MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ ÖZET

A. MERKEZ TEŞKİLATI
Birimler ve Personeli   Disiplin Amiri  Üst Disiplin Amiri
1. Müsteşarlık    
    

    a) Müsteşar

Bakan
    

    b) Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar
    

    c) Diğer Personel

Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
2. Özel Kalem Müdürlüğü    
    

    a) Özel Kalem Müdürü

Bakan
    

    b) Özel Kalem Müdürlüğü Personeli

Özel Kalem Müdürü
3. Müşavirlikler    
    

    a) Bakanlık Müşavirliği

   
        

        1) Bakanlık Müşaviri

Müsteşar
        

        2) Diğer Personel

İlgili Bakanlık Müşaviri Müsteşar
    

    b) Hukuk Müşavirliği

   
        

        1) 1.Hukuk Müşaviri

Müsteşar
        

        2) Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri Müsteşar
        

        3) Diğer Personel

İlgili Hukuk Müşaviri 1.Hukuk Müşaviri
    

    c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

   
        

       1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar
        

       2) Diğer Personel

Müşavir Müsteşar Yardımcısı
4. Kurul Başkanlıkları :    
    

   a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Değişik: 30.12.1993/21804 RG)

        

        1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Bakan
        

        2) Talim ve Terbiye Kurulu
            Başkan Yardımcısı olarak
            görevlendirilen Kurul Üyesi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
        

        3) Talim ve Terbiye Kurul Üyesi

Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanı
        

        4) Daire Başkanı

Talim ve Terbiye Kurulu
Başkan Yardımcısı
Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı
        

        5) Daire Başkan Yardımcısı olarak             görevlendirilen personel

İlgili Daire Başkanı İlgili Talim ve Terbiye
Kurulu Başkan Yardımcısı
        

        6) Talim ve Terbiye Kurulu
            Kurul Uzmanı, Şube Müdürü
            Eğitim Uzmanı, Araştırmacı
(1)

İlgili Daire Başkanı İlgili Talim ve Terbiye
Kurulu Başkan Yardımcısı
        

        7) Mütercim, Şef, Memur,
            Daktilograf, Ambar Memuru,
            Yardımcı Hizmet Sınıfı Personeli

Şube Müdürü İlgili Daire Başkanı
        

      8) (Değişik 28.06.2008 / 26920 RG)

            

Öğretim materyallerini Geliştirme, inceleme Merkezi müdürü

Daire Başkanı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
          

Müdür Başyardımcısı,

Müdür Yardımcısı,

Öğretmen ve diğer Personel

Merkez Müdürü Daire Başkanı
    

   b) Teftiş Kurulu Başkanlığı (Değişik: 1.2.1992/21129 RG)

        

       1) Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan
        

       2) Başmüfettiş, Müfettiş

Teftiş Kurulu Başkanı
        

       3) Müfettiş Yardımcısı

Başmüfettiş yoksa Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanı
        

       4) Şube Müdürü

Teftiş Kurulu Başkanı Müsteşar
        

       5) Diğer Personel

Şube Müdürü Teftiş Kurulu Başkanı
5. Genel Müdürlükler
    

    a) Genel Müdür

Müsteşar
    

    b) Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı
    

    c) Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
    

    d) Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı,
        Araştırmacı(2), Döner Sermaye
        İşletme Müdürü(2)
, Mühendis(2),Uzman (Özelleştirme sonucu gelen)

Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
    

    e) Programcı, Çözümleyici,
        Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama
        Kontrol İşletmeni,İstatistikçi(2)

Şube Müdürü Daire Başkanı
    

    f) Diğer Personel

Şube Müdürü Daire Başkanı
6. Bakanlık Daire Başkanlıkları
   

   a) Daire Başkanı

Müsteşar
    

   b) Şube Müdürü,Eğitim Uzmanı,
       Mühendis, Mimar, Araştırmacı(2)

Daire Başkanı Müsteşar Yardımcısı
    

   c) Programcı, Çözümleyici,
       Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,
       Bilgisayar İşletmeni, vb. personel

Şube Müdürü Daire Başkanı
    

   d) Diğer Personel

Şube Müdürü Daire Başkanı
7. Savunma Sekreterliği
   

   a) Savunma Sekreteri

Müsteşar
   

   b) Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri Müsteşar Yardımcısı
   

   c) Sivil Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri İçişleri Bakanlığı Sivil
Savunma Genel Müdürü
   

   d) Diğer Personel

Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri
8. Strateji Geliştirme Başkanlığı:

a)    Strateji Geliştirme                             Müsteşar

       Başkanı

b)    Daire Başkanı                                    Strateji Geliştirme             Müsteşar

                                                                 Başkanı

c)    Şube Müdürü,                                    Daire Başkanı                    Strateji Geliştirme

       Mali Hizmetler Uzmanı,                                                               Başkanı

       Mali Hizmetler Uzman

       Yardımcısı.

d)   Diğer Personel                                   Şube Müdürü                     Daire Başkanı

9. İç Denetim Birimi Başkanlığı:

a)    Başkan                                              Müsteşar

b)    İç Denetçi                                          Müsteşar

c)    Şube Müdürü                                    Başkan                              Müsteşar

d)    Diğer personel                                   Şube Müdürü                    Başkan

        

B. TAŞRA TEŞKİLÂTI

Birimler ve Personeli Disiplin Amiri  Üst Disiplin Amiri
1. İl Millî Eğitim Müdürlükleri (Değişik: 17.08.1998/23436 RG)
   

    a) İl Millî Eğitim Müdürü

Vali
    

    b) İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı,
        Şube Müdürü, İlköğretim Müfettişleri Başkanı, Araştırmacı(2), Müdür (özelleştirme sonucu gelen)

İl Millî Eğitim Müdürü Vali
    

    c) İlköğretim Müfettişi,
        İlköğretim Müfettiş Yardımcısı,
        Bu Bölümdeki Şef, Memur,
        Daktilograf ve benzeri unvanlarda
        görevli personel

İlköğretim Müfettişleri
Başkanı
İl Millî Eğitim Müdürü
   

    d) Sivil Savunma Uzmanı

İl Millî Eğitim Müdürü Vali
   

    e) Mühendis, Mimar ve diğer personel

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
   

    f) (Ek: 30.06.2001/24448 RG )

   
       

        Sivil Savunma Bürosunda görevli
        Şef, Memur, Daktilograf, Teknik
        Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı
        Hizmetler Sınıfı Personeli ve diğer
        Personel

Bürodan sorumlu Sivil Savunma Uzmanı yoksa ilgili Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, yoksa Şube Müdürü İl Millî Eğitim Müdürü
2. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri    
    

    a) İlçe Milli Eğitim Müdürü

Kaymakam Vali
    

    b) Şube Müdürü

İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam
    

    c) Diğer Personel

Şube Müdürü İlçe Millî Eğitim Müdürü
3. Okullar (Değişik: 17.08.1998/23436 RG)
    

    a) Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise ve Dengi Okul, Özel Eğitim Okul ve Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü ve Müstakil Pratik Kız Sanat Okulu Müdürü

   
        

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam
        

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
    

    b) Okul ve Merkezlerde görevli; Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, öğretmen ve diğer personel

   
        

        1) İlçede

Okul Müdürü İlçe Millî Eğitim Müdürü
        

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

Okul Müdürü İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
4. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
    

    a) Rehberlik ve Araştırma
        Merkezi Müdürü

   
        

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam
        

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
    

    b) Rehberlik ve Araştırma Merkezi
        Müdür Yardımcısı, Bölüm
        Başkanı, Tabip

   
        

        1) İlçede

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
İlçe Millî Eğitim Müdürü
        

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
    

     c) Psikolog, Sosyal Çalışmacı,
        Rehber Öğretmen, Öğretmen vb.         Personel

   
        

        1) İlçede

Bölüm Başkanı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
        

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

Bölüm Başkanı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
    

    d) Diğer Personel

   
        

        1) İlçede

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdür Yardımcısı
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
        

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdür Yardımcısı
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
5. Halk Eğitim Merkezi ile Turizm Eğitim Merkezi
    

   a) Merkez Müdürü

   
        

       1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam
        

       2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
    

    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yrd.
        Öğretmen, Rehber Öğrt., Kurs
        Öğretmeni, Usta Öğretici

   
        

        1) İlçede

Merkez Müdürü İlçe Millî Eğitim Müdürü
        

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

Merkez Müdürü İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
    

    c) Diğer Personel

   
        

        1) İlçede

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı Merkez Müdürü
        

         2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı Merkez Müdürü
6. Mesleki Eğitim Merkezi
    

    a) Merkez Müdürü

   
        

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam
        

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
    

    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yrd.
        Öğretmen, Rehber Öğretmen,
        Usta Öğretici

   
        

        1) İlçede

Merkez Müdürü İlçe Millî Eğitim Müdürü
     
        

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

Merkez Müdürü İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
    

    c) Diğer Personel

   
        

       1) İlçede

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı Merkez Müdürü
        

       2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı Merkez Müdürü
7. (Mülga: R.G. 28.06.2008;26920)
8. (Değişik: 30.06.2001/24448 RG)
        Açık İlköğretm Okulu Açıköğretm Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu   
    

   a) Okul Müdürü  

Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı
Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili
Genel Müdür Yardımcısı
    

    b) Müdür Başyardımcısı, müdür yardımcısı öğretmen, mühendis,film yapımcısı

Okul Müdürü Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı
    c) Memur V.H.K.İ.,Ambar memuru, teknisyen ve diğer personel Müdür Başyardımcısı Okul Müdürü
9. (Mülga: R.G. 28.06.2008;26920)
10. Gençlik Merkezleri Gençlik ve İzcilik Kamp Tesis Müdürlükleri
    

   a) Müdür

   
        

       1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam
        

       2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
    

   b) Diğer Personel

   
        

       1) İlçede

Müdür İlçe Millî Eğitim Müdürü
        

       2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

Müdür İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
11. Öğretmen Evleri ve Lokalleri ile Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi
    

    a) Müdür

   
        

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam
        

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
    

    b) Diğer Personel

   
        

        1) İlçede

Müdür İlçe Millî Eğitim Müdürü
        

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

Müdür İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
12. Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Evleri
    

Yayınevlerinde Görevli Tüm Personel

   
        

        1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam
        

        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
13. Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi :(29.11.1999 tarihli ve 22478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7.11.1995 tarihli ve  95/7502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bağlandığından  uygulama alanı kalmamıştır.)
       Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri  
    

   a) Müdür

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
    

   b) Müdür Başyardımcısı, Müdür        Yardımcısı,Öğretmen

Müdür Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı
    

   c) Diğer Personel

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı Müdür
14. Huzur Evi Müdürlükleri
    

   a) Müdür

   
        

       1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam
        

       2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
    

   b) Diğer Personel

   
        

       1) İlçede

Huzur Evi Müdürü İlçe Millî Eğitim Müdürü
        

       2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

Huzur Evi Müdürü İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
15. (Mülga: R.G. 28.06.2008;26920)   
16. (Mülga: R.G. 28.06.2008;26920)
17. Devlet Kitapları Döner  Sermayesi Müdürlüğü  
 
    

    a) Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
    

    b) Müdür Yardımcısı

Müdür Yayımlar Dairesi Başkanı
    

    c) Diğer Personel

Müdür Yardımcısı Müdür
18. Milli Eğitim Basım Evi Müdürlüğü
    

    a) Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
    

    b) Müdür Yardımcısı

Müdür Yayımlar Dairesi Başkanı
    

    c) Diğer Personel

Müdür Yardımcısı Müdür
19. Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü (2. Akşam  Sanat Okulu)     
    

    a) Müdür

Yayımlar Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, öğretmen ve diğer personel Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürü Yayımlar Dairesi Başkanı
20. Yaygın Eğitim Enstitüsü
    

    a) Müdür

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü
    

    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür yrd.,
Eğitim Uzmanı, Rehber Öğretmen, Öğretmen

Müdür Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı
    

    c) Diğer Personel

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı Müdür
     
21. Ankara Başkent Öğretmen Evi ve  Akşam  Sanat Okulu (Ek:3.3.1997/22922 RG)             
    

    a) Başkent Öğretmen Evi ve
        Akşam Sanat Okulu Müdürü

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşl.Daire Başkanlığı, Şube Müdürü Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanı
    

    b) İşletme Müdürü, Müdür Baş.Yrd., Müdür Yrd., /İşletme Müdür Yardımcısı, Atölye veya Bölüm Şefi, Öğrt.

Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Öğretmene Hizmet ve Sos.İşl. Dai.Bşk. Şube Müd.
    

    c) Diğer Personel

Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu İşletme Müdürü yoksa Müdür Baş. Yrd. yoksa Müdür Yardımcısı/İşletme Müdür Yardımcısı Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü
22. Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam  Sanat Okulu (Ek:3.3.1997/22922 RG)  
    

    a) Görme Engelliler Basım Evi
        ve Akşam Sanat Okulu Müdürü

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
    

    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı,Öğretmen, Bilgisayar Prog., Doktor

Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
    

    c) Diğer Personel

Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Başyardımcısı yoksa  Müdür Yardımcısı Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü
23. Birinci Akşam Sanat Okulu (Ankara, İstanbul) (Ek:30.6.2001/24448 RG)                                                                                             
    a) Okul Müdürü           Eğt. Araç. ve Don. Dai. Bşk. Müsteşar Yardımcısı
    

    b) Müdür Başyardımcısı,                   Müdür Yardımcısı, Öğretmen,

Okul Müdürü Eğt. Araç. ve Don. Dai. Bşk.
    

    c) Diğer Personel

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı Okul Müdürü
24.  6. Akşam Sanat Okulu:

a)    Müdür                                               Eğitimi Araştırma              Müsteşar Yardımcısı

                                                                 Geliştirme Dairesi

                                                                 Başkanı

b)    Müdür Başyardımcısı,                         Okul Müdürü                    Eğitimi Araştırma         

       Müdür Yardımcısı,                                                                      Geliştirme Dairesi

       Öğretmen ve diğer                                                                       Başkanı                        

       personel

 

C-YURT DIŞI TEŞKİLÂTI
(Değişik : 28.06.2008;26920 RG)

 

 C- YURT DIŞI TEŞKİLATI

 

 
Birimler ve Personeli Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri  
a) Eğitim Müşaviri Büyükelçi Millî Eğitim Bakanlığı  Müsteşarı  
b) Eğitim Ataşesi      
1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Büyükelçi  
2) Başkonsolosluklarda Başkonsolos Büyükelçi  
c) Eğitim Ataşe Yardımcısı      
1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Büyükelçi  
2) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi Başkonsolos  
d) Yurt dışında bulunan ülke okulları ve

uluslar arası statüdeki Türk okullarında görevli öğretmenler ile üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde ve Türk Kültür Merkezlerinde görevli okutmanlar

   
1) Büyükelçiliklerde Eğitim

    Müşaviri Bulunan

Eğitim Müşaviri Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru  
2) Büyükelçiliklerde Eğitim 

    Müşaviri Bulunmayan

Eğitimden Sorumlu Dışişleri Meslek Memuru Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru  
 
3) Başkonsolosluklarda

    Eğitim Ataşesi veya Eğitim

    Ataşe Yardımcısı Bulunan

Eğitim Ataşesi veya Eğitim

Ataşe Yardımcısı

Başkonsolos  
4. Başkonsolosluklarda  

    Eğitim Ataşesi veya Eğitim

    Ataşe Yardımcısı

    Bulunmayan

Başkonsolostan Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru  Başkonsolos  
e) Yurt Dışındaki Türk 

    Okulları ve Türk Kültür

    Merkezlerinde Görevli

    Okul/Merkez Müdürü

     
1) Büyükelçiliklerde Eğitim

    Müşaviri Bulunan

 Eğitim Müşaviri  Büyükelçiden Sonra Gelen 

 En Kıdemli Dışişleri Meslek

 Memuru

 
2) Büyükelçiliklerde

    Eğitim Müşaviri  

    Bulunmayan

Eğitimden sorumlu Dışişleri Meslek Memuru Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru  
3) Başkonsolosluklarda

    Eğitim Ataşesi veya Eğitim 

    Ataşe Yardımcısı Bulunan

Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Başkonsolos  
4) Başkonsolosluklarda 

    Eğitim Ataşesi veya Eğitim

    Ataşe Yardımcısı

    Bulunmayan

Başkonsolostan Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru Başkonsolos  
 
f) Yurt Dışındaki Türk

    Okulları ve Türk Kültür  

    Merkezlerinde Görevli

    Müdür Yardımcısı,

    Öğretmen ve Diğer

    Personel

     
1)  Büyükelçiliklerde Eğitim

     Müşaviri Bulunan

Okul/Merkez Müdürü  Eğitim Müşaviri  
2) Büyükelçiliklerde Eğitim

    Müşaviri Bulunmayan

*Okul/Merkez 

  Müdürü 

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru   
3) Başkonsolosluklarda

    Eğitim Ataşesi veya   

    Eğitim Ataşe Yardımcısı

    Bulunan

Okul/Merkez Müdürü Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı  
4) Başkonsolosluklarda 

    Eğitim Ataşesi veya Eğitim 

    Ataşe Yardımcısı

    Bulunmayan

*Okul/Merkez

1.004 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları saklıdır © 2018 sinavevi.net.

FameThemes tarafından Codilight teması