MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI-3

1739 SAYILI KANUN-MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

*Hayat boyu eğitim→Süreklilik ilkesi

*Üst eğitim kurumlarına hazırlar→ilk ve orta öğretim

*Bilgi ve teknoloji→Bilimsellik ilkesi

*Yöneltme ilkesi→Son sınıf öğrencilerine mesleklerin tanıtımı

*Yaygın eğitim→Halk eğitim merkezleri

*Genellik ve Eşitlik İlkesi→Hiç kimseye imtiyaz tanınmaz.

*Eğitim yüksekokulları→Yök görüşü +Bakanlar kurulu kararı ile açılır

*Okul öncesi eğitimin amacı→Çocuklar için ortak yetişme ortamı, Türkçeyi güzel kullanma,  beden zihin duygu gelişimi sağlama

*Amaçların sıralaması→MEB’in amaçları-okulun amaçları-dersin amaçları-konunun amaçları

 

DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ

*Sicil raporu→Aralık ayının ikinci yarısı doldurulur

*Sicil raporu→En geç 31 Aralıkta ilgili makama verilir

*Aday memurun sicili→Adaylığı kalktıktan sonra 15 gün içinde

*Sicil amirinin yanında en az 6 ay çalışmış olmak

*Amir değişikliklerinde en az 3 ay çalışmış olmak gerekir

*Bir defaya mahsus son 3 yılın sicil notları ort. alınarak not verilebilir

*0–59→Yetersiz

 60–75→Orta

 76–89→İyi

 90–100→Pekiyi

*1. ve 2. sicil amirleri notları arasında 10 puan fark→3. sicil amirine müracaat

*Yetersizler 1 ay içinde gizli yazı ile uyarılır

*Uyarılan memur→1 ay içinde itiraz eder.

*İtiraz sonucu →2 ay içinde sonuçlanır

*2 defa olumsuz sicil notu alan →Başka bir sicil amirinin emrine

*Tekrar olumsuzluk durumu→görevine son

*Yani 3 yıl olumsuz sicil notu→memuriyetten men

*Görevden uzaklaştırma cezası→Atamaya yetkili amirler+Bakanlık ve 

   Gen. Müd. müfettişleri+Vali+Kaymakam tarafından verilir.

EĞİTİMDE DENETİM

*Politik denetim yolları→soru, meclis araştırması, genel görüşme, gensoru, meclis soruşturması

*İdari denetim→Denetim kurulları, yüksek denetleme kurulu, Devlet Denetleme Kurulu

*Yönetsel Denetim→Sistemin işleyişinin kurallara uygunluğu, kaynaklardan yararlanma şekli, sistemin tümü

*İç Denetim→Kurum amiri tarafından

*Dış Denetim→Başka kurumun denetçisi yapar.

*Teknik Denetim→Özel uzmanlar tarafından alanlara göre

*Özel denetim, ders denetimi, kurum denetimi, bireysel denetim

*Öğretmenin sınıftaki denetimi→Ders denetimi

*Denetimde geçmiş+gelecek →Süreklilik ilkesi

*Klasik denetimde kontrol ve sertlik var, rehberlik ve yardım yok

**Nesnellik→denetimde verilerin geçerli ve güvenilir olması

*Bütünlük→Denetimde bütün unsurların göz önünde bulundurulması

*Durumsallık→Farklı koşullarda çalışan öğretmenlerden farklı sonuçlar beklenmesi

*Açıklık ilkesi→Önceden haber verilerek yapılan denetim ilkesi

*Okulda yapılan denetim sonucu düzenlenen rapor →Genel denetim

*Denetimin genel amacı→Sistemin daha iyi oluşmasını ve başarılı olmasını sağlamak

*Mesleki yardım, işbirliği, rehberlik, çözümleyici ve birleştirici olması→denetimden beklenenler

*İlköğretim müfettişlerine disiplin soruşturması emrini→Vali+Teftiş Kurulu başkanı+İl Mem verir, kaymakam veremez.

*Denetim defterine yazma işi→denetim ve değerlendirmedir

*Lider→karar alır, başlatır, yönlendirir, başkası yürütür.

*Müfettiş yardımcısının müfettiş olması için→valilik yazısı, ilköğretim ve Personel Gen.Müd.ortak teklifi+ bakanın onayı ile

*Denetim ilkeleri→amaçlılık, planlılık, süreklilik, nesnellik, bütünlük, durumsallık, açıklık, demokratiklik

*Modern Denetim→yapıcı ve bulucu, insan ilişkilerine önem, durum saptama, değerlendirme, düzeltme ve gelişmeyi benimser, grup çalışmasına ve mesleki yardıma dayalı, olumlu insan ilişkileri

*Bireysel denetimde→denetleyen 1 kişi

Grupla denetimde→denetleyen en az 2 kişi, objektiflik fazla

*Denetim Türleri→politik denetim, yargı denetimi, kamuoyu denetimi, yönetsel idari denetim

*Denetimde→görev, davranış, süreç, rol boyutları var

*Görev boyutu→kurum ve ders denetimi+rehberlik+mesleki yardım işbirliği+işbaşında yetiştirme+inceleme ve araştırma+kanunda verilen görevler

*Adli soruşturma varsa durdurulup idari soruşturmaya devam edilir.

*Bilirkişi yazılı görüşünü en fazla 2 ay içinde bildirmek zorunda

*3 ay içinde soruşturma biter

*İdari soruşturma raporu soruşturmanın tamamlanmasından sonra→ 20 gün içinde makama teslim

DESİMAL DOSYALAMA

000→Genel İşler

100→Muhasebe

200→Personel İşleri

300→Eğitim-Öğretim

400→Yönetim

500→Öğrenci İşleri

600→Basın Yayın Kitap İşleri

700→Bürolar, arsa, arazi

800→Donatım ve Ayniyat

900→Toplantı, Merasim, Protokol

 

 

 

MEB SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

****Sicil amirleri sırasıyla 1.-2.-3.

*İl Milli Eğitim Müd→Vali→Müsteşar→Bakan

*İl M.Eğitim Müd.Yard→İl Mem→vali→müsteşar

*İl MEM Şube Müd→İl Mem→Vali →Müsteşar

*İl MEM Teftiş Kurulu Bşk→İl MEM→Vali→Müsteşar

*İlköğretim müfettişi→Teftiş Kurulu Bşk→İl MEM→Vali

*Rehber Öğretmen→il Mem Yard→İl Mem→Vali

*ilçe Mem→Kaymakam→İl Mem→Vali

*İlçe Mem Şube Müd→İlçe Mem.→Kaymakam→İl Mem

*Rehber Öğret→Şube Müd→İlçe Mem→Kaymakam

*Anaokulu ve İlköğret. Müd→ilçe mem→Kaymakam→İl Mem

*İlçede Müd Yard + Öğretmen→okul müd→ilçe mem→Kaymakam

**Bakan-Müsteşar-Vali-Milli Eğitim Müd-Kaymakam-ilçe Mem-Okul Müd.-öğretmen

**Müfettiş-Teftiş Kurulu Bşk-Milli Eğitim Müd-Vali-Müsteşar-Bakan

*Bakanlık müfettiş yard.→başmüfettiş veya müfettiş→Teftiş Kurulu Bşk→Müsteşar→Bakan

*Özel kalem müd+müsteşar+TTK→Bakan

*Bakanlık makamının görevlileri→müsteşar+müsteşar yard+bakan

 

 

 

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

*Diploma defteri, sınıf geçme defteri→okul+ilçe mem’de süresiz saklanır

*Künye defteri, tasdikname defteri, karne kayıt defteri, personel devam defteri, teftiş defteri→okulda, süresiz

*Nöbet defteri→3 yıl okulda

*Yoklama defteri+yoklama fişleri→2 yıl

*Disiplin Kurulu Karar defteri→10 yıl

*5 Yıl Saklananlar→Demirbaş eşya defteri, gelen giden evrak defteri, kol faaliyetleri defteri, ek ders ücretleri defteri, öğretmenler kurulu, gider tahakkuku

*Maaş defteri→süresiz

*Personel Özlük Dosyası→66 yaşına kadar son çalıştığı kurumda

*Gizli yazılar→süresiz

*inceleme ve soruşturma→süresiz

*Yüksek disiplin kurulu kararları→süresiz

*Sicil Dosyaları→101 yıl sonra devlet arşivine

*İdari dava dosyaları→10 yıl

*Denetleme Raporları→3 yıl

*Yazılı yoklama evrakları→1 yıl

*Sınav kâğıtları ve tutanakları→2 yıl

*Öğretmen not defteri + sınıf defteri→1 yıl

 

 

TAŞIMALI EĞİTİM

*En az 2,5 km, en çok 30 km. taşınır

*Öğrenci mevcudu→1-2-3→15’den az} 4-5-6-7-8→60’dan az olacak

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

*Anaokulu ve uygulama sınıfı→36–72 ay

*Anasınıfı→60–72 ancak 48–60 arası da alınabilir

*Amaç→→milli, manevi, ahlaki, kültürel

                    Bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

                     Sosyo ekonomik, farklı çevrelerden gelenlere→ortak ortam

                     Türkçeyi doğru ve güzel kullanma

*İlkeler→→beden, hareket, zihin, dil, duygu, sosyal eğitim ortamı

                İlgi, ihtiyaç, yaş, çevre göz önünde

                Plan, program, çevre imkânları

                Yardımlaşma, paylaşma duyguları

                Türkçeyi doğru, güzel konuşma

                Dil, millet, bayrak, Atatürk, insan sevgisi

                Fırsat eğitimi

                Çocuklara eşit davranılır, sevgi ve şefkat

                Kesinlikle ceza verilmez

                Temizlik, beslenme

                Baskı ve kısıtlama yok

                Okul aile işbirliği

                Sosyal, kültürel değer

                Çevre bilinci

*çalışma süresi→günde 6 saat

*Teneffüssüz eğitim yapılır

*Okulun öğretim şekline göre çalışma saati düzenlenir

*Devam →20 gün

*öğrenci sayısı→10–20 ancak anasınıflarında 25 ‘e kadar

*1/10 özürlü, 1/10 fakir, gazi şehit çocuğu kontenjanı

*öğretim yılı içinde de kayıt-kabul yapılabilir

*Seçici Komisyon→müdür, müd yard, şef, 2 öğretmen

*Kayıt Belgeleri→Başvuru formu, nüfus cüz. örn, aşı kartı, 4 adet foto

*İkametgâh yok

*Velilerden sadece kırtasiye masrafı alınır

*Ayrıca aidat aylık alınır, 15 gün içinde dekontu getirmeyenlerin kaydı silinir

*Anasınıfı→öğretmen+usta öğretici+hizmetli

*Aylık aidat her ayın 20’sine kadar yatırılabilir

PERSONEL İZİN YÖNETMELİĞİ

*Hizmet süreleri 1–10 yıl→20 gün

 Hizmet süreleri→10 yıldan fazla→30 gün yıllık izin verilir

*Yol süreleri→2 gidiş + 2 geliş

*Radyoaktif ortamdakilere→ayrıca 1 ay sağlık izni

*Ancak son 2 yılın izni birleştirilerek kullanılabilir

*Yurt dışı personeli→misyon şefi ve bakandan izin

*Kadın memura doğumdan önce ve sonra→8 + 8 hafta

*Erkek memura 3 gün doğum izni

*Memura yakınının ölümü ve evlenmesi vb durumda → 5 gün mazeret

*Memura günde 1,5 saat 6 ay süreyle süt izni

*Mazeret izni en fazla 10 gün

*tek hekim en fazla 20 gün rapor

*Bir yılda raporlar toplamı en fazla 20+20 şeklinde 40 gün

*40 günü geçen durumlarda sağlık kurulu raporu gerekir

*6 ay ücretsiz izin 657 /108. maddeye göre

*Doğumdan sonra 1 yıl ücretsiz izin

*Askerlik→aylıksız izin

*Yurt içi ve dışına görevli giden memurların eşlerine 4 yıla kadar ücretsiz izin

*Yabancı memlekette→10 yıl

  Uluslar arası kuruluşlarda görev alanlara→21 yıl ücretsiz izin

*aylıksız izin alacaklar→15 gün önceden dilekçe yazar

*Aylıksız izinler merkezde bakan; taşrada vali tarafından

*Hamile öğretmene doğumdan önce 3 ay sonra 6 ay nöbet yok

 

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU( 24 Nisan 2004)

*AKP→59.hükümet

*Demokratik, şeffaf, eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkesi sonucu

*Gizlilik ilkesinin giderilmesi + halkın denetimine açıklık

*Bilgi edinme temel hak ve hürriyetlerdendir.

*Kamu kurum ve kuruluşları ile, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için geçerli

*Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

*İstenecek bilgi kendileri ve faaliyet alanları ile ilgili

*Kamuya açıklanan bilgiler konu olamaz.→istenemez

*Belgenin kopyası, aslını, ses ve görüntüsünü isteyebilir

*Maliyet tutarı kadar para verilir.

*Bilgiye erişim süresi 15 iş günü

*Başka kurum veya kuruluşun görüşünün alınması veya başvuru içeriğinin birden fazla kurumu ilgilendirmesi durumunda 30 iş günü

*Para gerekirse ve ödenmezse başvuru geçersiz sayılır.

*Kurula itiraz 15 gün içinde

*İtiraz sonucu 30 iş günü

*Bilgi edinme kurulu→Yargıtay ve Danıştaydan 2’şer aday

                               Ceza, idare, anayasa hukuk prof.veya doç. 1’er aday

                               Türkiye Barolar Birliğinden 2 aday

                               2 Genel Müdür

                               Adalet Bak. 1 hâkim

***Bunlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek 9 üye Kurulu oluşturur.

*Kurul başkanı kurul üyelerince seçilir.

*Kurul en az ayda 1 defa toplanır.

*Görev süreleri 4 yıldır.

*Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafından yürütülür.

****Bilgi Edinme Sınırları

                —Yargı denetimi dışında kalan işlemler

                —Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler

                —Ülkenin ekonomik çıkarına ilişkin meseleler

                —İstihbarat ile ilgili

                —İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler

                —Adli soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler

                —Özel hayata ait bilgiler

                —Haberleşmenin gizliliği

                —Ticari sır

                —Fikir ve sanat eserleri hak.

                —Kurum içi düzenlemeler

                —Tavsiye ve mütalaa talepleri

                —Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler

*Şubat ayının sonuna kadar istatistikler kurumlardan→B.E.Kuruluna gönderilir.

*Kurul Nisanda TBMM’ye sunar

*TBMM başkanlığınca kamuoyuna duyurulur.

ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

*Okul Disiplin Kurulu→İlçe disiplin kurulu→Üst Disiplin Kurulu(İlde)→Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu(Müsteşar, Teftiş Kur.Bşk.; Hukuk Müşaviri, Öğretim Dairesi Amiri)

*Görev→Bakanlık Dis. Kur.→Örgün eğitimin dışına çıkarma itirazlarını inceler

            *Öğretim özgürlüğü kamu düzeni kararları

*Her yıl toplanarak disiplin olaylarını değerlendirir.

*Sadece örgün eğitim dışına çıkarılan öğrencilerin kararlarına itiraza bakar

*15 gün içinde cevap verir.

*10 gün içinde kararın gerekçesi yazılır.

*Disiplin Kurulları

1-İl Disiplin Kurulu=İl idare Kurulu

                —Vali veya yard

                —Hukuk işleri müd.+ Defterdar+MEM+Sağlık Müd+Tarım Müd+Bayındırlık Müd

2-İl MEM Disiplin Kurulu

                —Vali yard.

                —MEM+Hukuk İşleri Müd+Teftiş Kurulu Bşk+ 1 İlköğretim Müd+1Ortaöğr.Müd

*Disiplin Kurulları → 30 gün içinde karar verir.

*Memurluktan çıkarma →Yüksek Disiplin Kurulu

*Memurluktan çıkarmayı →6 ay içinde karara bağlar.

*15 gün içinde ilgiliye tebliğ

*Uyarma+Kınama itirazlarını 30 gün içinde inceler.

***Okul Disiplin Kurulu →10 gün içinde karara bağlar yetmezse 1 hafta daha süre

 

 

 

 

MEB EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

*Temel İlkeler→süreklilik+motivasyon ve verimlilik+kariyer ve liyakat+görevde yükselmeye yön vermek+eşit imkan sağlamak

*Yönetim Kademeleri

                1-Müd.Yard.

                2-Müd. Baş Yard=C Tipi Okul Müd.

                3-B Tipi Okul Müdürlüğü

                4-A Tipi Okul Müdürlüğü

* Yöneticilik Görevine Atanacaklarda Aranan Şartlar

-Yüksek öğrt. görmek +Atanacağı kuruma branşı uymak+en az 2 yıl hizmeti bulunmak+Aylıktan kesme veya maaş kesme cezası dışında daha ağır ceza almamış olmak+Son yılın sicili iyi, son üç yıl ort.iyi+son 3 yılda idarecilik görevi soruşturmayla alınmamış olma+zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlama veya muaf+sınavda başarı

*Müd.Şartları

                -C Tipine→1 yıl müd.yard.

                -B Tipine→2 yıl müd yard veya 1 yıl C tipi veya 1 yıl Müd.Baş.Yard

                -A Tipine→B Tipinde 2 yıl, C tipinde 3 yıl, müd.yard.4 yıl, müd.yard+C tipi veya 

             müd. baş yard. 4 yıl

*İl Sınav Değerl. Komisyonu→MEM+Şube Müd+İlköğretim Müfettişi+A Tipi Kurum Müd.

*En yüksek puan alan ilk 5 aday sıralanır.

*Sınavdan en az 1 ay önce duyuru yapılır.

*Sınav sonucu en geç 15 gün içinde açıklanır.

*15 gün içinde itiraz

*15 gün içinde itiraza cevap

*Bakanlıkça atanan müd.ler→An.Lis.Müd+Fen Lis.Müd.+YİBO Müd.

*Diğer okul müd.leri→valilikçe

*3 okul tercihi yapılır, biri kendi okulu olur

*Başvuru tarihinden 3 ay içinde atama yapılır.

*Müd.Baş yard.→En az 1 yıl müd.yard.yapanlar, müdür tarafından seçim

*Müdür ataması bakanlığa ait olanlar →ülke genelinde

*valilikçe atananlar il genelinde

*İdarecilik görevinde 2 yıl dolduran→il içi 3 yıl dolduran→iller arası tayin isteyebilir.

*Yönetici→2 yıl iyi dereceden aşağı sicil alırsa görev yeri değişimi

                               3 yıl orta alan+2 yıl zayıf alan→görevinden alınır.

*5 yıllık idarecinin gerekli görülürse görev yeri değiştirilir.

*Yurtdışında 1 yıldan fazla kalanların+1 yıldan fazla aylıksız izin+kurumu kapatılan→idarecinin görevine son verilir.

*Bir kısmı kapatılan eğitim kurumu müdürü→2 yıl daha görev yapabilir.

*OKUL TİPLERİ

                İlköğretimde→40 ve yukarı→A tipi okul

                                               25–39 puan→B tipi okul

                                               0–24 puan→C tipi okul

                Liselerde→60 ve yukarısı→A tipi

                                      40–59 →B tipi okul

                                       0–39→ C tipi okul

            Mesleki ve Teknik Liselerde→60 ve yukarısı→A tipi okul

                                                                              45–59 puan→B tipi okul

                                                                              0–44 puan→  C tipi okul

            Halk Eğitim Mrk→Nüfus 200 bin ve fazlası→A tipi

                                                       Nüfus 200 binden aşağı→B tipi

             Rehberlik Arşt.Mrk→Nüfus 400 bin ve fazlası→A tipi

                                                                Nüfus 400 binden az    → B tipi

*Bu tespitler her 3 yılda bir belirlenir.

*Yeni eğitime açılanlar→1 ay içinde belirlenir.

*Doğrudan Bakanlığa bağlı olan liseler→A tipi okuldur.

 

 

 

MEB YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

*Merkez Teşkilatı→5 kademe

                -Şef+Şube Müd+Daire başk+Gen.Müd.yard+Müsteşar

*Taşra Teşkilatı→6 kademe

                -Şef+ilçe şube müd+İl M.E.Şube müd.+İlçe MEM=İl MEM Yard +İl MEM+Ankara, 

              İzmir, İstanbul MEM

*Yurt Dışı Teşkilatı→3 kademe

                -Eğitim ataşe yard+eğitim ateşesi+eğitim müşaviri

*İl ve ilçeler 4 sınıfa ayrılmış

*taşra yöneticileri il veya ilçelerin her sınıfında çalışmak zorundadır.

*İl ve ilçe sınıflamaları 5 yılda bir belirlenir.

*Türkiye 3 hizmet bölgesine ayrılmıştır.

 

 

4357-

*1943 yılı

*üstün başarılı→başöğretmen namzedi

*Başöğretmen namzedi olup 2 kıdem yılında 4 defa üstün başarılı sayılanlar→Maarif Memuru Namzedi

*10 yıl aynı yerde çalışan ve en az 3 defa üstün başarılı sayılanlar ve hiç ceza almayanlar→Ülkü eri sayılır.

*Şahsi emeği olanlar→Bir tesise adı verilir

*Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler→kusurlu sayılır.Bu cezaya itiraz yok.

*Vazifelerini yapmayanlar+yapanlara güçlük çıkaranlar+okulu ve talebeyi zarara uğratanlar→ücret veya maaş kesimi

*Kıdemi indirmek→öğretmenlik şerefini ihlal edenler+meslektaşlarının ve talebenin haklarını zarara uğratanlar→1 ve 4 yıl arası kıdem indirme cezası alırlar

*Vazifelerine son→iftira+2 defadan fazla 15 günlük ücret veya maaş kesim+başkalarını görev yapmamaya teşvik

 

 

657

*İstekte bulunarak görevinden çekilen bir memurun bekleme süresi→1 ay

*Çekilme şartlarına uyarak memurluktan ayrılan memur aradan 6 ay geçmeden memurluğa geri atanamaz.

*Devlet memurluğunun sona erme sebepleri→

                Çekilme(istifa), çekilmiş sayılma, çıkarılma, koşullarda eksiklik, bağdaşmazlık, emeklilik, ölüm

*Devlet memuru olmanın genel koşulu, vatandaşlık, yaş, öğrenim, mahkumiyet, askerlik, sağlık

*Memurun müsbet ödevleri→

                Anayasa ve devlete bağlılık, emirlere uyma, tarafsızlık, iş başında bulunma, mal bildiriminde bulunma, uyumlu giyinme, görev yerinde oturma, resmi belge arç ve gereçleri geri verme

*Memurun menfi ödevleri→yasaklar

                Başka görev alma yasağı, birlikte çekilme ve grev yasağı, toplu başvuru ve şikayet yasağı, ticari ve kazanç getirici faaliyet yasağı, hediye ve çıkar sağlama yasağı, siyasal partilere girme yasağı, gizili bilgileri açıklama yasağı, ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı

*Memurlara sağlanan haklar→

                Güvenlik hakkı, hizmet hakkı, dava hakkı, izin hakkı, aylık hakkı, yolluk hakkı, emeklilik hakkı, diğer sosyal haklar.

*Memur olma koşulları→

                Sağlık, TC Vatandaşı olma, 18 yaşı, kamu haklarından mahrum olmama, kamu hizmetinden men edilmemiş olma

*15 yaşını dolduran kişiler de devlet memuru olabilir.Adaylık süresi 2 yıldır.

*Memur atandığı yere 15 içinde başlamalı yoksa istifa etmiş sayılır.

*657’de temel ilkeler→sınıflandırma, kariyer, liyakat

*İlkokul mezunları→15.dereceden               Ortaokul →14.   Lise →13.dereceden   Fakülte→9.dereceden

*Kademe için →1 yıl         Derece için→3 yıl

*Eşi diğer bölgelerde ise→en fazla 4 yıl ücretsiz izin alabilir

*Hastalık izni→ 10 yıla kadar çalışanlara→6 aya kadar

                               10 yıldan fazla çalışanlara→12 ay

                               Süreğen hastalıklarda→18 aya kadar

*Çocuklarda 0-6 yaşa→500 katsayı çocuk parası→20.050.000 TL

                      7 yaş yukarısı→250 katsayısı ile→10.025.000 TL.

*657 ‘ye göre Uyarma→yazılı olur, disiplin amiri tarafından

                —Göreve gelmeme, terketme

                —Usulsüz müracaat ve şikâyet

                —Memuriyet vakarına yakışmayan haller

                —Kılık kıyafet

                —İşbirliğine uymama

             Kınama→yazılı olur, disiplin amiri tarafından

                —emir ve görevlerde kusurlu davranmak,

                —eşin ve çocuklarının ticaretini bildirmeme

                —Amire hal ve harekette saygısızlık

                —Hizmet dışında memur itibarını sarsan davranış

                —Resmi eşyaları özel işlerde kullanma

                —Arkadaşlara kötü muamele, söz ve hareketle sataşma

                —Ahlak edep dışı davranış

                —Verilen emirlere itiraz

                —Borç ödememe, icra durumu oluşturma

                —Huzur, sükûn, düzen bozma

            Aylıktan Kesme→Disiplin amiri tarafından, 1/30,1/8 oranlarında

                —Görev ve emirleri kasıtlı yapmama

                —Özürsüz 1–2 gün gelmeme

                —Resmi araçları özel menfaat için kullanma

                —Yalan yanlış beyan

                —Amire sözle saygısızlık

                —Görev yerini izinsiz olarak toplantı vb.ye kullandırma

                —İl dışına izinsiz çıkmak

                —Toplu müracaat, şikâyet

                —Memurluk, itibar ve güven sarsıcı tavırlar

                —Yasak yayın

            Kademe İlerlemesinin Durdurulması→1-3 yıla kadar-Disiplin Kurulu tarafından

                —Sarhoş gelme

                —3–9 gün gelmeme

                —Çıkar sağlama

                —Amire ve maiyetindekilere aşağılayıcı fiiller

                —Görev yerini izinsiz kullanmak, kullandırmak

                —Gerçeğe aykırı rapor düzenlemek

                —Basına demeç

                —Ticaret yapmak

                —Dil, ırk, din ayrımı yapmak

                —Mal bildiriminde bulunmamak

                —Hakaret, tehdit tavırları

                —Siyasi parti lehine ve aleyhine çalışma

                —Açıklanması yasak bilgileri açıklama

            Memurluktan Çıkarma→Yüksek Disiplin Kurulu Tarafından

                —İdeoloji, siyasi amaç yasak

                —Bildiri, afiş

                —Siyasi partiye girmek

                —Savaş ve olağanüstü hal görevlerine itiraz.

                —Yataklık etme

                —Gizli belge ve bilgileri açıklama

                —Atatürk aleyhine

                —Özürsüz 20 gün gelmeme

 

Müdür Yardımcılığı Sınavına Başvuru işlemleri başlamıştır.Başvuru için tıklayınız

Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı / Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük Sınavı Başvurusu

 

 

1.681 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir