Müdür Yardımcılığı Soruları-3

1. Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir.

a)1         b)2           c)3          d)5                 CEVAP:2

2. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’ne göre sicil raporları her yıl hangi ayda doldurulur?

A) Ocak    B) Ekim     C) Kasım     D) Aralık          cevap:aralık

3. 3628 sayılıMalBildirimindeBulunulması,RüşvetveYolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nagöre Türkiye Kızılay Derneği şube başkan larının mal bildiriminde bulunacağı merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızılay Derneği Genel Başkanlığı

B) Bulundukları il valilikleri

C) Maliye Bakanlığı

D) Sayıştay

Cevap: B

4. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangi

leri siyasi partilere üye olamaz?

I- Hâkimler ve savcılar

II- Sayıştay mensupları

III- Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri

IV- Yükseköğretim öğrencileri

V- Yükseköğretim elemanları

A) I – V B) II – IV

C) II – III – IV D) I – II – III

   Cevap:1,2,3

5. TBMM, genel ve özel af ilanına nasıl karar verir?

a)Salt çoğunluğun kararıyla

b)Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararıyla

c)Meclis görüşmesine katılan üyelerin çoğunluğunun kararıyla

d)Üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararıyla

Cevap  3/5

6. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre,İş Kanunu’na tabi iş yerlerinde, işverenlerinokul öncesi eğitim kurumu kurmaları içingerekli şartlar ve diğer hususlar Millî Eğitim

Bakanlığı ile hangi bakanlık tarafından birlikte

düzenlenecek bir tüzükte gösterilir?

A) Maliye Bakanlığı

B) İçişleri Bakanlığı

C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

D) Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı

Cevap: C

7.  I- Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini

II- Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde

bunları izleyebilmesini

III- Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na göre bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgiliye “bilgi veya belgeye

erişim” kapsamında yukarıdakilerden hangilerini sağlarlar?

A) I – II       B) I – III     C) II – III         D) I – II – III                          cevap:1,2,3

8.   Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?

A) Yöneltme      B) Liyakat      C) Her yerde eğitim     D) Karma eğitim

cevap   liyakat

9.  Sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere Anayasa’da aşağıdaki başlıklar altında

yer alanlardan hangisi, Bakanlar Kurulu tarafından kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?

a)Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

b)Kişinin Hakları ve Ödevleri

c)Temel Hak ve Hürriyetler

d)Siyasî Haklar.

Cevap: A şıkkı

10.   3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göremal bildiriminde bulunması gerekenler, sonusıfır ve beş ile biten yıllarda en geç aşağıdakiaylardan hangisinin sonuna kadar bildirimlerini yenilerler?

A) Ocak B) Şubat C) Mart D) Nisan

cevap. Şubat

11.  57 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 20. yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda,

kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara memuriyeti süresince toplam 21 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.

B)İzin, ilgili Bakanlığın teklifi, Başbakanın uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanınca verilir.

C)Yabancı memleketlerde görev alacak memurlara memuriyeti süresince toplam 10 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.

D)Yabancı memleketlerde kurumlarının muvafakatiyle görev alan memurların, izinleri süresince kadro ile ilişkileri devam eder.

Cevap: b

12.  Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımıgözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamazYukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?

A) Eğitim hakkı

B) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

C) Genellik ve eşitlik

D) Fırsat ve imkân eşitliği

cevap:c

13.   Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre beşlik not sisteminde öğrencinin başarısı kaç notla değerlendirilir?

A) 5     B) 4     C) 3      D) 1

cevap:b

14.   Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları

Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre öğrenci, sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren en çok kaç iş günü içerisinde,sınav kâğıdının yeniden incelenmesini ve değerlendirilmesini isteyebilir?

A) 15     B) 12     C) 10     D) 7

cevap:d

15.   Liseler Yönetmeliği’ne göre birkaç okulda görevli olan öğretmenin nöbet göreviyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Maaşını aldığı okulda nöbet tutar.

B) Millî eğitim müdürlüğü gerek görürse öğretmenin nöbet tuttuğu okulu değiştirebilir.

C) Maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa en çok dersinin bulunduğu okulda nöbet tutar.

D) Öğretmen, ikili öğretim yapan okullarda nöbetini kendi devresinde tutar.

cevap,B

16.  Devlet Memurları Kanunu”na göre, disiplin amirleri aşağıdaki cezalardan hangilerini verebilir?

A) Sadece uyarma

B) Uyarma ve kınama

C) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme

D) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması

cevap c

17.  okul kütüphaneleir yönetkeliğine göre aşağıdaki kaynaklardan hangileri ödünç verilemez?

I .danışma kaynakları

II . ansiklopediler

III.süreli yayınların son sayıları

IV .Piyasada bulunmayan kaynaklar

A) I ve II       B)I, II ve III         C)I,III ve IV      D) I,II,II vı IV

cevap: c

18.  Örgün Eğitim Sistemi’ne girmemiş veya herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylerin kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, eksiklerini gidermek veya bir meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapılan planlı eğitime ne denir?

A) Çıraklık eğitimi    B) Halk eğitimi   C) Mesleki eğitim   D) Teknik eğitim

cevap b

19.  Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmeleri 1739sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre sınava katılan adayların değerlendirilmesinde esas alınan aşağıdaki ölçütlerden hangisinin puan oranı %20’dir?

A) Kıdem   B) Sicil   C) Etkinlikler   D) Hizmetiçi eğitim

cevap:d

20. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’ne başvurma hakkına sahip değildir?

A) Cumhurbaşkanı

B) Meclis Başkanı

C) Bir davaya bakmakta olan mahkeme

D) İktidar Partisi Meclis Grubu

 Cevap:     Meclis Başkanı

1.788 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir