MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI SORU BANKASI-5

1. şeyh Sait isyanı ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile kapatılan siyasal parti (fırka) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası   B) Cumhuriyet Halk Fırkası

C) Serbest Cumhuriyet Fırkası    D) Millet Partisi

CEVAP: A

2. Musul Sorunu aşağıdakilerden hangisi ile çözüme kavuşturulmuştur?

A) Montrö Sözleşmesi B) Ankara Antlaşması

C) Moskova Antlaşması D) Balkan Antant

cevap. B

3. Konusu suç teşkil eden emir, ;………………………..

Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) emri veren amire bildirilir, amir ısrar ederse bu emir yerine getirilir.

b) emri veren amire bildirilir, amir ısrar etmezse bu emir yerine getirilmez.

c) Kesinlikle yerine getirilmez

d) Kesinlikle yerine getirilir

cevap: C

4. Mustafa Kemal’e hangi savaştan sonra “Mareşallik” rütbesi ve “Gazilik” unvanı verilmiştir?

A) I. inönü Muharebesi  B) Çanakkale Savaşları

C) Sakarya Meydan Muharebesi  D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Cevap: C

www.radyodinlecanli.com
5.  vali muavini olmak için en az kaç yıl kaymakamlık yapmak gerekir?

a)3   b)5    c)6        d)8

cevap:C

6. Mustafa Kemal’e Meclistarafındanhangitarihte“Başkomutanlık” görevi verilmiştir?

A) 20 Nisan 1920     B) 12 Mart 1921

C) 5 Ağustos 1921    D) 26 Ağustos 1922

Cevap: C

7. istiklâl Marşımız hangi tarihte ve nerede kabul edilmiştir?

A) 12 Mart 1921 – TBMM’de      B) 5 A.ustos 1921 – TBMM’de

C) 23 Nisan 1920 – Osmanlı Mebusan Meclisinde       D) 1 Kasım 1922 – Osmanlı Mebusan Meclisinde

8.  itilaf Devletleri aşağıdaki antlaşmalardan hangisinden sonra Anadolu’yu işgale başlamışlardır?

A) Lozan Antlaşması    B) Moskova Antlaşması  

C) Mondros Ateşkes Antlaşması    D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

Cevap: C

9. T.C. Anayasası’na göre aşağıda verilen yüksek mahkemelerden hangisi Yüce Divan sıfatıyla

Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini ve yüksek mahkemelerde görevli hâkim ve savcıları görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yargılama yetkisine sahiptir?

A) Yargıtay     B) Anayasa Mahkemesi

C) Uyuşmazlık Mahkemesi    D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

cevap. B

10.  Türkiye’nin AB ile yaptığı ‘Gümrük Birliği’ anlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

a)6 Mart 1995   b)1 Ocak 1995    c)25 Temmuz 1996    d)1 Ocak 1996

cevap:D

11.  22 Haziran 1993 yılında yapılan , aday ülkelerin yerine getirmek zorunda olduğu siyasi, politik, ekonomik kriterlerin belirlendiği AB zirvesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Roma    b)Kopenhag      c)Madrid         d)Maastrich

cevap:B

12.  Aşağıdakilerden hangisi ile eğitimdeki ikiliğe son verilmiştir?

A) Cumhuriyetin ilanı     B) Türk Dil Kurumunun kurulması

C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması     D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

Cevap:D

13.  MusulSorunua şağıdakilerden hangisi ileçözüme kavuşturulmuştur?

A) Montrö Sözleşmesi   B) Ankara Antlaşması  C) Moskova Antlaşması   D) Balkan Antantı

Cevap: B

14. Laiklik ilkesi hangi tarihte Anayasaya girmiştir?

A) 1923    B) 1925     C) 1930     D) 1937

Cevap: D

15.  Atatürk, kaç yıl cumhurbaşkanlığı yapmıştır?

A) 18    B) 16     C) 15    D) 14

Cevap:C

16. AB ülkesi bazı ülkeler arasında , sınır kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini 1.1.1992 de bütünüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a)Schengen Ant.   b)Amsterdam Ant.    c)Roma Ant.    d)Maasrticht Ant.

Cevap: A

17.  Turistik yerler ve bulundukları iller arasında yapılan eşleştirmede hangisi yanlıştır?

a)Ihlara Vadisi…..Nevşehir       b)İnsuyu Mağarası…Burdur

c)Milet Antik Kenti.Aydın     d)Hatilla Milli Parkı.Artvin

cevap:A(ıhlara vadisi AKSARAY’DADIR)

18.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler aşağıdaki görevlerden hangisine atanamazlar?

A) Üniversite genel sekreterliği     B) Daire başkanlığı

C) Fakülte dekanlığı    D) Bayındırlık il müdürlüğü

Cevap:B

19.   Danıştay üyelerini seçme yetkisini kullanan organlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Anayasa Mahkemesi – TBMM Başkanı     B) Adalet Bakanı – Cumhurbaşkanı

C) Danıştay Genel Kurulu – Bakanlar Kurulu   D) Cumhurbaşkanı – Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulu

CEVAP:d

20.  İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve ÖğretimFaaliyetleri Hakkında Yönetmelik’e göre

öğrencilere ders yılı başında verilecek ödev konuları aşağıdaki toplantılardan hangisindebelirlenir?

A) Zümre öğretmenler toplantısında   B) Şube öğretmenler toplantısında

C) Öğretmenler kurulu toplantısında   D) Sınıf öğretmenler kurulu toplantısında

CEVAP: a

Sınavda Çıkacak Konulara Göre  Tahmini Soru Sayısı

8.780 defa okundu.

1 Yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir