Mesleki Gelişim 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

1. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahlak kuralı                   B) Gelenek ve görenek

C) Görgü kuralı                   D) Hukuk kuralı

2. Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre-Zaman-Uyarıcı                 B) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı

C) Uyarıcı-Zaman-Kalıtım              D) Çevre-Zaman-Kalıtım

3. Babanın egemenliğine dayalı aileye ne ad verilir?

A) Ataerkil aile                                    B) Anaerkil aile

C) Eşitlikçi aile                                    D) Geniş aile

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yüksek motivasyon ifadesidir?

A) Nedensiz çatışmalar                     B) Sevgi ve saygı

C) İşe gelirken isteksizlik                   D) Asık suratlar

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?

A) Olumlu bakış açısı B) Sorumluluk alma ve paylaşma isteği

C) Katılım ve işbirliği    D) Birbirini engelleme

6. İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış, iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinine ne denir?

A) Etik B) Davranış C) Norm D) Kural

7. Bir toplumun tüm yaşam biçimine ne ad verilir?

A) Yaşantı B) Ahlak C) Sosyal hayat D) Kültür

8. İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?

A) Kişisel Etik                                      B) Sosyal Yaşam Etiği

C) Amaçlana Sonuç Etiği                 D) Kural Etiği

9. Aşağıdakilerden hangisi yazılı norm değildir?

A) Yasa B) Tüzük C) Töre D) Yönetmelik

10. Aşağıdakilerden hangisinde yazısız normlar doğru olarak verilmiştir?

A) Yasa, töre, yönetmelik, kanun

B) Töre, gelenek, görenek, örf

C) Gelenek, yasa, yönetmelik, yasa

D) Yönetmelik, yasa, gelenek, töre

11. Hukuk kavramı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Hukuk toplumun koyduğu yasaklardır.

B) Hukuk toplumun yazılı emirleridir.

C) Hukuk yazılı emir ve yasaklardır.

D) Hukuk ahlaki değerlerle çatışır.

12. Faydacılık yaklaşımı hangi etik sistemin düşüncesinde vardır?

A) Amaçlanan sonuç etiği                                B) Kişisel etik

C) Sosyal yaşam etiği                        D) Kural etiği

13. Bir toplumda geçerli olan etik değerler başka toplumlarda kabul görmeyebilir. Bu durum sonucunda hangisi gerçekleşir?

A) Toplumsal yozlaşma                   B) Etik sorgulama

C) Etik kurallar                                   D) Etik liderlik

14 Yönetim sürecinde resmi olarak atanan lider hangisidir?

A) İdareci                             B) Formal lider

C) Gayrı resmi lider            D) İnformal lider

15. Yönetir, düzeni sürdürür, kısa vadeli bakar, mevcut durumu savunur, işleri doğru yapmaya çalışır. Bunlar aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir?

A) Lider                                B) Yönetici

C) Etik lider                          D) Mesleki lider

16. Kurumlarda huzurlu ve verimli iş ortamını sağlamanın temel koşullarından biri de ……….. uygun davranmaktır.

Noktalı yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) Hukuk kurallarına                        B) Yasal ilkelere

C) Etik ilkelere                                    D) Toplumsal ilkelere

17. Etik anlayışa uygun koşulların sağlanması iş yerinde nasıl sonuçlar doğurur?

A) Karlılık B) Verim C) Kalite D) Hepsi

18. Kurumsal bir etik anlayışın oluşturulması, kurumsal etik anlayışı hazırlarken; etik ilkelerin herkesin bir numaralı sorunu haline getirilmesini aşağıdakilerden kim gerçekleştirir?

A) Görevli B) İdareci C) Müdür D) Lider

19. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal etik ortam için liderin yapmaması gereken davranıştır?

A) Etik ilkeleri herkesin bir numaralı sorunu haline getirir.

B) Herkesi bu konuda sıkı çalışmaya özendirir.

C) Bu ilkelere aktif bir ilgi duymayı özendirir.

D)Etik davranış ile performans arasındaki ilişkiyi önemsemez.

20. Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde etik değerlere uygun çalışma ortamını gerçekleştirmenin temel koşullarından değildir?

A) Etik ilkeler belirlenip ilan edilmelidir.

B) Çalışanlar bu konuda eğitilmelidir.

C) Davranışlar önemli değildir.

D) Çalışanlar yasal haklardan yararlanmalıdır.

 

21. Kız ve erkek çocuklarının ergenliği ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Ergenlik çağlarının başlarında, kız çocukları erkeklere oranla daha iri yapılıdır.

B) Ergenlik çağının başlangıcı, bireysel özelliklere göre değişir.

C) Ergenlik çağında bireyde fiziksel değişmeler görülür.

D) Ergenlik çağı tüm bireylerde aynı zamanda başlar.

22. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi bireyin zihinsel özellikleriyle ilgili değildir?

A) Anlama ve yorumlama ile ilgili niteliklerdir.

B) Zaman içerisinde gelişir ve olgunlaşır.

C) Hem kişisel hem de çevre faktörlerinden etkilenir.

D) Refleks hareketlerden oluşur.

23. “Gerek iç gerekse dış dünya dan edinilen bilgilerin yorumlanması ve düzenlenmesidir.” Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhakeme                     B) Düşünme

C) Algılama                         D) Yetenek

24. “Bilgi ve çözümlerin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilip yorumlanması” cümlesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Muhakeme                     B) Düşünme

C) Algılama                         D) Yetenek

25. Muhakeme kavramının tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bilgi ve çözümlerin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilip yorumlanmasıdır.

B) Yaşanılanları, öğrenilenleri ve algılananları, geçmiş ve gelecekle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür.

C) Bilgiyi belirli bir anlam çıkarma ve sonuca varma amacıyla kullanabilme yeteneğidir.

D) Gerek iç gerekse dış dünya dan edinilen bilgilerin yorumlanması ve düzenlenmesidir.

26. Bireyin kendini tanıma sürecinde, önce varlık alemine bakması aşağıdaki kazanımlardan hangisini sağlamaz?

A) İnsan olarak evrendeki yerini değerlendirebilmesini sağlar.

B) Evrenin eşsiz ve benzersiz bir bütün olduğunu algılar.

C) Evrenin yaşaması için kendisine sunulduğunu ve bu yüzden kendisinin çok değerli ve kıymetli olduğunu anlar.

D) Evrenin ve bireyin değersiz olduğunu anlar.

27. Aşağıdaki yargılardan hangisi insan için doğru değildir?

A) Hiçbir değeri yoktur.

B) Her türlü özen ve güzelliği hak eder.

C) Yaşam insan için bir fırsattır.

D) İnsan eşsizdir.

28. Aşağıdakilerden hangisi kişisel gelişim sürecinde gerekli değildir?

A) Kişi kendi kıymetinin farkında olmalıdır.

B) Kendisi ile kurulan diyalog olumlu olmalıdır.

C) Kişi kendisini yargılamayı değil, değerlendirmeyi tercih etmelidir.

D) Değişim ve gelişimin imkansız olduğunu anlamalıdır.

29. Aşağıdakilerden hangisi hedef belirlemede yardımcı olacak unsurlardan değildir?

A) Zaman ve kaynakları dikkate almamak.

B) Gelişme arzusu içinde olmak.

C) Olumlu düşüncelerden hareket etmek.

D) Kendini mümkün olduğunca iyi tanımak.

30. Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

A) Ne yapmalı?                  B) Neyi değiştirmeli?

C) Neye ulaşmalı?              D) Çabalamak neye yarar?

 

31. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden birisi değildir?

A) İhtiyaçları sınıflandırma

B) Muhtemel çözümler geliştirme

C) Çözümleri değerlendirme

D) Sorunu tanımlama

32. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme çabasını olumsuz etkilemez?

A) Metotlu çalışmamak    B) Sorunu yanlış tanımlamak

C) Risk alamamak             D) Esnek düşünmek

33. Yeni projeler ve fikirler üretebilmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?

A) Alternatifleri azaltma                   B) Tartışma

C) Benzetme                                       D) Düşünce üretimi rahatlığı

34. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz etkileyen tavırlardan birisi değildir?

A) Çabucak genellemelere varmak

B) Herkesi kolayca anlayıp çözebileceğini düşünmek

C) Karşıdaki kişiyi anlamaya çalışmak

D) Düşüncelerinizin kesin doğru olduğuna inanmak

35. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunum için yapılması gerekenlerden birisi değildir?

A) Konunuzu ve amacınızı belirleyebilmek

B) Dinleyicileri tanımaya çalışmak

C) Olabildiğince fazla bilgi aktarmaya çalışmak

D) Temel noktaları tanımlamak

36. Aşağıdakilerden hangisi zamanı verimli kullanma çabasını olumsuz etkiler?

A) İşlerin ve sorumlulukların tek elde toplanması

B) Önceliklerin belirlenmesi

C) İyi bir planlamanın yapılması

D) Çalışma ve yaşam ortamlarının düzene sokulması

37. Aşağıdakilerden hangisi stresle mücadelede etken değildir?

A) Ümitli olmak

B) Yanlış yapmaktan korkmamak

C) Stres yaratan durumları önemsememek

D) Olayları ve durumları olumlu yönleriyle görebilmek

 

38. Aşağıdakilerden hangileri iyi bir arkadaşın niteliklerinden birisi değildir?

A) Arkadaşına ilgi gösterir

B) İlişkileri korumak ve yaşatmak için çaba harcar

C) Kendi beklentilerini esas alır

D) Karşısındakini dinler

 

39. Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında ilişkilere zarar verecek davranışlardandır?

A) Takım üyelerine karşı saygılı olmak

B) Açık fikirli ve yapıcı olmak

C) Hiyerarşiyi önemsememek

D) Arkadaşlarının fikirlerine olumlu yönde bakmak

40. Aşağıdakilerden hangisi öz güvenin oluşmasında etken olan unsurlardan değildir?

A) Bilgi B) Tecrübe C) İnanç D) Tevazu

Mesleki Gelişim 2.Dönem 2.Yazılı Cevap Anahtarı

23.100 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri