetim özelliklerinden biri değildir?
a) Yönetim bir uzmanlaşma faaliyetidir.
b) Yönetim bir yetki faaliyetidir.
c) Yönetim tek kişilik bir faaliyetidir.
d) Yönetim bir karar verme sürecidir.

1.376 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir