Müdür Yardımcılığı Sınavı İnkılap Tarihi Çalışma Soruları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Başvuru işlemleri başlamıştır.Başvuru için tıklayınız
Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı / Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük Sınavı Başvurusu

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

 

1. XX. yüzyıl başlarında Almanya ve İtalya; siyasi, askeri ve sanayi alanında gelişmelerini tamamlamış ve Avrupa kıtasında etkili birer devlet konumuna gelmişlerdi.

Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki varlığı sona ermiştir.

B) İngiltere, Rusya ve Fransa’yla Almanya’ya karşı ittifak kurmuştur.

C) Sömürgecilik; yarışı hızlanmıştır.

D) Silahlanma yarışı hız kazanmıştır.

E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakların önemli bölümünü geri almıştır.

2. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya ile yakınlaşma politikası izlemesinin temel nedenlerinden biri de “İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikalarını terk ederek bu toprakları işgal etmeye başlamaları ve Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesinde etkili olmalarıdır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göstergelerinden biri değildir?

A) İngiltere’nin Kıbrıs’a yerleşmesi

B) Girit’e özerklik verilmesi

C) Avusturya’nın Bosna-Hersek’i topraklarına katması

D) Rusya’nın, Reval Görüşmeleri sonucunda Balkanlarda serbest bırakılması

E) Balkan Savaşları sonunda Ege Adaları’nın Yunanistan’a bırakılması

3. ittihat ve Terakki tarafından oluşturulan Hareket Ordusu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak

B) 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmak

C) Meşrutiyetin ilanını sağlamak

D) Sırp Ayaklanması’nı bastırmak

E) II. Abdülhamit’i tahttan indirmek

 

4. XX. yüzyılın başlarından itibaren Makedonya sorunu Balkanlardaki bunalımı tırmandırdı. Avrupa devletleri bu bölge ile yakından ilgilenmeye başladı. Rus çarı ile İngiltere kralı Reval’de buluşarak Osmanlı Devleti’nin durumunu, Boğazlar meselesini ve Balkanların geleceğini görüştü.

Osmanlı Devleti’nin yukarıdaki gelişmeler karşısında içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir?

A) Meşrutiyet ilan edildi.

B) Avrupa devletleriyle savaşlara son verildi.

C) Siyasal partiler kuruldu.

D) Balkan devletlerinin bağımsızlığı tanındı.

E) Türkçülük politikası izlendi.

5. II. Meşrutiyetin ilanından memnun olmayan çevrelerin kışkırtmasıyla İstanbul’da 13 Nisan 1909’da 31 Mart Olayı adı verilen ayaklanma çıktı.

31 Mart ayaklanmasının bastırılmasının Osmanlı devlet yönetimi açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Hükümet ile Meclis-i Mebusan arasındaki anlaşmazlıklar giderildi.

B) Halkın görüşlerini yansıtabilmesi için partilerin kurulması kararlaştırıldı.

C) Padişahın bazı yetkileri kısıtlanarak Meclisin yetkileri artırıldı.

D) Devletin teokratik yapısında düzenlemeler yapıldı.

E) Osmanlı ordusunun modernleştirilmesine karar verildi.

6. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) İtalya, Trablusgarp’ı işgal etmeden önce İngiltere ve Fransa’nın onayını almıştır.

B) Balkanlarda savaş belirtilerinin ortaya çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalya ile antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır.

C) Uşi Antlaşması ile Ege Adaları Yunanistan’a bırakılmıştır.

D) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son topraklarını kaybetmiştir.

E) Osmanlı Devleti Trablusgarp’a asker gönderememiştir.

7. İtalya, 1911’de Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ederek Trablusgarp’a asker çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’da az sayıda askeri vardı. Buraya İtalyan donanması engel olduğu için denizden; İngiltere, Mısır’dan geçiş izni vermediği için karadan yardım gönderilemiyordu.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine yarılamaz?

A) Osmanlı Devleti’nin bölgedeki gücü zayıflamıştır.

B) İtalya Akdeniz’de güçlenmiştir.

C Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü tehlikeye girmiştir.

D) İngiltere İtalya’ya siyasi destek sağlamıştır.

E) İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar uzun süre devam etmiştir.

8. I. Balkan Savaşı’nda dört devlete karşı mücadele eden Osmanlı Devleti’nin bu savaştan yenilgiyle çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Almanya’nın Balkan devletlerine yardım etmesi

B) Savaş için yeterli hazırlıkların yapılmaması

C) Orduda particilik mücadelesinin yaşanması

D) Bazı komutanların etkisiz duruma getirilmesi

E) Bazı birliklerin terhis edilmesi

9. II. Balkan Savaşı’nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi

B) Bulgaristan’ın Ege kıyılarına kadar genişlemesi

C) Yunanistan’ın Girit’i alması

D) Bütün devletlerin Boğazlardan serbestçe yararlanmaya başlaması

E) Karadağ ile Sırbistan arasında sınır anlaşmazlığının çıkması

10. Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonunda, aşağıdakilerden hangisini imzalamak zorunda kalmıştır?

A) Atina Antlaşması

B) Londra Antlaşması

C) Bükreş Antlaşması

D) Uşi Antlaşması

E) İstanbul Antlaşması

11. I. Balkan Savaşı’na katılmayan Romanya II. Balkan Savaşı başlayınca bu savaşa katıldı.

Romanya’nın II. Balkan Savaşı’na katılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makedonya’yı ele geçirmek

B) Osmanlı-Alman ittifakını engellemek

C) Avusturya ile birlikte hareket edebilmek

D) Osmanlı kuvvetlerinin ilerlemesini önlemek

E) Bulgaristan’ın büyümesini engellemek

12. Osmanlı İmparatorluğu özellikle 1878 Berlin Antlaşmasından sonra hızlı bir dağılma dönemine girmiştir. 1914 yılına gelindiğinde Doğu Trakya hariç, Balkanlarda ve Kuzey Afrika’daki tüm topraklar kaybedilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin hızla dağılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı ortak politika izlemeleri

B) Ülkede baskıcı bir yönetimin uygulanması

C) İttihat ve Terakki yönetiminin dış politikadaki yanlış uygulamaları

D) Devlet adamları ve padişahların yetersizliği

E) Yönetim kadrolarında parti çekişmeleri yaşanması

CEVAP ANAHTARI________

1. E            2. C        3. B        4. A         5. C

6. C           7. E         8. A         9. B        10. B

11. E         12. A

 

 

 

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

1. Almanya ve İtalya’nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa’ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları

B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri

C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

D) Avrupa devletleriyle sınır sorunları yaşamaları

E) Osmanlı Devleti’nin yanında yer almaları

2. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında;

– Kapitülasyonların kaldırılması

– Ege adalarının geri verilmesi

– Mısır sorununun çözülmesi

gibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır.

Osmanlı Devleti’nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya             B) Fransa              C) İngiltere

D) İtalya    E) Avusturya

3. Almanya’nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) İtilaf Devletleri’nin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak

B) Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya’ya yeni cepheler açmak

C) Boğazların itilaf Devletleri’ne kapatılmasını sağlamak

D) Osmanlı Devleti’nin teknik gücünden faydalanıp savaşı kazanmak

E) Ortadoğu’da egemenliğin İngiltere’nin eline geçmesini önlemek

4. I. Dünya Savaşı öncesi Almanya, İngiltere’ye karşı Hindistan’da ayaklanma çıkarmak istiyordu.

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın bu isteğini gerçekleştirmek amacına yönelik bir girişimdir?

A) Osmanlı halifesinin cihat ilan etmesini sağlamak

B) Ren bölgesine asker yığmak

C) Kanal harekatını düzenlemek

D) Galiçya’da Ruslara karşı Türk askerlerinden yararlanmak

E) Çanakkale Savaşları’nı önlemek

5. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde aşağıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur?

A) Balkan Savaşları-II. Meşrutiyetin ilanı

B) Toprak kayıpları-Coğrafi konumu

C) Ordusunun gücü-İttihat ve Terakki Fırkası

D) Balkan Savaşları-Kapitülasyonların kaldırılması

E) Rus Çarlığı’nın yıkılması-Ege Adaları sorunu

6. I. Dünya Savaşı’nda;

– Osmanlı Devleti’ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması

– Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açması

gibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Halifenin siyasi ve dini gücünü kaybettiği

B) Ümmet anlayışının sona erdiği

C) İslam dünyasının bağımsızlık savaşı verdiği

D) İslam dünyasına sömürgeci devletlerin baskı yaptığı

E) Ulusal çıkarların ön plana geçtiği

7. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin Çanakkale cephesini açmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak

B) Rusya’ya silah ve cephane yardımında bulunmak

C) Balkan devletlerinin İtilaf Devletleri yanında yer almasını sağlamak

D) Boğazları ele geçirmek

E) Rusya’daki yeni rejimi yıkmak

8. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır’ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galiçya Cephesi

B) Kanal Cephesi

C) Çanakkale Cephesi

D) Irak Cephesi

E) Filistin Cephesi

9. I. Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara göre;

– Suriye ve Çukurova Fransa’ya

– Irak ve çevresi İngiltere’ye

– Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya’ya

– Antalya ve İzmir çevresi İtalya’ya verilecektir.

Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin sınırları daralacaktır.

B) İngiltere, Irak petrollerine egemen olmak istemiştir.

C) Rusya’nın Karadeniz ve Akdeniz’deki etkinliği artacaktır.

D) Ege ve Akdeniz bölgesinde Fransa ve İtalya hakimiyet kuracaktır.

E) Osmanlı Devleti’nin varlığı sona erecektir.

10. – Berlin Antlaşması’nın (1878) Doğu Anadolu ile ilgili hükümlerini ortadan kaldırmıştır.

– Kafkas Cephesi’nin kapanmasını sağlamıştır.

– Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brest-Litowsk Antlaşması

B) St. Germain Antlaşması

C) Versailles Antlaşması

D) Berlin Antlaşması

E) Ayastefanos Antlaşması

11. İtilaf Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’nda başarıya ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Rusya’da ihtilal çıkması

B) Osmanlı Devleti’nin savaşa katılması

C) Almanya’nın denizaltı savaşlarına başlaması

D) ABD’nin savaşa girmesi

E) Cephe sayısının azalması

12. I. Dünya Savaşı’nın son günlerinde ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı bildiride yer alan ilkelerin savaşın sona ermesinde önemli etkisi olmuştur.

Bu ilkelerden hangisi, dünya barışının oluşturulması amacı taşıyan Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına zemin hazırlamıştır?

A) Yenenlerin yenilenlerden toprak almaması

B) Devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümlemek amacıyla uluslararası bir kurulun oluşturulması

C) Gizli antlaşmalar yapılmaması

D) Yenilenlerin savaş tazminatı ödememesi

E) Osmanlı Devleti’nde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklerin egemenliğinin tanınması

CEVAP ANAHTARI________

1. B           2. C        3. D        4. A         5. B

6. C           7. E         8. B        9. E         10. A

11. D         12. B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

 

1. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi üzerine Almanya ile bağlantının kesilmesi

B) Rus Çarlığı’nın yıkılması

C) Sarıkamış Harekatı’nın başarısız olması

D) Süveyş Kanalı’nın ele geçirilememesi

E) Osmanlı padişahının İngilizlere sığınması

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın;

– Doğudaki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir.

– Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

– Osmanlı Devleti’nin cephane ve savaş gemilerine el konulacaktır.

gibi maddeleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Wİlson ilkeleri uygulanacaktır.

B) Osmanlı Devleti’nin yayılmacı politikası engellenecektir.

C) Osmanlı topraklarının işgal edilmesi için ortam hazırlanmıştır.

D) Osmanlı padişahının dinsel yetkileri sınırlandırılmıştır.

E) Gizli anlaşmaların kararları uygulanmayacaktır.

3. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ağır koşullar taşımasının en önemli nedenidir?

A) Osmanlı ülkesindeki azınlık haklarını koruma düşüncesi

B) İtilaf Devletleri’nin Türkleri Anadolu’dan tamamen atmayı düşünmeleri

C) İtilaf Devletleri’nin tüm Müslümanları egemenlik altına almak istemeleri

D) itilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni paylaşmayı planlamış olmaları

E) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda bazı başarılar kazanması

4. I. Dünya Savaşı süresinde, İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşmak için gizli antlaşmalar yaptıkları bilinmektedir.

Bu antlaşmalara katılan devletlerden hangisinin savaştan çekilmesi, Mondros Mütarekesi’nde

“Doğu Anadolu’da karışıklık çıkarsa İtilâf Devletleri bu bölgeyi de işgal edeceklerdir.” şeklinde bir maddenin yer almasına neden olmuştur?

A) İtalya    B) Japonya           C) Fransa

D) İngiltere              E) Rusya

5. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Ermenileri kendi devletlerini kurmak amacıyla ayaklanmak için cesaretlendirdiği söylenebilir?

A) Osmanlı Devleti’nin müttefikleri ile ilişkisini kesmesi

B) Toros tünellerinin İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılması

C) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi

D) Doğu Anadolu’daki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi

E) Osmanlıların Almanya ile ilişkilerinin kesilmesi

6. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi’nin imzalanmasına karşı bazı endişelerini hükümet temsilcilerine bildirdi.

Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkesi’nin imzalanmasından sonra ileri sürdüğü görüşlerden biri olamaz?

A) İşgallere karşı gerekli savunma önlemleri alınmalıdır.

B) İngiltere ile ittifak yapılmalıdır.

C) Yıldırım Orduları Grubu dağıtılmamalıdır.

D) Ordunun elinde bulunan silahlar teslim edilmemelidir.

E) İskenderun’un işgal tehlikesine karşı önlem alınmalıdır.

7. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Fransızlar, Adana ve Çukurova, İngilizler; Antep, Maraş ve Urfa bölgelerini işgal etmiştir.

Bu gelişmelerin, Wilson İlkeleri’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile çelişen bir durum olduğu savunulabilir?

A) Yenilen devletlerden tazminat alınmayacaktır.

B) Azınlıklar, kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahip olacaklardır.

C) Yenen devletler savaş sonrasında yenilenlerden toprak alma yoluna başvurmayacaktır.

D) Savaş sonrasında, sorunları barış yolu ile çözümleyecek uluslararası bir örgüt kurulacaktır.

E) Boğazlar ticaret ve ulaşıma açık tutulacaktır.

8. – 1913 İstanbul Antlaşması’na göre; Meriç Irmağı Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında sınır olacaktı.

– 1919 Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan Batı Trakya’yı Yunanistan’a bırakmak zorunda kaldı.

Bu İki durum birlikte değerlendirildiğinde Bulgaristan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur?

A) Savaşlardan kazançlı çıkmıştır.

B) Türkiye ile sınırı kalmamıştır.

C) Osmanlı Devleti ile ittifak yapmıştır.

D) Çıkarlarını savaşarak korumaya çalışmıştır.

E) Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiştir.

9. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarda Doğu Anadolu ve Boğazlar Rusya’ya bırakılmıştı.

Rusya’nın savaştan çekilmesi üzerine, Paris Barış Konferansı’nda bu bölgelerin aşağıdakilerden hangilerine bırakılması gündeme getirilmiştir?

Doğu Anadolu Boğazlar______

A) Gürcüler Fransa

B) Ermeniler Uluslararası Komisyon

C) İngiltere Yunanistan

D) Fransa İtilaf Devletleri

E) Yunanistan itilaf Devletleri

 

10. İngiltere, 1917 yılına kadar Doğu Akdeniz’de İtalya’yı desteklerken, Ocak 1919’da yapılan Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’ı desteklemiştir.

Bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Batı Anadolu’da İtalya gibi güçlü bir devletin egemen olmasını istememesi

B) İngiltere’de Yunanistan taraftarlarının çok olması

C) İtalya’nın Osmanlı Devleti yanlısı olması

D) Yunanistan’dan ekonomik olarak yararlanmayı düşünmesi

E) İtalya’nın Fransa’nın yanında yer alması

11. Birinci Dünya Savaşının sona ermesi üzerine toplanan Paris Barış Konferansı’nda, Wilson İlkeleri’ne uyulmadığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İzmir ve çevresinin Yunanistan’a bırakılmasının kararlaştırılması

B) Milletler Cemiyeti’nin kurulması

C) Yenilen devletler arasında yapılacak antlaşma şartlarının açıkça görüşülmesi

D) İtalya’ya İzmir ve çevresinin verilmemesi

E) Birinci Dünya Savaşı’nın genel sonuçlarının görüşülmesi

12. I. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde Anadolu’da kurulan derneklerden bazıları şunlardır;

I. Rum Pontus

II. Trakya-Paşaeli

III. İslam Teali

IV. Redd-i İlhak

V. İngiliz Muhipleri

Bunlardan hangileri işgallere tepki olarak kurulan yararlı cemiyetlerdir?

A) II ve III  B) I ve IV               C) II ve IV

D) III ve V E) I ve III

CEVAP ANAHTARI

1. A            2. C        3. D        4. E         5. D

6. B           7. C        8. E         9. B        10. A

11. A         12. C

208 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir