MESLEKİ GELİŞİM DERSİ BİRİNCİ DÖNEM BİRİNCİ YAZILI SORULARI

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ BİRİNCİ DÖNEM BİRİNCİ YAZILI SORULARIDIR.

1. İletişim sürecini başlatan öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesaj B) Kaynak C) Kanal D) Kodlama E) Geri bildirim
2. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde iletişim ögesi değildir?
A) Kim B) Mesaj C) Gönderici D) Alıcı E) Kaynak
3. Gönderilen mesajların alıcıya ulaştıktan sonra aslına uygun olarak anlamlı bir şekilde yorumlanmasına ne denir?
A) Filtreleme B) Hedef C) Kod çözme D) Geri bildirim E) Kanal
4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. B) Mesaj kapalı olmalıdır. C) Mesaj uygun kanalı izlemelidir.
D) Mesaj anlaşılır olmalıdır. E) Mesaj açık olmalıdır.
5. Aşağıdakilerden hangisi telekomünikasyon iletişim araçları arasında yer almaz?
A) Telefon B) Telex C) Faks D) Cep telefonu E) El ilanı
6. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi olarak hazırladığı piramidin en tepesinde bulunan ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeme B) Prestij C) Sevgi D) Kendini gerçekleştirme E) Güvenlik
7. Aşağıdakilerden hangisi kişinin fizyolojik ihtiyaçlarından biridir?
A) Barınma B) Saygı C) İçme D) Prestij E) Sevgi
8. Aşağıdakilerden hangisi bireyin bedensel gelişimi ile ilgili değildir?
A) Kilo B) Boy C) Kas yapısı D) Kemik yapısı E) Duyguları
9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallardan biri değildir?
A) Ahlak kuralları B) Dini kurallar C) İnsan hakları D) Görgü kuralları E) Evlilik törenleri
10. Belirli davranış biçimlerinin toplumda yerleşmesi, bu davranışların tekrarlanması zorunluluğu ve inancının yaygınlaşmasıyla oluşan toplumsal kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelenek ve görenekler B) İnsan hakları C) Görgü kuralları D) Ahlak kuralları E) Dini kurallar
11. Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere ne denir?
A) Evrensel kurallar B) İnsan hakları C) Genel görgü kuralları D) Örf ve adetler E) Ahlak kuralları
12. Toplumsal rollerin birbirini pekiştirmesine ne ad verilir?
A) Toplumsal statü B) Rol çatışması C) Anahtar statü D) Rol pekişmesi E) Genel roller
13. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ilkeleri arasında yer almaz?
A) Sorumluluk B) Hiyerarşi C) Komuta birliği D) Araç birliği E) İş bölümü
14. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri görgü kuralları arasında yer almaz?
A) Toplantı sırasında telefon açık bırakılmamalıdır. B) Kıyafet kuralına uyulmalıdır.
C) Bütün toplantılara zamanında gelinmelidir. D) Konuşan kişinin lafı kesilmemelidir.
E) İnsanlar tanıştırılırken daha önemli kişilerin adı sonra söylenmelidir.
15. Üst yönetim tarafından belli bir yetkinin alt basamaklara devredilmesine ne denir?
A) Disiplin B) Yetki devri C) Yetki D) Liderlik E) Teşvik
16. Aşağıdakilerden hangisi sanatın unsurlarından biri değildir?
A) Sanat eseri, insanın ihtiyaçlarından doğmuştur. B) Sanat, sürekli değişen ve genişleyen insan etkinliğidir.
C) Bir şeyi olduğu gibi taklit etmek, sanat etkinliğidir. D) Sanat eseri, sanatçının yorumunu yansıtır. E) Sanat eseri, kendine özgü bir iletişim aracıdır.
17. Maddeye biçim veren, genel olarak göze hitap eden, sergilendiği yer özelliği nedeniyle durağan, zamanın belirli bir anı veya belirli bir zaman aralığı ile ifade özelliği gösteren sanatlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonetik sanatlar B) İşitsel sanatlar C) Plastik sanatlar D) Bileşik sanatlar E) Ritmik sanatlar
18. Sese ve söze biçim veren, genel olarak kulağa hitap eden, dinamik bir özelliğe sahip sanat alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bileşik sanatlar B) Görsel sanatlar C) Ritmik sanatlar D) İşitsel sanatlar E) Plastik sanatlar
19. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserini meydana getiren kişisel unsurlardan biridir?
A) Dil B) Coğrafya C) Sezgi D) Kültür E) Din
20. Aşağıdakilerden hangisi ritmik sanatlara giren bir sanat dalıdır?
A) Tiyatro B) Edebiyat C) Müzik D) Heykel E) Mimari
21. Bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla veya çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecine ne denir? A) Eğitim B) Öğrenme C) Büyüme D) Davranış E) Okuma
22. İnsanlar okuduklarının yüzde kaçını hatırlamaktadır? A) %5 B) %15 C) %20 D) %10 E) %30
23. Kendi kendine okuyarak öğrenen kişi aşağıdaki öğrenme yöntemlerinden hangisini kullanmaktadır?
A) Görsel öğrenme B) İşitsel öğrenme C) Dokunsal öğrenme D) Kinestetik öğrenme E) Duyuşsal öğrenme
24. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen ile ilgili faktörlerden biri değildir?
A) Eski yaşantılar B) Olgunlaşma C) Konunun yapısı D) Güdü E) Dikkat
25. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uyum kapsamında eğitimin sosyal faydalarından biri değildir?
A) Bireysel sağlığını koruma B) Demokratikleşme C) Suç oranında azalma D) Yönetilme E) Bireyin daha fazla gelir elde etmesi
26. Problem çözme yöntemi hangi aşama ile başlar?
A) Problemin tanımlanması B) Hipotezlerin oluşturulması C) En uygun hipotezin seçilmesi
D) Problemin fark edilmesi E) Genel bir sonuca varılması
26. Aşağıdakilerden hangisi fikir üretme tekniklerinden birisi değildir?
A) Pareto analizi B) Altı şapkalı düşünme tekniği C) Kuvvet / güç alanı analizi D) Odak grupları E) Mülakat
28. Aşağıdakilerden hangisi bir sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin ortaya çıkartılarak pozitif etkenlerin güçlendirilmesi ve negatif etkenlerin yok edilmesi veya zayıflatılması için kullanılan bir tekniktir?
A) Ağaç diyagramı B) Beyin fırtınası C) Balık kılçığı diyagramı D) Kuvvet / güç alanı analizi E) İlişki diyagramı
29. Belirli bir hedefe ulaşmak amacıyla yapılması gereken işlerin bir haritasını çıkarmaya yarayan, neden ve nasıl sorularının haritasının çıkarıldığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlişki diyagramı B) Balık kılçığı diyagramı C) Nominal grup tekniği D) Kuvvet / güç alanı analizi E) Problem ağacı
30. Aşağıdakilerden hangisi balık kılçığı yöntemi için söylenemez?
A) Problemin nedenlerini ortaya koyar. B) Alt nedenler belirtilir. C) Problem en sağa yazılır.
D) Problemin çözümünü gösterir. E) Kılçıklar alt kılçıklara ayrılabilir.

1.127 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri