MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI

Müdür Yardımcılığı Sınav Sonuçları Ne zaman açıklanacak.

2011 Müdür Yardımcılığı Sınav Soru ve Cevapları

Sınavda Çıkacak Konulara Göre  Tahmini Soru Sayısı

Müdür Yardımcılığı Sınavına Başvuru işlemleri başlamıştır.Başvuru için tıklayınız

Sınav başvuruları 26.08.2011 tarihinde sona ermiştir.

Eğitim Kurumu Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı  01 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 14.00‟te,
Eğitim Kurumu Müdürlük Seçme Sınavı ise 02 Ekim 2011 Pazar günü saat 14.00‟teMerkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında tek oturum halinde gerçekleştirilecek olup 110 dakika sürecektir.

Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı / Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük Sınavı Başvurusu

Kılavuzu indirmek için tıklayınız

Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Kılavuzu 2011

Müdür Yardımcılığı Hizmet Süresi Hesaplama

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI

 SINAV KONULARI
Sıra No KONULAR   Puan Değeri
1-Türkçe‐Dil Bilgisi %10
2-Resmî Yazışma Kuralları %5
3-Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik %10
4-T.C. Anayasası (Top %9)
a) Genel Esaslar %3
b) Temel Hak ve Ödevler %3
c) Cumhuriyetin Temel Organları %3
5-Genel Kültür%6
KANUNLAR  %60
6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
7-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
8-3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
9-1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
10-222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
11-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
12-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
13-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
14-1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
15-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
BAKANLAR KURULU KARARI
16-Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişki Karar
YÖNETMELİKLER
17-Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
18-Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
19-Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
20-Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği
21-Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
22-Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
23-Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
24-Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
25-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
26-Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
YÖNERGELER
27-Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi

Sınava Hazırlık Sayfası

müdür yardımcılığı başvuru kılavuzu 2011

Başvuru yapmak için tıklayınız

Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Şartları

Müdür Yardımcılığı Sınav Çalışma Notları

Müdür Yardımcılığı Sınavında Geçmiş Yıllarda Çıkmış SorularMüdür Yardımcılığı Sınav Konuları

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
İNKILÂP TARİHİ VE ULUSAL GÜVENLİK

(15 SORU ÇIKACAK)

*Gazilik ve mareşallik unvanı→Sakarya Savaşı

*Güney sınırı→Fransa-Ankara Ant.1921

*1.İnönü sonrası→ Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Tekâlif-i Milliye→Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı’ndan önce

*1921-TBMM→M.Kemal’e Başkomutanlık.

*Mudanya Antl.→3 Ekim 1922-Kurtuluş Savaşı’nı bitiren ant. Doğu Trakya ve İstanbul savaşa gerek kalmadan kurtarıldı.

*Cumhuriyet Halk Fırkası→İlk parti

*Terakkiperver Cum.Fırkası →K.Karabekir+Rauf Orbay. Şeyh Sait Ayakl. İle kapatıldı 1925.Takriri Sükun çıkarıldı.

*Serbest Cumh. Fırkası→1930.Fethi Okyar

Menemen Olayı ile kapatıldı.

*Musul Sorunu→1926 İngiltere

Petrollerin %25 Türkiye’ye sonra para

Oradaki Türklerin durumu sonuçlanmamış.

*Milletler cemiyetine üyelik→1932

*Balkan Paktı→1934 Türkiye, Yun, Yugoslavya, Romanya

*1930→Yunanistan ile nüfus mübadelesi

*1936→Montrö Boğazlar

*1937→Sadabat Paktı→İran, Türkiye, Irak, Afganistan

*2 Eylül 1938→Hatay Devleti

**30 Haziran 1939 Türkiye’ye katıldı. Atatürk’ün sağlığında değil.

*Halkın yönetimi→Cumhuriyetçilik

*Sosyal hukuk devleti→Halkçılık

*Kurtuluş Savaşı başarısı→Milliyetçilik

*İnanç hürriyeti→Laiklik

*Ekonomik konuda devlet→Devletçilik

*Kurumların çağdaş değişimi→İnkılapçılk

*Milli Egemenlik→Cumhuriyetçilik +Halkçılık

*Mondros Ant. sırasında→Vahdettin tahtta

*İtilaf Devl. Mondros 7. ve 24. maddeye göre işgal edebilecek, ordu dağıtılacak.

*İtalya→Antalya, Konya Fransa→Adana, Antep, Maraş

*Doğu’da→Ermeni Batı’da → Yunan

**7.maddeye dayanılarak ilk işgal Musul’a

*Osmanlıyı işgal için yapılan gizli anlaşmalarda Yunanistan yok.

*Dr. Esat Paşa→1918 Milli Kongre Cemiyeti. Haksız, yalan yayınlara karşı

*Mavri Mira+Etniki Eterya+Pontus Rum →azınlık+zararlı cemiyetler

*Sevr ile yararlı cemiyetler direnişe başladı

*Direniş için önce cemiyet sonra kongreler

*İzmir’in işgali ile→Silahlı direniş başladı +kongreler başladı+padişah yurdu kurtaramayacağını anladı.

*1.Dünya Savaşı sonunda→ M.Kemal Yıldırım Orduları Komutanı

*Samsun’a gitme amacı→Milli birlik

*Amasya Genelgesi ile → Ordu müfettişliği görevine son verildi

*Sivas Kongr→Milli kongreler birleşti.

*İlk milli irade→ Amasya Genelgesi

*Milli bağımsızlık ve mücadele, milli egemenlik ilk çağrı→ Amasya Gen.

*İlk kez geçici hükümet kurulması → Erzurum Kongresi’nde

*Erzurum Kongr. amacı→ Doğu Anadolu güvenliği

*Erzurum Kong. önce→M.Kemal istifa etmiş

*Misakı Milli ilan→İstanbul işgal

*TBMM açılınca egemenlik millete

*TBMM ilk askeri zafer→Gümrü Ant. Ermenilerle

*TBMM’ye karşı ayaklanmaları önlemek için Hıyanet-i Vataniye Kanunu

*Kuvayı Milliye →Batı Anadolu’da Yunan işgaline karşı kurulur

*İlk direniş→Güney cephesi Fransızlara karşı. Hatay Dörtyol

* İlk cephe→Batı cephesi

*Lozan’a TBMM+İst.Hükümeti beraber çağrılıyor. Bunun üzerine Saltanat kald.

*M.Kemal Başkomutan→Sakarya doğusuna ordu çekilince, Kütahya-Eskişehir muh. 1921

*Batı cephesinde en uzun savaş Sakarya S.

*Kapitülasyonlar Lozan’da kaldırıldı.

*Ankara Ant.→Fransa-Sakarya Sav. Sonu

*Kars Ant.→Rusya-Sakarya Sav. Sonu

*”Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var” →Sakarya Savaşı

*”İlk hedefiniz Akdeniz’dir” →B.Taarruz

*”Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü giden kaderini yendiniz.”→ 2.İnönü

*Lozan Ant.→Kurtuluş Savaşı’nı her yönüyle tamamlayan antl.

*İngiltere Boğazların güvenliğini Türklere vermek istemiş çünkü Ruslara karşı.

*16 Mart 1920→ İstanbul’un işgali Osmanlı Devleti son.

*Menemen Olayları+Şeyh Sait Ayaklanması çok partili hayata geçişi engelledi.

*Laiklik ilkesinin ilk adımı→Saltanatın kaldırılması.

*Tevhid-i Tedrisat→Eğitim Birliği

*Okuryazar oranını arttırmak için→ Millet Mektepleri. 1928

*Halkevleri→1932

*İtilaf Devl. Boğazları işgal eder→ Mondros 7. Maddeye göre

*Wilson ilkeleri→Türk egemenliğinde yaşayan başka uluslara kendini yönetme hakkı verir.

*M.Kemal’in ilk siyasi kişiliği→Amasya

*”Millet işgale karşı birlikte karşı koyacaktır.”→Erzurum Kong.

*Sivas Kongr. sonrası→ Damat Ferit Paşa hükümeti düşürüldü, Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu.

*1919 Meclisi Mebusan’a milletvekili adayı M.Kemal→Erzurum’dan

*Büyük devletlerle şartsız işbirliği yok.

*Sevr Ant.→TBMM tarafından tanınmaz.

*Takriri Sükun→Şeyh Sait ve Menemen sonrası

*M.Kemal Anafartalar Komutanlığına Albay olarak atanmıştır.Çanakkkale.

*Kadınlara seçme ve seçilme hakkı→Halkçılık

*M.Kemal tarih sahnesinde→ 31 Mart Ayaklanması. Hareket Ordusu Kom.

*Osmanlı hükümeti Temsil Heyeti’ni Sivas Kong.sonrası Amasya Görüşmesi ile tanıdı

*T.C.yi ilk tanıyan devlet→Sovyetler B.

*Kurtuluş Savaşı Aşamaları→ Milli birlik+Kongreler+Silahlı Mücadele+Siyasi Sonuç

*Hürriyet ve İtilaf Fırkası→ İngiliz yanlısı, zararlı cemiyet, meşrutiyette İttihat ve Terakki P.karşı

*Yararlı cemiyet Klikyalılar→Adana

*Kurtuluş Savaşı başlangıcı→ 19 Mayıs 1919

*TBMM açıldı, Sivas Temsil Heyeti görevi sona erdi.

* Türk vatanını parçalayan, yaşama hakkı tanımayan ant.→Sevr

*1.TBMM mebusları→ Tesanüt grupları, ıslahat grupları, istiklal grupları

*Londra Konferansı→1.İnönü sonrası. TBMM katıldı, Türk halkının haklarını dünyaya duyurdu.

*Antep, Maraş, Urfa→Kahramanlıklarını Fransa’ya karşı

*2.İnönü’den sonra antlaşma yok.

*İlk 5 yıllık kalkınma→1934 yılında yürürlüğe girdi.

*Brest-Litows ant. ile Rusya 1.Dünya Savaşı’ndan çekildi.1918.

*İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne → Vahdettin ve Sadrazam D.Ferit Paşa üye

*Mondros Ant.→Vahdettin-Ahmet İzzet Paşa Hükümeti imzalamış.

*Misak-ı Milli kararlarını→ TBMM almış.

*Tanzimat Fermanı→M.Reşit Paşa

*M.Kemal ve arkadaşları→ Şam.1926. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

*Aşar Vergisi kaldırılması→ Köylüye önem, iktisat savaşı tarım yeniliği

*1.İnönü siyasi sonucu→ TBMM’nin Londra Konferansına çağrılması

*Kültürel çatışmaların önlenmesi için→Medreseler kapatıldı.

*1.Dünya Savaşı’nda taraf değiştiren ülke→İtalya

*1915 Londra Ant. İle İtalya taraf değişt.

*1915 Tehcir Yasası ile Doğu Anadolu’daki Ermeniler→Suriye’ye göç

*Wilson ilkeleri→ Ermeni Devleti’nden söz eden ilk belge

*Hınçak+Taşnak Cemiyetleri→ Doğu’da Ermeni Devl. Fikrini savunur.

*Etnik-i Eterya →Bizans Dev. diriltmek

**31 Mart Vakası→ 1909. Volkan Gazetesi, Kıbrıslı Şeyh, 2.Abdülhamit tahttan düştü, Hareket Ordusu bastırdı. M.Kemal komutan.

*Temsil Heyeti→Ankara’da Hâkimiyeti Milliye Gazetesi çıkardı.

*Felah-ı Vatan Grubu Misakı Milliyi İstanbul Hükümetine kabul ettirdi.

*Konya ayaklanması→Düzenli ordunun bastırdığı ilk ayaklanma

*Sevr Ant.→10 Ağustos 1920. Damat Ferit Paşa. Osmanlının son antl.

*1921 Teşkilatı Esasiye→ 1. ve 7. maddeler günümüz Anayasada var.

*Fiili savaşı bitiren → Mudanya Ant.1922

*2 Mart 1926→Maarif Teşkilatı Kanunu

*1924→Tevhid-i Tedrisat

*Şapka İnkılâbı→Kastamonu–1925

*Soyadı Kanunu→1934

*İlk demiryolu→İzmir-Aydın→Fransızlar

*İlk 5 yıllık kalkınma planı→1933–1938

*2.Dünya Sav. çıkması nedeniyle ikinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanamıyor.

*Amasya Gen. de →Kurtuluş Savaşı gerekçesi ve yöntemi var.

*Havza Gen.→M.Kemal İzmir işgaline karşı tepkileri arttırmak için yayınladı.

*Kapitülasyonlar ilk kez Misakı Milli’de reddedildi.

*TBMM İstanbul’un işgalinden sonra toplandı.

*Çerkez Ethem düzenli orduya karşı

*Lozan’da Sovyetler Boğazlara karşı Türk görüşünü destekledi.

*Saltanatın geç kaldırılmasının sebebi Saltanat çevrelerinin desteğini kazanmak

*Büyük Taarruz’dan sonra TBMM’ye işbirliği önerdi→ İstanbul başkent olsun

*Saltanat ve ulusal devlet tartışmaları en çok 1923–1925

*Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması sonucu→Halifelik dinsel bir sembol oldu.

*Kuvayı Milliye’ye son verilip→ Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu.

*Atatürk dönemindeki barışçıl politika nedeniyle Milletler Cemiyeti’ne ‘Cemiyeti Akvam”a üye olmamız için çağrıda bulunulmuştur. Üye olduk.1932. Hatay’da seçim ve Boğazlar konularında Milletler Cemiyeti söz sahibi.

*1918’de Brest-Litowsk Ant.ile→Rusya 1.Dünya Sav.dan çekildi.

*Rum ve Ermeni azınlıkları→Wilson Prensiplerini kullanarak, yurdumuzdan pay istediler.

*Zararlı Cemiyetler→Mavri Mira-Pontus Rum}Rumlar

Ermeniler→Etnik-i Eterya                Hürriyet ve İtilaf Fırkası→İngiliz yanlısı

İngiliz Muhipleri Cemiyetleri →Vahdettin ve Damat Ferit Paşa üye

Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası→Damat Ferit Paşa taraftarı

İslam Teali Cemiyeti→Konya çevresinde medreseliler tarafından

Kürt Teali Cemiyeti→Kürdistan kurmak

*Yararlı Cemiyetler→Şark Vilayetleri Müdafaai Hukuk Cemiyeti→Ermenilere karşı

Trakya Paşaeli Cemiyeti→Edirne’de Yunanistan’a karşı

İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti→Daha sonra Reddi İlhak

Klikyalılar Cemiyeti→Adana ve Çukurova’yı savunmak

Trabzon Muhafazai Hukuki Milliye Cemiyeti→Rumlara karşı

Milli Kongre Cemiyeti→Dr.Esat Paşa tarafından İstanbul’da

*1918’de Mebusan Meclisi dağıtıldı.

*1919→Damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu.    *15 Mayıs 1919’da İzmir işgali-Yunanlılar

*İzmir’in işgaliyle çatışma dönemi başlamıştır.  *Gazeteci Hasan Tahsin→İzmir-ilk kurşun

*Batıda kongreler→Balıkesir, Nazilli, Alaşehir, Edirne

*İzmir işgalinden sonra→1919’da Paris Barış Konferansı-Amiral Bristol’un görüşleri

*Amasya Genelgesi→Ulusal egemenlik kavramı ilk kez

Vatanın ve milletin bağımsızlığı tehlikededir

Milletin bağımsızlığını milletin kendi azim ve kararı kurtaracak

Sivas’ta kongre toplanacak

10 Temmuz’da Erzurum’da kurultay toplanacak

İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir.

*Erzurum Kongresi–10 Temmuz 1919→Bir hükümetin kurulması fikri ilk kez ortaya atıldı.

Vatan bir bütündür bölünemez, Manda ve himaye kabul edilemez.

Azınlıklara ayrıcalıklar verilemez.

Milli güçleri ve ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.

Geçici bir hükümet kurulacaktır.

Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.

*Sivas Kongresi–4 Eylül 1919→Temsil heyeti oluşturuldu.

Bütün cemiyetler birleştirildi.

*Sivas Kongresi sonundaki Ali Galip olayıyla, yenilgiyi kabul eden Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir.

*Damat Ferit Paşa hükümetinden sonra→Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur.

*Amasya görüşmeleri→Ali Rıza Paşa hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile M.Kemal arasında yapıldı.

*Amasya Görüşmelerinde→Amasya Genelgesi değil

Müdafaai Hukuk Örgütü hükümetçe tanındı

Mebuslar Meclisi toplandı.

*Atatürk Erzurum’dan milletvekili→Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne

*27 Aralık 1919→Atatürk Ankara’ya geldi.

*28 Ocak 1920→Misak-ı Milli, Mebuslar Meclisinde kabul edildi

*16 Mart 1920 →İstanbul işgal edildi.

*İstanbul’un işgali ile Osmanlı Devleti sona ermiş sayılır.

*29 Nisan 1920→Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı.

*İst.Hükümetinin desteklediği ayaklanmalar→Ahmet Aznavur+Kuvayı İnzibatiye

*24 Mayıs 1920→M.Kemal ve arkadaşlarına ölüm cezası verildi.

*Kışkırtma Sonucu çıkan ayaklanmalar→Bolu-Düzce, Yozgat, Afyon, Konya, Milli Aşiret, Azınlık ayaklanmaları

*Kuvayı Milliye birliklerinin ayaklanmaları→Demirci Mehmet Efe, Çerkez Ethem

*TBMM’nin yargılama ve cezalandırma yetkisini İstiklal Mahkemeleri kullandı

*20 Ocak 1921→Teşkilatı Esasiye→ilk anayasa-kuvvetler birliği var

*18 Haziran 1920→TBMM İstanbul hükümetinin aldığı kararları tanımayacağını açıkladı.

**10 Ağustos 1920→Sevr Ant.-İst.hükümeti imzaladı.

Sevr Antlaşması→Boğazlar komisyon tarafından yönetilecek

Ermenistan ve Kürdistan kurulacak

Yunanistan’a adalar verilecek.

Anlaşma Devletleri yurdu paylaşacak.

Osm.hük.50 binden fazla asker bulundurmayacak.

Azınlıkların hakları tanınacak, azınlıklar istedikleri devletin himayesine girecek

Kapitülasyonlara devam edilecek.

*Fransızlar→Güneyde Maraş, Urfa, Antep—Ayrıca Ermenileri örgütlediler

*Ankara Antl.ile Suriye sınırı çizildi→Şubat 1921

*1878 Berlin Ant.→Kars elimizden çıkmıştı.→3 Aralık 1920 Gümrü Ant. ile geri alındı.

*İlk Kuvayı Milliye Cephesi 28 Mayıs 1919→Ayvalık

*Servi TBMM’ye kabul ettirmek için 1.İnönü Savaşı başladı.

*1.İnönü→Düzenli ordu birliklerinin ve Ulusal Kurtuluş Savaşının batıdaki ilk zaferi

*Londra Konferansıyla Ankara hükümeti siyasal alanda tanındı.

*İlk kez bir büyük devlet TBMM’yi tanıdı→Moskova Ant.16 Mart 1921

*2.İnönü sonucunda İtalya Anadolu’daki askerlerini geri çekmeye başladı.

*5 Ağustos 1921→Başkomutanlık unvanı

*19 Eylül 1921→Sakarya’dan sonra Mareşallik ve Gazilik unvanı

*Unvanları veren →TBMM

*3 Ekim 1922 yılında Mudanya Ateşkes Ant.→

Bu ant. savaşı bitirdi.         İst.ve Doğu Trakya savaşılmadan alındı

İngiltere ve Yunanistan’da yönetimler değişti.

*Sevr + Mondros→Osmanlı hük. imzaladı.

*Lozan’a İst.hükümetinin çağrılması Saltanatın kaldırılmasına neden oldu.1 Kasım 1922

*Lozan’da→sınırlar+kapitülasyonlar+azınlıklar+borçlar+boğazlar görüşüldü

*1926’da Türk Medeni Kanunu kabulü ile azınlıklar rahatladı.

*6 Ekim 1923→Türk orduları İstanbul’a geldi.

*T.C.nin oluşumunun ilk temel adımı→TBMM

*TBMM+Teşkilatı Esasi+Saltanat+Cumhuriyet→T.C.nin oluşumu

*Yurdun düşman işgalinden kurtulması için Atatürk Saltanatı kaldırmayı erteledi.

*Türk halkının ulusal bilince ve ulusal egemenlik bilincine ulaşmış olması→Saltanatın kaldırılmasını kolaylaştırmıştır.

*Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyet→Halk Fırkası

*20 Nisan 1924→Yeni anayasa→güçler birliği ilkesine devam→1961 ‘e kadar devam

*Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası→Şeyh Sait Ayk.(13 Şubat 1925)→Takriri Sükun Yasası

*Serbest Cumhuriyet Fırkası→Fethi Okyar→12 Ağustos 1930→Menemen ile kapatıldı

**********

*Laiklik ilkesi→Saltanat kaldırılması+halifeliğin kaldırılması+Şeriye ve Evkaf +Tevhidi

Tedrisat+Medeni Kanun+8 Nisan 1924 Şeriat Mhk. kaldırılması+1925’te

tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması, tarikatlara son+10 Nisan 1928

Devletin dini İslam’dır ibaresinin çıkarılması+1937 yılında da Laiklik

İlkesinin Anayasaya girmesi

*Eğitim Kültür Alanında İnkılâplar→Tevhidi Tedrisat+Medreselerin kapatılması+yabancı okullar+28 Üylül 1928 Uluslarası rakamlar+1 Kasım 1928 Türk harfleri+15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu+12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu

*Toplumsal Alanda İnkılâplar→1925 Fes yerine şapka+1926 Miladi Takvim, saat+1931 ağırlık ve uzunluk ölçüleri+1934 Soyadı kanunu, ağa, bey, paşa vb. unvanların kaldırılması

*Ekonomik Alanda İnkılâplar→18 Şubat 1923 İzmir İktisat Kong.+Kapitülasyonların kaldırılması 1923+ Aşar Vergisinin kaldırılması 1925+ Kabotaj kanunu 1926+Teşviki Sanayi Kanunu 1927+Devletçilik ilkesinin benimsenmesi 1929+1.Beş Yıllık kalkınma prg.1933

*Atatürk ilkelerinin amacı→bağımsızlık içinde çağdaşlaşmak

*Atatürkçülük+Kemalizm: Atatürk ilkelerinin yaşama biçimi haline getirilmesi

*Cumhuriyet devletimizin temel yapısını ve biçimini belirler.

*Milliyetçilik→imparatorluğa+Osmanlılık’a+Ümmetçiliğe karşı

*Halkçılık→Cumhuriyetçilik+Milliyetçilik

*Laiklik hukuksal bir ilkedir. Devlet düzeninin bütün toplumsal ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının dine değil, insan aklının ürünü olan bilime dayanmasıdır.

*Devletçilik→Bir ekonomik ilkedir. 1929 Dünya ekonomik bunalımından sonra benimsenmiş

*Devletçilik amacı→sanayileşmek, 1934 yılında 1. 5 yıllık uygulanmaya başladı.

*İnkılâpçılık→amaç çağdaşlaşmayı sağlamak. Yenileşme hareketlerinden inkılâpçılık farklıdır.

*Ulusal egemenlik→Cumhuriyetçilik

*Ulusal birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü→Milliyetçilik

*Akılcılık ve bilimsellik→Laiklik

*İnsan ve insanlık sevgisi→milliyetçilik ilkesi

***********

*Ulusal Güvenlikten sorumlu→Bakanlar Kurulu, MGK

*MGK→Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yard., İçişleri Bak, Dışişleri Bak,Milli Savunma Bak, Adalet Bak, Genel Kurmay Bşk., Kuvvet Komutanları, Sekreter

KAMU YÖNETİMİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

(ANAYASA- MAHALLİ İDARELER

KAMU YÖNETİMİ- DEVLET TEŞKİLATI)

(15 Soru Çıkacak)

 

*Kanuni hâkim güvencesi→başka mercilere çıkarılmama, iş ve işlemlerde sadece kanuna tabi olma

*Siyasi hak ödev→18 yaşında seçme hakkı

*Sendika→sosyal haktır

*YAŞ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarından dolayı hiçbir merciiye itiraz edilemez.

*TBMM→ 1 Ekimde toplanır.

*TBMM Başkanlık Divanı→İdari amirler, meclis bşk, başkan vekilleri

*TBMM Başkanlık Divanında başbakan yok

*TBMM Başkanlık seçimlerinde 4.turda en fazla oyu alan başkan

*Gensoru verilmesi için→ 20 milletvekili imza

*Cumhurbaşkanının TBMM dışından olması için 110 milletvekili teklif

*Cumhurbaşkanı MGK’yı toplantıya çağıramaz.

*Cumhurbaşkanı yoksa başbakan MGK başkanı

*Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetle suçlanabilir. 1/3 milletvekili imzası ile

*Seçim öncesi→ Adalet, Ulaştırma, İçişleri Bakanları çekilir.

*İllerin idaresi→yetki genişliği esasına dayanılarak yönetilir.

*Uyarma ve kınama cezaları→kanun denetimi dışında

*Kanunların şekil iptali davası→Anayasa mahkemesine 10 gün içinde müracaat

*60 gün içinde kanunun iptali davası

*Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına itiraz edilemez.

*Ön rapor→ Bazı idari tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunda hazırlanır

*Soruşturma Basamakları→soruşturma emri, şikâyetçiye ait ifade, tanıkların ifadesi, değerlendirme

*İhzarla getirilen sanığın sorgulaması→24 saat içinde

*İdari rapor→fiillerin tamamının disiplin boyutunda olması

*ilköğretim müfettişi→sanat, bilim, teknik alanlarında bilirkişi ister ama eğitim alanında isteyemez.

*Disiplin cezası alan memurun 1.derecede etkilendiği alan→memuriyet statüsü

*MEB merkez teşkilatında görevli kişilerin soruşturma iznini müsteşar verir.

*inceleme ve soruşturmada→maddi delillere öncelik

*Sanık→isterse ifade vermez, imzadan imtina edebilir, kimlik bilgilerini doğru verir, statü yerine göre ifade yeri seçebilir.

*Başka bakanlıkların müfettişleri de gerekiyorsa başbakanlığa bilgi verilir.

*Sanık bulunduğu yerde ifade veriyorsa→istinabe denir.

*Adalet Mahkemeleri→özel hukuk ve ceza hukukundan doğan uyuşmazlıklar

*Kişilerle idare arasında, idare hukukundan doğan uyuşmazlıklar→Danıştay, Bölge İdare Mahk.İdare Mahk., Vergi Mhk.

*Askeri kişiler ile askeri yerler arası→Askeri Yüksek İdare Mahk.

*Askerlerin askeri suçtan doğan davaları→Askeri Mahk.

*Seçimlerde uyuşmazlıklar→Yüksek Seçim Kurulu

*Sayman hesaplarının yargılanması→Sayıştay

*Adli, idari, askeri yargı yerleri arasındakilere→Uyuşmazlık Mahk.

*Yasalar, iç tüzükler→Anayasa Mahk.

*Yüksek Mahkemeler→

Anayasa M., Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mhk.,Uyuşmazlık Mahk., Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu

*İdari davalarda izlenecek yollar→itiraz, temyiz yolu, kararın düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi

*****************

*Üniversite idari baş→genel sekreter

*Belediye için→2001 nüfus

*İçişleri Bak.→Belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırır

*Kamu İktisadi Teşekkülleri→Bakanlar Kurulu tarafından kurulur

*Köy kurma yetkisi→İçişleri Bak.

*İl ve ilçe kurma→kanunla TBMM

*Bakanlar Kurulu mali yılbaşından önce bütçe tahmin raporunu→TBMM’ye 75 gün önce

*Belediye başkanlığı→Danıştayın kararı ile düşer

*****************

*T.C.devleti organları→ yasama, yürütme, yargı

*TBMM→550 milletvekili

*T.C. İdari yapı→Cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, bakanlıklar ve yardımcı kuruluşlar(Danıştay, Sayıştay, DPT; MGK)

* Yargıtay ve belediye yardımcı kuruluşlardan değil

*Cumhurbaşkanı 3. turda seçilir.

*Cumhurbaşkanı vekili→TBMM Başkanı

*Devlet Denetleme Kurulu denetimine tabi olanlar→Emniyet Gen.Müd, Sendikalar, Adalet Bakanlığı,——–Mahkemeler tabi değil

*1 Bakanlıkta en fazla 30 müşavir

*Milli güvenliğin sağlanmasından TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu sorumlu

*Merkezi idarenin taşrayı denetleme yetkisi→hiyerarşi

*Teftiş Kurulu→müsteşardan emir almaz.

*Bakanlıkta 1 müsteşar, 30 müşavir, 7 müsteşar yard

*Bakanlıkta daire başkanlığı kurulması için→en az 3 şube müdürü

*İl İdare Kurulu→vali veya muavini, hukuk işleri müd., defterdar, milli eğitim müd., bayındırlık müd.,sağlık ve sosyal yard.müd.,tarım köy işleri müdürü

* İlçe İdare Kurulu→kaymakam, yazı işleri müd, mal müd,

*İl ve ilçelerin kuruluşlarını kurma, değiştirme yetkisi→Bakanlar kurulu

*Sıkıyönetim→savaş, şiddet, ayaklanmada

*Bakanlıklar kanunla kaldırılır ve kurulur

*Anayasa mahkemesinin bütün iptal kararlarının gerekçeli olma zorunluluğu yoktur.

*Anayasa mahkemesi üyeleri→Cumhurbaşkanı atar

*Bilimsel yönetim kurucusu→Frederix Taylor

*Adaylıkta başarısız olanlar 3 yıl sonra memur olmak için başvuru yapar

*Parafiskal Gelirler→SSK, Emekli Sandığı, Ticaret Odası aidatları

*Memurun Muhakemat Kanunu→4483

*Mahalli İdareler→İl özel idaresi, belediye, köy

*Anayasa>Kanun>Tüzük>Yönetmelik>Yönerge>Genelge

*Kanun→TBMM

Tüzük→Bakanlar Kurulu

Yönetmelik+Yönerge+Genelge→İlgili bakanlık+valilik+kurum

*Kanun tasarısını →Bakanlar Kurulu

*Kanun teklifi→milletvekili

*Tüzük→Bakanlar Kurulu çıkarır, Danıştayın incelemesinden geçer, asli şeklini alır.

*Yönetmelikler→Başbakanlık, bakanlık, kamu tüzel kişilikleri çıkarır. Kanun ve tüzükleri açıklamak için.

*Komutan→Gen. Kurmay Bşk.

*Gen. Kurmay Bşk→Başbakana karşı sorumlu

*Sosyal devlet→Herkese eşit fırsat

*A demirbaş→esas eşyalar

B demirbaş→ders araçları

C demirbaş→kitaplık

*Yönetim Süreçleri→Karar, planlama, örgütleme, iletişim, eşgüdümleme, değerlendirme

*Eşgüdüm→Koordinasyon, birimler arası iletişim

*Max Weber→Yönetimde bürokrasi şart

*10 kesintisiz görevine gelmeyen müstafi

*Mazeret izni→10 gün

*Yetersiz memur tebliğinden→30 gün içinde itiraz eder, itiraz sonucu 2 ay içinde

*Yargı hizmetlerinde→Harç alınır

*Kaymakamın yargılanmasına il idare kurulu karar verir

*İlçe idare şube başkanı→kaymakama sorumlu

*İlçe idare kurulu→Yazı işleri müd, sağlık ocağı hek., ilçe MEM

*Bayındırlık müd.ilçe idarede yok

*Tüzel kişilik→Köy, ilçe, il

*Mahalle tüzel kişi değil

*Bilimsel yönetim→İşçi ve işverenin refahını korur.

*Yetki→Yalnızca üstten emir örgütü

*Yerel yönetim birimi→Köy, belediye, il özel idaresi

*Bucak yerel yönetim birimi değil

*İl özel idaresi bütçesi→İçişleri bakanlığı

*5816→Atatürk aleyhine işlenen suçlar→Memurluktan men

*Yetki genişliği→Taşradaki yetkili kendi karar alır, uygular

*82 Anayasasında→Hıyaneti Vataniye yok

*Kanun hükmünde kararname→Bakanlar Kurulu

*İl İdare Kurulu→Defterdar, MEM,Bayındırlık müd., sağlık müd.

*Tabip ve emniyet müdürü il idare kurulunda yok.

*İl disiplin kurulunda →sağlık müd var

*Kınama ve uyarma cezası→5 yıl sonra silinir, diğerleri 10 yıl sonra

*Kınama için idari mahkemeye başvuru yok, ancak üst disiplin amirine itiraz.

*Türk Milli Eğitimin Amaçları→Milli Eğitim Temel Kanunu’nda

*Milli Eğitimin amaçları→Okulun Amaçları→Dersin amaçları→Konunun amaçları

*Devlet Denetleme Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanı atar.

*Marry Parker Follett→Örgütler insandır

*Gensoru→Hükümet veya bakanın denetim aracı, görevden uzaklaştırma

*Meclis soruşturması→başbakan+bakan cezai sorumluluklar için denetim aracı

*Soru→Bakanlar kurulunun cevaplandırması için

*TBMM Denetim Araçları→soru, genel görüşme, meclis araştırması, gensoru, meclis soruşturması

*Cumhurbaşkanının yasama görevi; TBMM açılış konuşması, Kanunları yayımlama, TBMM yi toplantıya çağırma

*Cumhurbaşkanının yürütme görevi; Başbakanı ve bakanları atama, Rektör, devlet denetleme kurulu üyelerini seçmek

*Cumhurbaşkanının yargı görevi, anayasa, Danıştay, yargıtaydaki ilgili üyeleri seçme

*Bütçe yasa tasarısı komisyonda→20 gün

*Bütçe komisyonu→40 üye

*Bütçe genel kurulda→20 gün

*Tevbih cezası→Verilen emirleri zamanında yerine getirmeme sonucu

*Kasıtlı yerine getirmeme→Kınama

*1984→İlk Büyükşehir belediye uygulaması

*Memurluk alımında→ Liyakat+sınıflandırma+kariyer+kadro

*İdari yargı başvuru süresi→60 gün

*Soruşturma iznine itiraz→10 gün

*Soruşturma izni verilmesi→30 gün

*Z Teorisi→Eğitimde kalite, ekonomik sermaye gelişimi

*Haritalar→B demirbaş defterinde

*Yürütme görevi→Bakanlar Kurulu+Cumhurbaşkanı

*1982 Anayasası→Cumhurbaşkanına geniş yetki vermiş

*Yönetici becerileri→iletişim, teknik, kavramsal beceri

*Yöneticide bilimsel beceri yok

*Yürütmenin durdurulması kararı→30 gün içinde uygulanır

*Yasa yerine tüzük geçerse→görev gaspı

*Yönetim planlama basamakları→Hedef genişletilmesi, strateji belirleme, yönlendirme

*Karar ve yürütme bir grupta ise→Komite örgütleri

*82 Anayasası→Cumhuriyet, İstiklal marşı, Ankara değişmez

*Sıkıyönetim tabii afetlerde ilan edilmez.

*Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet fiillerinden meclise karşı sorumlu

*Sosyal devlet→Temel haklara güvence

*Lise mezunu→13.dereceden başlar

*Devir teslim etmeden görevini bırakan 3 yıl memur olamaz.

*Devlet memuru amirin izni olmadan basına açıklama yapamaz.

*Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alan→vali, büyükelçi, müstear, müsteşar yard.olamaz

*Genellik ilkesi→Gelir ve giderler bütçede gayrisafi olarak yer alır

*Klasik yönetim→Liderlik üstten aşağı, üretim bireysel, yetkide kurallar ve yaptırımlar var, informal grup yok

*Atatürk ilkeleri →1937 yılında anayasada

*Norm resmi gazetede yayımlandı, iptali için 60 gün içinde Anayasa mahkemesine

*TBMM→550 milletvekili

*Bakanlar kurulu istifa eder, cumhurbaşkanı meclis seçimlerini öyle yeniler.

*Bütçeler yasa ile hukuki yapıya sahip

*Vergi→Kamu ekonomisine hukuki cebir şeklinde alınır

*Resim→Yerel yönetimlerin gelir kaynağı, belirli bir hakkın elde edilmesi için ödenir, karşılıklı veya karşılıksız alınır, hizmet karşılığında alınmaz.

*Okul yönetimi→Öğrenci işleri+personel işleri+eğitim işleri ile ilgilenir.

*Okul yönetimi rehberlik merkezi işleri yapmaz.

*Memurluktan çıkarmak için→Suç tarihinden 6 ay içinde

Kılavuzu indirmek için tıklayınız

Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Kılavuzu 2011

müdür yardımcılığı başvuru kılavuzu 2011

Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Şartları

Müdür Yardımcılığı Sınav Çalışma Notları

Sınav başvuruları 26.08.2011 tarihinde sona ermiştir.

Eğitim Kurumu Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı 
01 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 14.00‟te,
Eğitim Kurumu Müdürlük Seçme Sınavı ise 02 Ekim 2011 Pazar günü saat 14.00‟te
Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında tek oturum halinde gerçekleştirilecek olup 110 dakika sürecektir.

 

12.762 defa okundu.

2 Responses to MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI

  1. […] Yılı Müdür Yardımcılığı Başvuru Şartları (1.302)MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (339)Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Kılavuzu (74)Müdür Yardımcılığı Sınavı […]

  2. admin dedi ki:

    Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri