MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdakilerden hangisi kaza zinciri içinde yer alan faktörlerden değildir? (5 P)

A.) İnsanın doğal yapısı   B.) Kişisel kusurlar    C.) Kaza olayı            D.) Kişinin boyunun kısalığı

 2. Aşağıdakilerden hangisi başın korunmasında kullanılan kişisel koruyucu araçtır?(5 P)

A.) Maskeler         B.) Koruyucu Gözlük        C.) Baret        D.) Eldiven           E)Koruyucu Elbise

 3Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?(5 P)

A) Orman alanları korunmalıdır.

B) Tarımsal araziler amaç dışı kullanılmamalıdır.

C) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar akarsulara boşaltılmalıdır.

D) Belediyeler şehir çöpleri için geri dönüşüm üniteleri kurmalıdır.

E) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar toprağa bırakılmamalıdır.

 4.Çevre Kirliliği nedir kısaca tanımlayınız.(10 P)

Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulması, değişmesi ve böylece olumsuz yönde etkilenmesi çevre kirliliği olarak tanımlanır.

 5. Günümüzde doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, düşük maliyetlerle enerji elde etmemizi sağlayan yeni ve temiz enerji kaynakları çeşitlerini maddeler halinde yazınız.

Biogaz, jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi

 6.Populasyon nedir kısaca açıklaynız.(10 P)

En Basit tanımıyla, aynı türe ait bireylerden oluşan organizmalar topluluğuna populasyon denir.Bu organizmalar belirli bir mekanda yaşarlar ve yaşadıkları mekanın sınırları bellidir.

Örneğin Konya’da yaşayan insan populasyonu gibi.

7.Turizm sektörünün yol açtığı çevre sorunlarından en belirgin 3 sorunu maddeler halinde yazınız.(10p)

*Turizm sektörünün aşırı düzensiz ve plansız gelişmesi sonucu, sahillerde köy kentlerin ortaya çıkmasına, bunun sonucu olarak da aşırı ve plansız yapılaşmaya neden olur.

*Yüksek sesli müzik, insanlarda duyma bozukluğu ve çevrede gürültü kirliliği oluşturmaktadır.

*Kumsalları kullananların atıklarını kumsala veya denize bırakmaları çevre kirliliği oluşturmaktadır.

 8. Motorlu taşıtlar sektörünün yol açtığı çevre sorunlarından en belirgin olan 3 tanesini maddeler halinde yazınız.(10 p)

*Kullanılan boya, metal ( saclar, metal tozlar ) ve yağ atıkları karıştıkları ortamda ekolojik dengeyi bozmaktadırlar, insana, toprağa, bitkilere, mikroorganizmalara zarar verirler.

*Motorlu taşıtların egsozlarından çıkan gazlar çevre kirliliğine neden olmaktadır.

*Motorlu taşıtların yoğun olduğu bölgelerde gürültü kirliliği ve çevre kirliliği daha fazla olmaktadır.

 9. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe ne denir?(5 p)

A) Çevre hakkı           B) Sürdürülebilir kalkınma     C) Çevre koruma     D) Çevre         E) Ekosistem

  10.Hava kirliliğinin sebeplerinden 5 tanesinin maddeler halinde yazınız.(10 p)

 *Şehirleşme ve konutların ısıtılması

*Endüstrileşme

*Motorlu Taşıtlar

*Atmosferik özellikler

*Yeşil alanların azalması

11.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10 P)

*Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden etkilendikleri ortama ÇEVRE denir.

*Tüm canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına Çevre Bilimi denir.

*GÜRÜLTÜ, İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren önemli bir çevre kirliliği türüdür.

*EROZYON, Toprağın çeşitli sebeplerle aşınması ya da taşınmasıdır.

*Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü yabancı maddeye ATIK denir.

12. Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyunuz. Eğer doğruysa parantez içine D yanlışsa Y yazınız.(10 P)

D  ) Hava kirliliğini azaltmak için toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı.

(  Y  ) Hava kirliliğini azaltmak için her yıl evlerin bacaları ve soba boruları temizlenmemelidir.

(  D  ) Enerjiden daha iyi verim alabilmek için evlerin pencelerinin, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli ve ısı yalıtımı yapılmalıdır.

) Yerleşim yerlerindeki atık sular arıtma istasyonlarından geçirildikten sonra bertaraf edilmelidir.

Y  ) Ses şiddetinin ölçü birimi desimetredir ve dM simgesi ile gösterilir.

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

7.678 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir