Müdür Yardımcılığı Soruları-1

Sınavda Çıkacak Tahmini Soru Sayısı

1. Aşağıdakilerin hangisi kamu hukukunun bölümlerinden değildir?

A)Medeni Hukuk B)İdare Hukuku C)Ceza Hukuku D)Mali Hukuk

Cevap:A

2.7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kaç asıl, kaç geçici maddeden oluşmaktadır?

A)177 asıl 16 geçici B)178 asıl,17 geçici

C)179 asıl 18 geçici C)180 asıl,19 geçici

Cevap:A

3. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının benimsediği temel ilkelerden değildir?

A)Hukuk devleti ilkesi B)Sosyal devlet ilkesi

C)Ulusal devlet ilkesi C)Liberal devlet ilkesi

Cevap:D

4. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının görev ve yetkilerinden değildir?

A) Yasa koymak.

B) Başbakanı seçmek

C) Uluslar arası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

D) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek.

Cevap:B

5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden değildir?

A) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.

B) Başbakanın isteği üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek.

C) Genelkurmay Başkanını atamak.

D) Kanunları yayımlamak.

Cevap:D

6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İl daimi encümeni valinin başkanlığında halkın seçtiği üyelerden oluşur.

B) Valinin aylık harcamalarının bütçeye uyğunluğunu il daimi encümeni denetleri

C) İl genel meclisinin kararları hiçbir makamın onayına tabi değildir.

D) İl özel idaresi başında valinin bulunduğu bir mülki idare kademesidir.

Cevap:B

7. Kural olarak yasama yetkisiTBMM’ye aittir.Bunun istisnası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanun B) Yönetmelik

C) KHK D) Tüzük

Cevap:C

8. Aşağıdakilerden hangisi memurluğa girişte geçerli olan temel ilkelerden değildir?

A) Serbestlik ilkesi

B) Eşitlik İlkesi

C) Adalet

D) Görevin gerektirdiği niteliklerden başka niteliklerin aranmaması

Cevap:C

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 18 yaşını dolduran kişi memur olabilir.

B) 15 yaşını dolduran evli kişilerde memur olabilir.

C) Memur olabilmek için askerliğini yapmış olmak gerekir.

D) Sonradan Türk Vatandaşlığına alınanlar memur olabilirler.

Cevap:C

10. Devlet memurları kanununda aşağıdaki sınıflardan hangisi yer almaz?

A) Genel idare hizmetleri sınıfı

B) Teknik hizmetler sınıfı

C) Kültür hizmetleri sınıfı

D) Eğitim ve öğretim sınıfı

Cevap:C

11. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını aşağıdaki makamlardan hangisi vermeye yetkilidir?

A) Yüksek disiplin kurulu

B) İl milli eğitim disiplin kurulu

C) İl disipli kurulu

D) Atamaya yetkili amir veya valiler

Cevap:D

12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Memur çekilme başvurusundan sonra 45 gün çalışır.

B) Çekilme memur için bir haktır.

C) Çekilme istemi idarece kabul edilmedikçe memur görevinden ayrılamaz.

D) Çekilme istemini kabul edip etmeme idarenin takdirine kalmıştır.

Cevap:B

13. Memurluktan çıkarma cezasında disiplin soruşturmasının en geç ne kadar süre içerisinde açılması gerekir?

A) 2 ay içerisinde B) 4 ay içerisinde

C) 6 ay içerisinde D) 1 yıl içerisinde

Cevap:

14. En yüksek devlet memuru kimdir?

A) Genelkurmay Başkanı B) Cumhurbaşkanı

C) Başbakan D) Başbakanlık Müsteşarı

Cevap:D

15. İdari davalarda dava açma süresi ne kadardır?

A) 30 gün B) 45 gün C) 60 gün D) 75 gün

Cevap:C

16. İdare yargı kararını en geç kaç gün içinde uygular?

A) 30 gün B) 45 gün C) 60 gün D) 75 gün

Cevap:A

17. İdare Mahkemesinin tek hakimle vermiş olduğu kararlara karşı hangi mahkemeye itiraz edebilir?

A) Danıştay B) Yargıtay

C) Anayasa Mahkemesi D) Bölge idare mahkemesi

Cevap:D

18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İptal davası:

A) Objetif nitelikli bir karardır.

B) İdari işlemin yok edilmesini sağlar

C) İdari sözleşmelerin iptal edilmesini sağlar

D) İcrai nitelikteki işlemlere karşı açılır.

Cevap:C

19. TBMM tarafından reddedilen kanun tasarı ve teklifleri,reddedildikleri tarihten itibaren ne kadar süre geçmedikçe geri verilemez?

A) 6 ay B) 10 ay C) 1 yıl D)10 yıl

Cevap:C

20. Eğitim hizmeti aşağıdaki kamu hizmeti türlerinden hangisine girer?

A) Sosyal kamu hizmeti B) İktisadi kamu hizmeti

C) İdari kamu hizmeti D) Bilimsel kamu hizmeti

Cevap:C

21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi etkili teftişin özelliğidir?

A) Çözümleyici ve birleştiricidir

B) Her zaman aynı teftiş tekniğinden yararlanır

C) Cezalandırma yoktur

D) Teftiş planları esnek değildir

Cevap:A

22. Karara katılma ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Motivasyonu artırır

B) Zaman kaybına yol açar

C) Personelin morali yükselir

D) İletişim sağlar

Cevap:B

23. Okullarda bulunan tüm güçleri birbirine uyumlu biçimde,eğitim amaçlarını gerçekleştirmeye yöneltmeye ne ad verilir?

A) Eşgüdüm B) Yönetme C) İşbirliği D) Örgütleme

Cevap:A

24. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde geleneksel yaklaşımı ifade eder?

A) Normal dağılıma göre öğrenci değerlendirilmesi esastır

B) Öğrenci üzerine odaklaşma

C) Öğretmen,öğrenme etkinliklerinin düzenleyicisidir

D) Tam öğrenmeye yöneliktir

Cevap:A

25. Aşağıdakilerden hangisi okula dayalı yönetimin faydalarından değildir?

A) Öğrenciler için daha iyi proğramlar

B) Personelin liderlik özelliklerini geliştirir

C) Yüksek kaliteli kararlar alınmasını sağlar

D) Uzmanlığın etkisini arttırır

Cevap:D

26. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi okul müdürünün en fazla zaman harcamaları gereken görev alanıdır?

A) Personel işleri B) Okul işletmeciliği   C) Öğrenci etkinlikleri D) Proğram geliştirme

Cevap:D

27. Aşağıdakilerden hangisi okulda yapılacak toplantılarda dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) Toplantı kısa ve öz olmalıdır.

B) Yazılı duyuru yapılmalı

C) Gündem önceden bildirilmeli

D) Toplantı temiz ve katılanların rahat edebileceği bir ortamda yapılmalıdır

Cevap:A

28. Eğitim hakkı temel insan haklarından biridir.Bu hak aşağıdaki yasaların hangisinde öngörülmüştür?

A) Anayasada B) İnsan hakları evrensel bildirisinde 

C) Milli eğitim temel kanununda D) Yukarıda sayılanların hepisinde

Cevap:D

29. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli eğitim sisteminin örgüt modelini yansıtmaktadır?

A) Merkezi yönetim-Diket örgüt B) Merkezi yönetim-Yatay örgüt

C) Yerinden yönetim-Dikey örgüt D) Yerinden yönetim-Yatay örgüt

Cevap:A

30. Hangi kurumda hem girdi hem çıktı aşamasında yöneltme zorunluluğu daha fazladır?

A) İlköğretim ikinci kademe B) Ortaöğretim

C) İlköğretim birinci kademe D) Yükseköğretim

Cevap:B

31. Eğitim sisteminde diğer sistemlerden en belirgin farklılığı hangi alanda olabilir?

A) Örgütlenme B) Ast-Üst C) Değişme D) Eşgüdüm

Cevap:A

32. Örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünün kapsamı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A)Genel eğitim B) Örgün eğitim C) İlköğretim D)Yaygın eğitim

Cevap:D

33. Aşağıdakilerden hangisiM.E.B: ‘nın ana hizmet birimlerinden değildir?

A) İlköğretim Genel Müdürlüğü

B) Hizmetiçi Eğitim Dairesi başkanlığı

C) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

D) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Cevap:B

34. Resmi evrak üzerinde bulunan hata nasıl düzeltilir?

A) Hata silinir doğrusu yazılır.

B) Hatanın üzeri okunabilecek şekilde çizilir,doğrusu yazılır ve imzalanır.

C) Hatalı sayfa komisyon huzurunda imha edilir.

D) Hatalı sayfa yırtılır yeni bir sayfa eklenir.

Cevap:B

35. En iyi örgüt ve yönetim yapısı yoktur,en iyi örgüt ve yönetim şartlara göre değişir.”anlayışı yönetimde hangi yaklaşımı ifade eder?

A) Toplam kalite yönetimi B) Sistem yaklaşımı  C) Z teorisi D) Durumsallık yaklaşımı

Cevap:D

36. Örgüt içerisinde yöneticiden beklenen davranış ya da anlamları ortak hale getirmesidir.Bu cümle ile yöneticinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Eşgüdüm B) İletişim C) Yöneltme D) Etki

Cevap:D

37. Bir sistemin çalışmalarını yönlendiren ve koordine eden alt sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim alt sistemi B) Alış veriş alt sistemi  C) Yönetim alt sistemi D) Uyarlama alt sistemi

Cevap:C

38. Bir eğitim işgöreninden,işyükü kapsamında yapması istenilen işlem ve eylemlerin toplamına ne denir?

A) Ödev B) Uğraşı C) İş D) Görev

Cevap:D

39. Okulda müdürün disiplin tutumu nasıl olmalıdır?

A) Sağlatıcı B) Özdenetimi yerleştirici

C) Caydırıcı C) Cezalandırıcı

Cevap:B

40. Toplumun değişen eğitim gereksinimlerini karşılamak için okulun yeniden örgütlenmesine ne denir?

A) Yenileşme B) Değişme C) Gelişme D) İyileştirme

Cevap:A

41.bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda enaz kaç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz?

a)1  B)2 c)3  d)4

cevap:3

42. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitiren devlet memurları, ilk defa göreve atanırken hangi derece ve kademeden göreve başlar?

DERECE KADEME

a) 10 2

b) 10 4

c) 12 2

d) 11 1

cevap: 12 2

43. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi derece ilerlemesinin şartlarından biri değildir?

a)Son 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve üzeri olması

b)Üst dereceden boş bir kadronun bulunması.

c)Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. Kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak.

d)Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte olmak.

Cevap: A

44. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Yabancı memleketlerde görev alacak memurlara memuriyet süresince toplam kaç yıla kadar aylıksız izin verilir?

a) 10 Yıl

b) 20 Yıl

c) 30 Yıl

d) 40 Yıl

cevap: 10 yıl

45.   657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre uluslar arası kuruluşlarda görev alacak memurlara toplam kaç yıla kadar aylıksız izin verilir?

a) 11 Yıl

b) 21 Yıl

c) 31 Yıl

d) 41 Yıl

cevap: 21 yıl

46. talim terbiye kurulu başkan yardımcısının 2. sicil miri kimidr?

a) bakan b) ttk başkanı c) müsteşar d) müsteşar yardımcısı

cevap: bakan

47.  Devlet memurlarının müracaat ve şikayetlerinde izlenecek usul, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

a) Sadece yazılı olarak şikayet edilen amirin kendisine yapılır.

b) Sadece sözlü olarak şikayet edilen amir atlanarak yapılır.

c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır

d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır

cevap: Dşıkkı

48.  İki defa üst üste olumsuz sicil alan devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları halinde, kendileri hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başka bir sicil amirinin emrine atanabilir

b) Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır

c) Aylıktan kesme cezası verilir.

d) Kademe ilerlemesi cezası verilir

CEVAP: b şıkkı

49.  Olumsuz sicil alan devlet memurlarına, atamaya yetkili sicil amirince yapılacak uyarıya karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç ay içinde itiraz edilir?

a) 4

b) 3

c) 2

d) 1

CEVAP:1 AY

50.  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli izin Yönergesi’ne  göre izin vermeye yetkili amir, izne ayrılacak memura, özel bir hüküm yoksa aşağıdaki personellerden hangisine vekalet etme görevini verir?

A) Makam ve unvan bakımından en yakın olana

B) Daha önce bu göreve vekalet etmiş olana

C) Hizmet bakımından en kıdemli olana

D) işini aksatmadan bu görevi yürütebilecek olana

Cevap: a şıkkı


www.radyodinlecanli.com

Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma3

Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma 2

Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma1

Müdür Yardımcılığı Sınavı Konulara Göre Soru Sayısı

Müdür Yardımcılığı Sınavında Geçmiş Yıllarda Çıkmış Sorular

Müdür Yardımcılığı Sınavı Çalışma Soruları

4.734 defa okundu.

  • No Related Post

One Response to Müdür Yardımcılığı Soruları-1

  1. kasım dedi ki:

    verilen hizmet çok güzel elinize sağlık fakat cevap anahtarını soruyla birlikte değilde test sonuna koyarsanız daha iyi olur çünkü dikkat dağıtıyor ve de ne kadar doğru yapabildim sorusunu engelliyor.üyeliksiz hizmet vermeniz de ayrıca güzel.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri