Müdür Yardımcılığı Sınavının Uygulanması

SINAV UYGULAMASI

a. Eğitim Kurumu Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı 01 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 14.00te, Eğitim Kurumu Müdürlük Seçme Sınavı ise 02 Ekim 2011 Pazar günü saat 14.00‟te Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında tek oturum halinde gerçekleştirilecek olup 110 dakika sürecektir.

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, en geç saat 13.30‟da fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar, sınava gelirken yanlarında; fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı (veya pasaport), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

c. Kimlik belgeleri (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan adaylar, kesinlikle sınava alınmayacaktır.

ç. Adaylar, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulundurduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

d. Adaylar, bağlı olduğu kurum/kuruluşların ilgili mevzuat hükümlerine uygun kılık ve kıyafetle sınavlara girecektir.

e. Adaylar, fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gereğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı, sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

f. Aday, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

g. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Adaylardan birinin sınavının devam etmesi durumunda sınav bitimine 15 dakika kala salonda özürlü adaylar hariç en az 2 (iki) aday sınıfta tutulacaktır.

ğ. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

h. Aday, cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

ı. Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

i. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

j. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A yuvarlağı”nı, B kitapçığını kullanıyorsa “B yuvarlağı”nı işaretleyecektir. 10 10

k. Adaylar, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

l. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1(bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar, optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

m. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

n. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi hâlinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca, bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi hâlinde kopya tespit işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

o. Adaylar, sorulara verdikleri cevapları not edip yanlarına almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

ö. Sınav bitiminden sonra;

i. Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaklardır.

ii. Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

iii. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dıĢı davranıĢlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geçersiz sayılacaktır.

186 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir